Указания за достъп до публикуваните съдебни актове

Съдебните актове,  постановени от Районен съд - Девин, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината; специфичния номер на съда; номер, обозначаващ характера на делото; петцифрен пореден номер на делото.
Пример:
20105410100123; 2010 - номер на годината, в която е образувано делото;
541
- специфичен номер на съда според Единен информационен код на съдилищата в Република България. За Районен съд - Девин кодът е 541;
01
- номер, обозначаващ характера на делото според Приложение 1;
001
23 - петцифрен пореден номер на делото;

Приложение 1

Номер

Характер на делото

01

Първоинстанционни граждански дела

02

Първоинстанционни наказателни дела

В секцията "Съдебни актове" може да намерите публикувания съдебен акт в хронологичен ред - година, месец, дата.
В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
Например: тип на делото - гражданско, година - 2010, № на делото - 123.
При постановен акт по делото ще има препратка, например - Решение, номер....., от дата: ............. г.
В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания за текущия месец.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво