ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 05.12.2019 г.

05.12.2019г. - Ден на отворени врати в Районен съд – Девин.

Инициативата протече с разпалени дебати по човешки права между учениците от СУ“Христо Ботев“ - Девин, СУ“Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Борино. От 2015г. училищата са партньори на съда, участвайки активно в инициативите, организирани в рамките на Образователна програма „Съдебна власт - Информиран избор и гражданско доверие“. Темата е мотивирана с предстоящия Международен ден по правата на човека, който отбелязваме ежегодно на 10.12. Денят откри Илияна Ферева – Зелева - председател на Районен съд – Девин, която подчерта ролята на съдебната власт като носител и пазител на правна култура. Инициативата има образователна цел чрез посещение на институцията да представи съдът и съдебната система, която е призвана да отговоря за спазването на закона в държавата. Съдът, съдиите и съдебната система са натоварени да решават въпросите, касаещи правата и свободите на гражданите. Основен акцент в представянето на човешките права беше поставен върху презентациите, изготвени от самите ученици с помощта на техните ръководители. Обучението протече с отборно представяне на основните международни актове в областта на правата на човека.
СУ „Христо Ботев“ – Девин откри дебатите с представяне на Всеобщата декларация за правата на човека. СУ „Димитър Благоев“ – Доспат представи Европейска конвенция защита на правата на човека и основните свободи. СУ „Никола Вапцаров“ – Борино представи Конвенция за правата на детето, като основен документ, уреждащ правата на ненавършилите пълнолетие лица. Учениците от СУ „Н.Й. Вапцаров поставиха задача на своите съученици да отбележат „ кое за детето е право и кое – желание“. Беше обсъден казус по правото на справедлив процес, правото на личен живот, правото на обществото да бъде информирано. Учениците бяха запознати правната рамка в българското законодателство на техните основни права и задължения като участници в образователния процес. Санкциите в случай на неизпълнение на задълженията им като ученици да присъстват и участват в учебните часове, да съхраняват авторитета на училището, да зачитат правата, честта и достойнството на другите и да не прилагат физическо и психическо насилие.
В обявения конкурс за есе с тема „Гражданинът е свободен, защото е информиран“ бяха отличени и наградени три есета, написани от Айджан Велиева от СУ „Христо Ботев“ – Девин, Мартина Талипова от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, Алис Чавдарлиева от СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. Наградите, връчи съдия Елка Хаджиева.
Активното участие на училищата бе отличено с връчване на плакет за отборно представяне и статуетка - символ на събитието, а на взелите участие ученици се връчиха удостоверения.

Благодарим на Красимира Георгиева, Веселина Пейковска и Мариана Сиракова от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин. Емил Хавальов, , Ваня Мутафчева, Капка Бозова - СУ “Димитър Благоев“ – Доспат. Зекир Велиев, Джеврие Каинчалиева - СУ „Никола Вапцаров“ с.Борино.
Медийно отразяване на събитието:

Смолян прес :(виж)


Отличени есета на ученици от форума в Районен съд Девин:


Есе на Айджан Велиева - СУ "Христо Ботев" гр. Девин;

Есе на Мартина Талипова - СУ "Димитър Благоев" гр. Доспат.

Есе на Алис Чавдарлиева - СУ "Никола Вапцаров" с. Борино;

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво