Декларации по закона за разкриване на конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)


ДолуподписанатаE. А. У.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВИН , АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
НЯМАМ участие втърговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): ;
НЕ СЪМ управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността НЕ СЪМ
имала участие втърговски дружества(посочва се името на търговското дружество):

НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):
НЕ СЪМ била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Кредит в размер на 30000 лв. към СЖ “Експресбанк”.
4. НЯМАМсключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
5. НЯМА СВЪРЗАНИ с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

6. НЯМА ДРУГА информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009г.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната).Г.А.Р.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Девин, гл.счетоводител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): ;НЕ РАЗВИВАМ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ СЪМ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ СЪМ БИЛА

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 60 000 лв.ипотечен кредит в Сибанк, 45 000 лв. потреб.кредит н Експресбанк

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЯМАМ
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЯМА

6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЯМА

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21/01/2009

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната).С. С. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:Районен съд-Девин - деловодител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ ;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: не
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ ;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЕ ;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ ;
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната).С. И. Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:Районен съд-Девин - деловодител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ ;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: не
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):Хотелиерство – ЕТ „ Събка Настанлиева ”- фирмата е заличена от търговския регистър;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ ;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):БДСК Девин – КТП в размер на 30000 лв. ;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ ;
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ ;
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 30.01.2009

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Е. А. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН СЪДЕБЕН АРХИВАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009 год.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната)М. И. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН –
секретар бюро съдимост
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ ДЯЛОВИ ИЛИ АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВА
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЯМАМ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): „ Банка ДСК ” Девин – КТП – 18000 лева
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЯМАМДОГОВОРИ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЯМА
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.01.2009 г.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната).Р. Р. Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД- ДЕВИНСЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): ;НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):КЪМ СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” КЛОН ДЕВИН – ОСТАТЪК 7901.49 ЛЕВА.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009г.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната).Д. А.С.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РС – Д. на длъжност “съдебен секретар”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):
Регистрирана катоЕТ “Д. - С. – Д. С.” на 29.04.1998г., с предмет на дейност -търговия с хранителни продукти.
Дейността на фирмата е замразена за неопределено време на 01.10.2001г.
Фирмата заличена от Търговия регистър на 27.10.2008г.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
съпруг – Д. С. С. - потребителски кредит към “Банка ........”, в размер на 18000лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ;
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.01.2009г.

Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната). З.Ц.Б
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЕКРЕТАР В СИС ПРИ РС-ДЕВИН
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
НЯМАМ ДЯЛОВИ ИЛИ АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВА
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЯМАМ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):
НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРЪВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):към 31.12.2008год. – 5090.00лв. към Райфайзенбанк
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЯМАМДОГОВОРИ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
НЯМА
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009год.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният :В. М. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН –
Сис. Адм.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
НЯМАМ ДЯЛОВИ ИЛИ АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВА
развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЯМАМ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):
НЕРАЗВИВАМДЕЙНОСТ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТД и КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):ПИБ- КЛ. СМОЛЯНКТП -25 200 лева
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЯМАМДОГОВОРИ;
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЯМА
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009 г.

Декларатор: /п/


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната).М. К. Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД- ДЕВИНПРИЗОВКАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ УЧАСТИЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): ;НЕРАЗВИВАМ ТАКАВА ДЕЙНОСТ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ
6. Друга информация за частен интерес(посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009г.

Декларатор: /п/


   ДЕКЛАРАЦИЯ

   по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
   Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

   (Редактирана съгласно чл.17 ал.2,при спазване на Закона за защита на личните данни,за обявяване в Интернет)

   Долуподписаният(ната).М. Ц. У.
   (трите имена)

   в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:РАЙОНЕН СЪД- ДЕВИН, СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
   (изписва се институцията и заеманата длъжност)
   ДЕКЛАРИРАМ, че:

   1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
   имам участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
   НЯМАМ УЧАСТИЕ

   развивам дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност): ;
   НЕРАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ
   съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
   НЕСЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН
   2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
   имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):
   НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ
   развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области(посочва се името и предметът на дейност):
   НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ
   бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
   НЕСЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН
   3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.(посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 6 950 лв. - ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ОТ СЖ ЕКСПРЕСБАНК.
   4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.
   5. Свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЯМАМ ЧАСТЕН ИНТЕРЕС.

   Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г. , декларират обстоятелстшата по т.1,3,4 и 5 към 31.03.2009г., а по т.2 - към 31.03.2008г.

   Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 07.09.2016г. Декларатор: /п/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)Долуподписаната Х.Г.В
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Районен съд Девин – “ Архивар”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

Не участвам в търговски дружества.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):

Не развивам дейност като ЕТ.

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества(посочва се името на търговското дружество):

НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):

НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора):

НЕ
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области,
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:
НЕ

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

НЕ

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.


Дата: 25.11.2016г. Декларатор:/п/

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво