Банкова информация

 БАНКОВИ СМЕТКИ

 СЖ " ЕКСПРЕСБАНК " клон СМОЛЯН

офис Девин

 БИГ код : TTBBBG22  

 СМЕТКИ :

1. BG05TTBB94003120017712 - държавни такси ;

2. BG66TTBB94003320017713 - гаранции, вещи лица и свидетели.

3. Районен съд гр.Девин СИС уведомява гражданите, че от 28.06.2013г. включително започва събиране на ДДС върху таксите по съдебно - изпълнителни дела.

4. Считано от 01.01.2014г. съгласно решение на ВСС по протокол № 47/28.11.2013г. набирателната сметка на ВКС за чужди средства -обезпечения, вещи лица, гаранции и други се обслужва от Българска Народна Банка със следните параметри :

IBAN : BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03
BIC : BNBGBGSD

5. РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН, уведомява гражданите, че такси /без такси за СИС / могат да бъдат внасяни в съда ни безкасово - на втори етаж, стая 8 и стая 6, без удържане на допълнителни преводни такси. Дължимите такси може да платите чрез ПОС терминал в стая №6 от дебитна или кредитна карта със следните лога на издателя изобразени върху картата :

- MasterCard
- Maestro
- ViSa
- ViSa Electron
- V- PAY.

РС Девин.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво