Вътрешни правила и правилници

1. Правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Девин.
2. Правила за публикуване на съдебните актове на сайта на Районен съд Девин.
3. Правила за изпращане на съобщ. и призовки чрез електронен пощ.адрес по реда на чл.42,ал.4 и сл. от ГПК.
4. Правила за предоставяне на електронен достъп до информация по съдебни дела.
4.1.Приложение 1 (изтегли)
4.2.Приложение 2 (изтегли)
5. Правилник за администрацията в съдилищата.
6. Актуализирани правила за събиране на съдебните вземания.
7. Правила за събиране на постъпления чрез картови разплащания на ПОС терминални у-ва.
8. Правила за достъп до обществена информация.
9. Правила за пропускателен режим в съдебна палата гр. Девин.
10. Етичен кодекс на съдебния служител.
11. Вътрешни правила за поведение в съда и съдебната зала.
12. Заповед № 149 от 15.07.2019г. за организация на работата в РС Девин по време на съдебната ваканция.
13. Вътрешни правила на Районен съд – Девин за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво