Ден на отворените врати 07.12.2017г.

Ден на отворени врати в Районен съд - Девин, проведен на 07.12.2017г.

На 07.12.2017г. в Районен съд Девин се проведе Ден на отворени врати на тема „Как да защитим правата си, чрез съдебните институции“. Обявление за инициативата, съдържащ дневен ред е публикувано на интернет страницата на съда. За инициативата бяха изпратени покани до целеви групи, ученици от училищата СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. Бяха изпратени покани до общини и други институции, за които инициативата би представлявала интерес като Дирекция „Закрила на детето“, Читалище – Девин, РИО на МОН – Смолян и други.

На събитието присъстваха около 50 ученици от три училища от териториалния обхват на съда - СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.

Гостите на събитието бяха посрещнати от служители на Районен съд – Девин – Мария Дакова и Емилия Узунова.

Председателят на съда откри деня като представи на присъстващите граждани целта на събитието, а именно, да бъдат запознати отблизо със структурата, функциите и дейността на съда. Органите, включени в системата на съдебната власт и основната роля на съдилищата в Република България. Българското законодателство в областта на правата на човека, което е напълно съобразено с нормите и стандартите на Европейската конвенция за защита на правата на човека.

На учениците и учителите беше представена Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. През 2017г. програмата е отличена с награда на ВСС в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Районен съд Девин ще продължи обучението за учебната 2017/2018г. с определените от РИО на МОН училища СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.

Като лектори в обучението ще вземат участие съдиите от Районен съд Девин:

- съдия Елка Хаджиева по темата „Представяне на професията съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“ и

- съдия Илияна Ферева – Зелева по темата „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Достъп до правосъдие. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието, жертви и извършители на престъпления“.

Участниците в събитието бяха запознати от председателя на съда Илияна Ферева – Зелева с функциите и ролята на районния съд като основен първо инстанционен съд, на който по принцип са подсъдни всички граждански и наказателни дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжен съд като първа инстанция.

Това положение определя районният съд като основно звено на съдоустройствената система, чиято дейност стои най-близо до гражданите, доколкото разглежда основните групи граждански и наказателни дела и осигурява специфичните нужди, свързани с наказателно правния статус, чрез службите бюро „Съдимост”. Осъществяване на съпътстващите правосъдни дейности, изпълнението на съдебни решения и служба по вписванията по отношение на недвижимите имоти.

Прозрачността в работата на съда беше представена, чрез мултимедия избрана от десетте информационни рубрики на ВСС.

Беше разработен и представен от учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин симулативен процес по НОХД по обвинение срещу непълнолетен, държал наркотични вещества и управлявал МПС след употребата им. Симулативният процес бе заснет и запазен на диск, за да бъде излъчван в рамките на обученията, планирани с учениците по Образователната програма за учебната 2017/2018г. Симулативният процес ангажира вниманието на учениците и предизвика въпроси за дискусия по повод постановената от тях присъда.

Бяха представени 15 есета от учениците в гр. Доспат, 3 есета от учениците от гр. Девин и 3 есета от учениците от с. Борино по темата на деня.

От назначена за целта от председателя на съда комисия са отличени три есета.

Наградени са есета, написани от Валерия Венкова Кисимдарова от СУ „Христо Ботев“ – Девин, Анита Венелинова Дойкова от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и Венцислав Данаилов Балабанов от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, с плакет и удостоверение. Отличените есета се обявяха на сайта на съда.

На учениците взели активно участие в симулативния процес се връчиха удостоверения за активно участие и Конституция.

На СУ „Христо Ботев“ - Девин се връчи плакет за изготвен симулативен процес, а на СУ „Д. Благоев“ - Доспат и СУ „Н.Й Вапцаров“ - Борино плакет за активно участие в Ден на отворени врати, а всички участници получиха значка като символ за участието им в събитието.

Денят на отворени врати е отразен от местните медии „Смолян прес“ и вестник „Отзвук“.

На участниците в събитието беше предоставена анкета, за да проследим, какъв е бил интересът им към събитието и какво трябва да се подобри и промени в следващите инициативи от този тип на съда.

1. Eсе на Валерия Венкова Кисимдарова от СУ "Христо Ботев" - Девин.(разглеждане)

2. Есе на Анита Венелинова Дойкова от СУ "Димитър Благоев" - Доспат.(разглеждане)

3. Есе на Венцислав Данаилов Балабанов от СУ "Димитър Благоев" - Доспат.(разглеждане)

Медийно отразяване на събитието :

„Смолян прес“ (разглеждане)

Вестник „Отзвук“ – Смолян (разглеждане)

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво