Отчетен доклад 2014 - Резюме

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2014г. – НОВООБРАЗУВАНИ И НЕСВЪРШЕНИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА.

През отчетният период – 2014г. са постъпили 632 броя общо наказателни и граждански дела, от които 456 граждански /в т.ч. 2 бр. върнати за ново разглеждане/ и 176 наказателни дела /в т.ч. 1 бр. върнато за ново разглеждане/, ЧНД в досъдебно производство – 59 броя, от които 26 броя разпити.
Новообразуваните дела са със 187 броя по-малко от предходната 2013г., през която е имало образувани общо наказателни и граждански дела 819 броя и по-малко със 291 броя от 2012г., през която е имало образувани общо наказателни и граждански дела 923 броя.
Новообразуваните граждански дела през 2014г. – 456 броя са със 108 броя по-малко от 2013г., през която са били 564 броя и със 187 броя по-малко от 2012г., през която са били 643 броя.

Анализ на броя на новообразуваните граждански дела по видове за две години назад :

Дела
2012
2013
2014
Искове по СК
в т.ч. Издръжка
Брачни искове
19
1
12
30
4
11
30
2
14
Трудови спорове
61
33
15
Делби
0
8
3
Чл. 410 и чл.417 ГПК и Закон за кред. Институции
411
335
264
Вещни искове
33
18
27
Други
82
93
91
Обл. Искове
34
39
21
От админ. характер
3
8
4

Има увеличение на постъпилите вещни искове, които през отчетната година са с 9 броя повече в сравнение с предходната година и с 6 броя по-малко спрямо 2012г.
В сравнение с предходната 2013г. исковете по СК са с еднакъв брой – по 30 бр. И се увеличили - 11 броя повече в сравнение с 2012г. Постъпленията на делата за издръжка през отчетната година спрямо предходната е намалял с 2 броя спрямо 2013г. и равен брой с 2012г.
Облигационните искове са намаляли с 18 броя спрямо 2013г. и с 13 броя по-малко спрямо 2012г.
Забелязва се намаление на заповедното производство – дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. През отчетната година са 264 броя, което е със 71 броя по-малко спрямо 2013г. и със 147 броя спрямо 2012г.

Анализ на броя на постъпилите наказателни дела от общ характер по видове за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
70
65
46
гл.ІІ п/в личността
3
2
1
в т.ч. по чл.129 НК
-
- -
по чл.155 НК
-
- -
гл.V п/в собств.
24
26
25
в т.ч.чл.194 и сл.НК
гл.VІ п/в стопанст.
20
11
19
4
21
4
гл.VІІІ п/в държ. и д.орг.
3
4
1
гл.ХІ общооп. пр.
20
22
12
в т.ч.чл.343 НК 20
21
12

През отчетната година преобладават престъпленията против собствеността по глава V от НК, следвани от транспортните престъпления. През отчетната година спрямо предходната 2013г. са с 1 брой по-малко делата за престъпленията против собствеността и 1 брой повече спрямо 2012г. През последните три години транспортните престъпления са намалели с – 10 броя по-малко спрямо 2013г. и 8 броя по-малко спрямо 2012г.

През отчетната година са новообразувани 8 броя НЧХД, които са с по 3 бр. по-малко в сравнение с 2013 г. и 2012 г. През последните три години броят на тези дела е сравнително малък спрямо наказателните дела от общ характер.
През отчетната година са новообразувани НАХД 53 броя, които са с 54 броя по-малко в сравнение с 2013г. и 53 броя по-малко в сравнение с 2012г.
През отчетната година са новообразувани наказателни дела по чл. 78а от НК10 броя, през 2013г. – 13, и през 2012г. – 6 броя.

Новообразувани частни наказателни дела по видове за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
чл.85 – 88а от НК реабилитация
4
8
3
Прин. мед. Мерки
3
4
4
Комулации
1
1
0
НЧД от досъд. пр.
79
46
52
Др. Престъпления
0
0
0

При горните данни следва, че през отчетната година новообразуваните наказателни дела са общ брой 176, които са със 79 броя по-малко спрямо 2013г., през която са били 255 броя и със 104 по-малко от 2012 г., през която са били 280 броя.

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД /висящи в началото на периода – 01.01.2014г./.

Несвършени граждански дела:

Година
несвършени дела
общо дела за разглеждане
Съотношение в %
2012
71
714
9.94
2013
88
652
13.49
2014
56
512
10.94

В сравнение с предходните две години е намалял броя на несвършените дела от предходния период - 32 броя спрямо 2013г. и 15 броя спрямо 2012г. Висящи граждански дела в края на отчетната година са 45 броя дела, което е с 11 броя по – малко в сравнение с 2013год., през която са били 56 броя.

Несвършени наказателни дела:

Година
несвършени дела
общо дела за разглеждане
Съотношение в %
2012
43
323
13.31
2013
40
295
13.55
2014
25
201
12.43

Намалял е броя на несвършените дела от предходните периоди – с 15 броя в сравнение с 2013г. и с 18 броя в сравнение с 2012г. Висящи наказателни дела в края на отчетната година са 33 броя дела, докато през 2013г. са били 25 броя и 40 броя през 2012г.

2. БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА – В КРАЯ НА ГОДИНАТА.

През отчетният период в ДРС са свършени общо 635 броя граждански и наказателни дела, които са с 231 броя по-малко в сравнение с 2013г., през която са били свършени 866 броя дела и 274 броя по-малко в сравнение с 2012г., през която са били 909 броя.
Свършените граждански дела през отчетната година са 467 броя, следователно 129 броя по-малко в сравнение с 2013г. /596 броя/ и 159 броя по-малко в сравнение с 2012г. /626 броя/.
Свършените наказателни дела през отчетната година са 168 броя, през 2013г. – 270 броя, или 102 броя по-малко в сравнение с 2013г. и 115 броя по-малко в сравнение с 2012г., които са били 283 бр.

СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА.

През 2014г. са свършени граждански дела общо 467 броя, от които в срок до 3 месеца – 455 броя, със съдебен акт по същество са решени 416 броя дела.

Свършени граждански дела в срок до три месеца спрямо свършените дела, както следва:

Година
дела, свърш. в 3 мес. срок
свършени дела
Съотношение в %
2012
584
626
93.29
2013
566
596
94.96
2014
455
467
97.43

Наблюдава се увеличение на решените граждански дела през отчетната година до 3 месеца в сравнение с предходните две години – 2.47 % спрямо 2013г. и 4.14 % спрямо 2012г.

Свършени наказателни дела в срок до три месеца спрямо свършените дела, както следва:

Година
дела, свърш. в 3 мес. Срок
свършени дела
Съотношение в %
2012
245
283
86.58
2013
218
270
80.74
2014
144
168
85.71

През отчетната година спрямо 2013г. се е увеличил с 4.97% броя на свършените наказателни дела до 3 месеца от постъпване до постановяване на съдебния акт и е намалял спрямо 2012г. с 0.87 %.
Основните причини за свършване на дела /граждански и наказателни/ над 3-месечния срок от датата на образуване на делото са направени доказателствени искания в съдебно заседание и представяне на такива в първо съдебно заседяние; отлагане на заседанията по молби от страните, процесуалните им представители, вещи лица; в редки случай - нередовно призоваване на страните.
Също така през м.11 и 12.2014г. са образувани 43 бр. наказателни дела и 75 бр. граждански дела /през м.11 и 12. 2013г. – 35 бр. наказателни дела и 63 бр. граждански дела /.
Въпреки натовареността на магистратите няма допуснато забавяне при изготвяне на съдебните актове по наказателни и граждански дела.
3. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.

През отчетната година са решени граждански и наказателни 555 броя, от които 416 броя граждански и 139 броя наказателни.

Анализ на броя на решените наказателни дела по видове за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
64
36
27
гл.ІІ п/в личността
4
1
1
В т.ч. по чл.129 НК
-
-
-
В т.ч. по чл.155 НК
-
-
-
гл.V п/в собств.
25
15
14
В т.ч.чл.194 и сл.НК
20
12
11
Гл. VІ п/в стоп.
7
2
-
гл.VІІІ п/в д. И д.орг.
1
1
3
гл.ІХ докум.
2
-
-
Гл. Х п-в р. И общ.спок.
1
1
-
Гл.ХІ общооп.пр.
17
11
8
В т.ч.чл.343НК
16
10
8
В т.ч. чл. 354 и след. НК
1
-
-
НЧХД
3
5
1
Чл.78а НК
6
7
13
Реаб.чл.85-88 НК
3
7
3
Пр.мед.мерки
2
2
4
Комул. 23-27 НК
1
1
0
НЧД от досъд. произ.
Други прест.
78
44
-
50
-
НАХД в т.ч. УБДХ
93
97
41
общ брой
250
199
139

Броят на решените НОХД през отчетната година спрямо предходните две години – 9 броя по-малко спрямо 2013г. и 37 броя по-малко от 2012г. Броят на решените НАХД спрямо предходните две години е 56 броя по-малко спрямо 2013г. и 52 броя по-малко спрямо 2012г.
Анализ на броя на решените граждански дела за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
Искове по СК
в т.ч. Издръжка
Брачни искове
20
1
13
21
-
13
21
2
11
Трудови спорове
30
50
11
Делби
11
2
1
237ГПК/отм./, 410 и сл. ГПК и ЗБ
404
330
256
Вещни искове
15
18
13
Други
52
101
86
Обл. Искове
34
26
21
Адм. характер
2
2
6
Общ брой
568
550
416

През отчетната година е намалял броя на решените по същество граждански дела със 134 броя спрямо 2013г. и със 152 броя спрямо 2012г.

3.1. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА – АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ.

През отчетната година са прекратени общо граждански и наказателни 80 броя, от които 29 броя наказателни и 51 броя граждански.

Анализ на броя на прекратени наказателни дела за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
15
38
17
гл.ІІ п/в личността
1
1
0
гл. ІІІ п/в пр.на гражд.
Гл. ІV п/в брака, семейст.и младежта
0
0
0
0
0
0
0
0
0
гл.V п/в собств.
5
15
7
гл. VІ п/в стоп.
2
5
4
гл.VІІІ п/в д. И д.орг.
1
3
0
гл. ІХ докум.
0
2
1
гл. Х п/в р. и общ.сп.
0
1
0
гл.ХІ общооп. пр.
6
11
4
В т.ч.чл.343–346 НК
6
11
4
НЧХД
0
9
5
чл. 78а НК
0
2 1
УБДХ
1
0
0
чл. 85-88а НК
0
1
0
чл. 23,25,27 НК
0
0
0
НЧД досъд.произв.
1
2
1
НАХД
7
18
4
Пр.мед.мерки
1
1
1
Други
0
0
0
Общ брой
33
71
29

През отчетната година са прекратени 17 броя НОХД, всичките на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради одобрени споразумения.
Прекратени са 4 броя НАХД. Причините за прекратяване на производството са : 2 бр. изпратени по подсъдност, 1 бр. поради оттегляне на жалба и 1 бр. изпратен на ВКС за определяне друг равен по степен съд.
Прекратени наказателни дела НЧХД – 5 броя, от които 3 бр. по спогодба, 2 бр., поради оттегляне на тъжбата.
Прекратени наказателни дела ЧНД – 2 броя, от които – 1 бр. поради това, че лицето доброволно е постъпило на лечение, 1 бр. изпратено по компетентност на РС-Смолян.
Прекратени дела по чл.78а НК – 1 бр. изпратено на осн. чл.377 НПК на решаващ прокурор от РП Девин.
Прекратените наказателни дела през отчетната година са намалели в сравнение с предходната 2013г. - 42 броя по-малко – 71 броя и 4 броя по-малко спрямо 2012г. - 33 броя.

Анализ на броя на прекратени граждански дела за две години назад и причини за прекратяването им:Дела
2012
2013
2014
Искове по СК
в т.ч. Издръжка
Брачни искове
3
1
1
7
2
0
10
0
2
Трудови спорове
8
4
8
Делби
5
4
0
Адм. Дела
2
3
1
Вещни искове
12
9
11
Дела чл. 410, 417 ГПК
7
5
8
Обл. Искове
12
8
5
Други дела 9 6 8
Общ брой
58
46
51

Исковете по СК през отчетната година са прекратени – 10 броя, от които 5 бр. поради постигната спогодба, 2 бр. поради отказ от иска, 2 бр. изпратени по подсъдност и 1 бр. поради обединяване с друго гр. дело.
Относно прекратените вещни искове 11 броя, от които - 6 бр. за определяне на друг равен по степен съд, 3 бр. поради оттегляне на иска, 1 бр. поради недопустимост на иска и 1 бр. по спогодба.
Граждански дела по адм. характер - 1 брой изпратено по подсъдност.
Прекратените облигационни искове 5 броя, от които - 3 броя по спогодба и 2 броя поради отказ от иска.
Прекратените дела по КТ са – 5 броя, от които: 3 бр. по спогодба, 1 бр. поради недопустимост на иска и 1 бр. поради отказ от иска.
Прекратените други гр. дела са – 8 броя, от които – 2 бр. по спогодба, 2 бр. поради недопустимост на иска, 3 бр. поради отказ от иска и 1 бр. за определяне друг равен по степен съд.
Прекратени са 8 броя дела по чл.410, 417 ГПК, поради изпращането им по подсъдност.

Прекратени дела
Общ брой
Причини за прекратяване
Граждански дела
51
Най–много прекратени дела – 14 бр. поради постигане на спогодба, 12 бр. поради отказ от иска, 9 бр. изпратени по подсъдност, 8 бр. поради изпращането им за определяне друг равен по степен съд, 6 бр. поради недопустимост на иска /от който 1 бр. поради влязло в сила решение/, 1 бр. поради неотстраняване нередовностите връщане на исковата молба, 1 бр. прекратено поради обединяване с друго гр.дело.

През отчетната година прекратените граждански дела /51 броя/ са с 5 броя повече от предходната 2013г. /46 броя/ и 7 броя по-малко спрямо 2012г. /58 броя/. Увеличил се е броя на прекратените дела, поради постигната спогодба 15 бр. за 2014г. спрямо 6 бр. за 2013г.

4. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА, ИЗВОДИ.

През отчетната година са обжалвани и протестирани наказателни дела общо 26 броя.

Анализ на броя на обжалвани и протестирани наказателни дела по видове за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
8
4
4
гл.ІІ п/в личността
2
1
1
Гл. ІІІ
0
0
0
гл.V п/в собств.
3
2
2
Гл. VІ
0
0
0
гл.VІІІ п/в д. И д.орг.
1
0
1
Гл. ІХ
1
0
0
Гл. Х
1
0
0
гл.ХІ общооп. пр.
0
1
0
НЧХД
3
3
1
Чл. 78а НК
0
0
0
Чл. 85-88а НК
0
1
0
Чл. 23,25,27 НК
0
0
НЧД досъд.пр.
1
4
1
НАХД
56
33
20
Други дела
0
Общ брой
68
45
26

В сравнение с предходните две години през отчетната година броя на обжалваните и протестирани наказателни дела е намалял с - 19 броя в сравнение с 2013г. и с 42 броя по-малко от 2012г.

Обжалвани граждански дела за две години назад, както следва:

Дела
2012
2013
2014
Искове по СК
в т.ч. Издръжка
Брачни искове
2
1
1
4
0
1
2
0
0
Трудови спорове
7
11
8
Делби
7
3
2
Чл.410, 417 ГПК , ЗБанк.
2
3
1
Вещни искове
14
15
9
Други
2
15
6
Обл. Искове
8
14
8
Дела от адм. характер
2
2
4
Общо:
44
67
40

Броя на обжалваните граждански дела спрямо предходните години е намалял с 27 броя спрямо 2013г. и с 4 броя спрямо 2012г.
Общия брой на обжалваните през 2014год. гр. дела – решения и определения са 40 бр.

Резултат от въззивна проверка
Граждански дела
/бр. – решения и определения/
Наказателни дела
/бр. – решения и определения/
Потвърдени
35
36
Изменени
6
0
Отменени
15
7
общо
56
43

Подробни данни относно дейността на съдиите по постъпления, свършени дела – приложение № 4, 5 и 6.

5. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – НАКАЗАТЕЛНИ, ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, КАКТО И СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ ДЕЛА И СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДВЕ ГОДИНИ НАЗАД.

Видове наказателни дела за разглеждане за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
93
79
51
гл.ІІ п/в личността
6
3
2
Гл. ІІІ
4
0
0
Гл.ІV
5
5
2
гл.V п/в собств.
36
32
27
В т.ч.кр. чл.194-197
30
25
22
Гл. VІ
12
7
4
гл.VІІІ п/в д.и д.орг.
4
6
3
Гл. ІХ
2
2
1
Гл. Х
1
2
0
гл.ХІ общооп. пр.
23
22
12
в т.ч.чл.343 НК
22
21
12
НЧХД
15
15
9
Чл. 78а НК
6
13
14
ЧНД
В т.ч. ЧНД – разпити
79
41
59
20
60
26
НАХД
122
129
67
Общ брой
323
295
201

Внесените прокурорски актове за разглеждане - 51 броя, от които новообразувани – 46 броя наказателни дела общ характер и висящи от предходната година – 5 броя. Делата по чл.78а от НК новообразувани са 10 броя.
През отчетната година спрямо предходните две години е намалял броя на внесените прокурорски актове с 28 бр. спрямо 2013г. и с 42 бр. спрямо 2012г.
През 2013г. внесените прокурорски актове за разглеждане са 79 бр., от които новообразувани са 65 бр. наказателни дела от общ характер и висящи от предходната година – 14 бр., а делата по чл.78а от НК са 13 бр.
През 2012г. внесените прокурорски актове за разглеждане са 93 броя, от които новообразувани – 70 броя наказателни дела общ характер и висящи от предходната година – 23 броя, а делата по чл.78а от НК новообразувани 6 броя.
При горните данни следва, че през отчетната година /201 броя/ е намалял броя с 94 разглежданите наказателни дела спрямо 2013г. /295 броя/ и с 122 бр. по-малко спрямо 2012г./323/ броя.

Наказателни дела за разглеждане спрямо свършените дела, както следва:

Година
дела за разглеждане
свършени дела
Съотношение в %
2012
323
283
87.62
2013
295
270
91.52
2014
201
168
83.58

Наблюдава се намаление в процентно съотношение на свършените наказателни дела през отчетната година спрямо общия брой дела за разглеждане в сравнение с предходните две години.

Видове граждански дела за разглеждане за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
Искове по СК
в т.ч. Издръжка
Брачни искове
27
2
17
34
4
14
36
2
15
Трудови спорове
67
62
23
Делби
20
12
9
Чл.410, 417 и сл.ГПК Збанк
411
335
264
Вещни искове
45
36
37
В т.ч. по ЗСПЗЗ 5 0 3
Обл.искове
53
46
33
Други вкл. адм.
91
127
110
Общ брой
714
652
512

Граждански дела за разглеждане спрямо свършените дела, както следва:

Година
Дела за разглеждане
свършени дела
Съотношение в %
2012
714
626
87.68
2013
652
596
91.41
2014
512
467
91.21

През отчетната година в сравнение с 2013г. са свършени по-малко 0.20 % граждански дела и повече с 3.53 % спрямо 2012г. спрямо общия брой разгледани дела.

5.1. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

При общ брой свършени наказателни и граждански дела – 635 броя се получава средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца – 26.46 броя, от които по гражданските дела 19.46 % е натовареността на съдиите по щат, а по наказателните - 7 % е натовареността на съдиите по щат, а действителната натовареност общо при общия брой свършени наказателни и граждански дела е 26.46%.
При общ брой наказателни и граждански дела за разглеждане713 броя, при щат на съдиите – два броя се получава средно месечно постъпление на един съдия на база 12 месеца – 29.71 броя, от които по гражданските дела 21.33 % е натовареността на съдиите по щат, а по наказателните - 8.38 % е натовареността на съдиите по щат, а действителната натовареност общо при общия брой наказателни и граждански дела за разглеждане е 29.71 %.
Делата се разпределят автоматично между съдиите по принципа на случаен избор чрез програмен продукт ”АСУД”, при 100 % натовареност на двамата магистрати.
Подробни данни по съдии относно тежест на видове разпределени и решени дела, и качество на съдебни актове – приложение № 4, 5 и 6.
За качеството на съдебните актове е видно от цитираните приложения, на база отменени, изменени съдебни актове, по-голямата част на отменените решения на първоинстанционния съд се дължи на представяне от страните пред въззивна инстанция на нови доказателства, които са обусловили отмяната или обезсилването, поради постигане на спогодба пред въззивна инстанция.
От значение е и факта, че едва 11.89 % са обжалваните и протестирани съдебни актове /66 броя/ спрямо постановените със съдебен акт по същество – 555 броя. По – малко са обжалваните и протестирани съдебни актове през отчетната 2014г. спрямо предходната 2013г. - 14.95 % / 112 броя обжалваните и протестирани съдебни актове и 749 броя постановени със съдебен акт по същество/.

6. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
- ВИДОВЕ И БРОЙ ПО ГЛАВИ ОТ НК/осъдени лица/:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
113
90
53
гл.ІІ п/в личността
4
3
2
в т.ч. по чл.129 НК
0
0
0
по чл.155 НК
0
0
0
гл.V п/в собств.
61
48
31
в т.ч.чл194и сл.НК
53
43
27
гл.VІ п/в стоп.
12
7
4
гл.VІІІ п/в д. И д.орг.
5
4
2
гл.ІХ докум. пр.
1
2
1
гл.Х п/в реда и общ. сп..
1
3
0
гл.ХІ общооп. пр.
22
22
12
в т.ч.чл.343 НК
21
21
12
НЧХД
3
5
0
Чл. 78а НК
6
8
13
Общ брой
122
103
66

ВИДОВЕ И БРОЙ ПО ТЕКСТОВЕ ОТ НК ЗА ДЕЛАТА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС .

През отчетната година няма образувани и разгледани дела със значим обществен интерес.

6.1 ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ /ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛАТА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС/.

Внесени прокурорски актове по видове престъпления за две години назад:

Дела
2012
2013
2014
НОХД общ брой
70
65
46
гл.ІІ п/в личността
3
2
1
в т.ч. по чл.129 НК
0
0
0
В т.ч. по чл.155 НК
0
0
0
гл.V п/в собств.
24
26
25
в т.ч.чл.194 и сл.НК
20
19
21
гл.VІ п/в стоп.
11
4
4
гл.VІІІ п/в д. И д.орг.
3
4
1
гл.ІХ докум. пр.
2
2
1
гл.Х п/в реда и общ. сп..
0
2
0
гл.ХІ общооп. пр.
20
22
12
вт.ч.чл.343НК
21
21
12
Чл. 78а НК
6
13
10
Общ брой
76
78
56

Осъдителни присъди по видове престъпления: В т.6 в табличен вид е структурата на наказаната престъпност по видове и брой глави по НК включваща осъдителните присъди по видове престъпления.
През отчетната година са внесени прокурорски актове НОХД – 46 броя, през 2013 – 65 броя, през 2012г. - 70 броя. Наблюдава се намаление на новообразуваните НОХД с 19 броя по-малко в сравнение с 2013г. и 24 броя по-малко в сравнение с 2012г.
За делата по чл.78а от НК има намаление на новообразуваните дела спрямо предходните две години – 3 броя по-малко в сравнение с 2013г. и увеличение с 4 броя повече спрямо 2012г.

Относителен дял на осъдителни присъди спрямо внесени прокурорски актове:

Година
внесeни пр. актове
осъдителни присъди по дела, обр. през годината
Съотношение в %
2012
70
52
74.29
2013
65
65
100
2014
46
43
93.47

ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛАТА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС - в.ж. т. 6.

6.2. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

През отчетната година по НОХД са осъдени 53 лица, през 2013г - 90 лица, а през 2012г. – 113, през отчетната година са осъдени 37 лица по-малко в сравнение с 2013г. и по-малко с 60 лица в сравнение с 2012г.


Година
бр. осъд. лица
влязли в сила присъди
Съотношение в %
2012
113
86
76.10
2013
90
70
77.77
2014
53
43
81.13

Като се вземе предвид видовете НОХ дела разгледани в Районен съд - Девин, може да се направи извод, че не се касае за тежка престъпност в района.
През 2014г. са налагани наказания: лишаване от свобода – 28 броя в т.ч. 25 бр. условни присъди, пробация - 24 броя и 1 бр. обществено порицание.
През 2013г. са налагани наказания: пробация - 49 броя, лишаване от свобода – 36 броя, в т.ч. 28 бр. условни присъди, глоби – 4 бр. и 1 бр. обществено порицание.
През 2012г. са налагани: пробация – 63 броя, лишаване от свобода – 43 броя, в т.ч. 29 бр. условни присъди, глоби – 4 бр. и 3 бр. обществено порицание.
През отчетната година спрямо предходната 2013г. е намалял броя на наложените наказания лишаване от свобода със 8 броя, а спрямо 2012г. с 15 броя по-малко.
За наложените през 2014г. наказания – пробация /24 бр./ спрямо 2013г. са по-малко с 25 бр. а спрямо 2012г. с 39 бр. по-малко.

ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛАТА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС- в.ж. т.6.

7. БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ - НЕ ДОБРА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РЕЗСЛЕДВАНЕ, НЕ ДОБРО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – МАТЕРИАЛНО, ПРОЦЕСУАЛНО, КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

През отчетната година има само една оправдателна присъда по НОХД № 224/2013г. на основание чл. 304 НПК. Мотивите за оправдателната присъда, че деянието не представлява престъпление по чл.290, ал.1 от НК. С решение на ОС Смолян е потвърдена присъдата.
Общ брой осъдени през настоящата година 53 лица и 1 лице оправдан, което представлява 1.88 % от общия брой осъдени лица.
През 2013г. няма оправдателни присъди, общия брой осъдени лица – 90 броя.
През 2012г. са оправдани 4 лица, което представлява 3.54 % от общия брой осъдени лица – 113 броя.

ПРОБЛЕМИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ЗАКОНИ В ГПК, АПК И НПК.

Както в предходния доклад за отчетната 2013г. е посочено, така и в този считам, че следва в процесуалните закони да се редуцират кратките срокове за разглеждане и произнасяне на бързите производства / чл.234, ал.3 от НПК, чл.244, ал.5 от НПК, бързо производство по ГПК – чл.310-317 ГПК/. При натовареност на магистрата, който разглежда граждански, наказателни и административни дела и през седмица дава дежурства, както е в РС-Девин е фактически невъзможно – по обективни причини произнасяне със съдебен акт в срок.
Следва до отпаднат и разпитите по чл.222, чл.223 от НПК на обвиняеми, свидетели пред съдия.

8. ОБОБЩЕНИ ДАННИ

8.1 КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОННИЯ СЪД СЪДИИ, СЪДИЯ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ, СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА /незаети щатни бройки/.

През 2014г. по щат броя на съдиите е двама, един държавен съдебен-изпълнител и един съдия по вписванията. През цялата година съдиите са работили в пълен състав. Няма незаети щатни бройки. Няма промяна в щата на съдии и служители.

БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

В Районен съд - Девин по щат служителите са 14 броя. Няма незаети щатни бройки.

8.2. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА.

БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА.
През 2014г. са образувани 104 броя изпълнителни дела.
БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетната година са свършени – 155 броя изпълнителни дела.
През 2013г. са образувани 187 броя изпълнителни дела и са свършени 103 бр.
През 2012г. свършените изпълнителни дела са 137 броя.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ.

През отчетната година са образувани 104 бр. дела, а през 2013г. са образувани 187 броя, или с 83 броя по-малко и с 53 броя по - малко от 2012г., през която са били 157 бр. дела.
Постъпилите изпълнителни дела по характер и произход на вземанията за две години назад са, както следва :

в полза на държавата
В полза на юридически лица
В полза на гражданите
Изпълнения на чуждестранни решения
ОБЩО
2012г.
1
83
73
0
157
2013г.
0
106
81
0
187
2014г.
4
50
50
0
104

През отчетната година свършените изпълнителни дела са 155 бр., през 2013г. са 103 бр. дела или с 52 бр. повече и с 18 бр. по-малко в сравнение с 2012г./137 бр./

Свършените изпълнителни дела по характер и произход на вземанията за две години назад са, както следва :

В полза на държавата
В полза на юридически лица
В полза на гражданите
Изпълнения на чуждестранни решения
ОБЩО
2014г.
9
58
88
0
155
2013г.
0
46
57
0
103
2012г.
3
64
70
0
137

В края на 2014г. несвършените изпълнителни дела са 504 бр. докато в края на 2013г. несвършените изпълнителни дела са 555 броя, и 471 бр.в края на 2012г.
За отчетната 2014г. в СИС е събрана сума в общ размер 293788 лева, през 2013г. е в общ размер 1990780.00 лева, през 2012г. сумата е в общ размер 513656,00 лева.
Причини, водещи до несъбираемост на вземанията и забава при изпълнението.
Една от причините, водещи до несъбираемост на вземанията и забава при изпълнението, е не внасянето на необходимите държавни такси, за да бъдат предприети принудителните действия. Отнася се до внасяне на държавни такси за опис на имущество и запор. Друга причина за не приключване на делата е и не посочване на изпълнителни способи и незаинтересованост от страна на взискателите.
По една част от образуваните изпълнителни дела, предимно в полза на банки, постъпват суми чрез запор върху трудовите възнаграждения на длъжниците, но тъй като вземанията на банките обикновено са големи, събирането на сумите става бавно и изисква продължителност във времето, тъй като най-често трудовите възнаграждения на длъжниците са в рамките на МРЗ за страната. Законодателят е поставил ограничения в ГПК, като е посочил при изпълнение върху трудовото възнаграждение какви удръжки могат да се правят. В случаите, когато длъжникът има и публични задължения, събирането им става привилегировано преди частните вземания и вноската, която постъпва от работодателя за длъжника, отива изцяло за покриване на публичните задължения.
Липсва интерес от страна на гражданите и фирмите към предлаганите имоти на публична продан, поради което не може да се осребри имуществото на длъжника и да се покрият задълженията му по изпълнителните дела.
Високият ръст на безработица в района, което води до липса на парични средства у длъжниците за покриването на задълженията; масово длъжниците получават МРЗ и удръжките, които отчисляват работодателите при запори са малки.
Друга причина за несъбираемост на вземанията е финансовата криза, липса на интерес към предлаганите имоти на публична продан. По изпълнителните дела за имотите, които се изнасят на публична продан не се явяват купувачи и не могат да се реализират продажби, макар че цената на имотите след няколко продажби падат твърде ниско. Голяма част от делата остават висящи и поради липса на вещи у длъжника, подлежащи на принудително изпълнение.

8.3. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА.
През 2014г. в Служба по вписванията са извършени общо 1309 броя вписвания, през 2013г. – общо 1251 броя вписвания, през 2012г. са 1400 броя.
Статистически данни

година
брой вписвания
отбелязвания и заличавания
брой
удостоверения
Брой устни справки
брой
преписи
брой
откази
2014
1320
136
216
34
321
14
2013
1251
96
352
59
565
14
2012
1400
85
301
97
496
19

Статистическите данни сочат увеличение в общия брой на вписванията през 2014г. спрямо предходните две години в Службата по вписванията при ДРС Девин.
През отчетната година в сравнение с предходните две години има увеличение на броя на вписванията и намаляване на броя на отбелязванията и заличаванията. Увеличил се е броя на устните справки и на отказите на съдия по вписванията.
Основанията за постановяване на отказ от съдията по вписванията са именно: неизпълнения изискванията на ЗКИР, липса на необходимото съдържание съгласно чл.6 ПВп, както и неспазване на местната компетентност на съдията по вписванията.

8.4. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

8.4.1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ.

През 2014 година не е извършван основен или текущ ремонт на сградата. Съдебната палата е в добро техническо състояние.

8.4.2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ – КОМПЮТРИ, МРЕЖИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОБЛЕМИ. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ.

КОМПЮТРИ

През 2014 година Районен съд - Девин работи с 19 броя собствени компютърни конфигурации и три сървъра. Към сървърите са включени UPS-и с цел предотвратяване загуба на данни при аварийно спиране на ел. захранването, а също така предпазването на хардуера от повреди. През изминалата година в резултат на токови удари се повредиха една компютърна конфигурация и 2 UPS-а. Това наложи закупуване на нова компютърна конфигурация за зала № 2.
Поради липса на средства през 2014 година, не са реализирани част от заложените мерки по отношение на по-доброто техническо обезпечаване на РС. Те остават като задачи за реализиране през 2015 година, а именно :

Закупуване на 2 броя UPS и особено на спешна смяна подлежат дефектиралите батерии на наличните UPS устройства;

поставяне на информационни дисплеи пред заседателните зали;
подмяна на системата за повикване в съдебна зала № 1;
Закупуване на външен USB твърд диск за съхранение на архиви вместо използване на DVD и CD дискове;

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ


В Районен съд - Девин наказателните и гражданските дела се обработват от деловодна програма „АСУД”. Съдът работи с интернет страница която е модул, от деловодната програма. Това позволява бързо да се обработват и публикуват съдебните актове на интернет страницата на съда. Има сключен договор за последваща поддръжка и актуализация на софтуера с новите промени в нормативната база.
През 2014 година деловодството на СИС при РС Девин продължава да работи с програмен продукт „JES”. Новото в системата е осигуряването на бързи справки за ДСИ, от НАП обвързани с програма „JES” през портал за услуги от НАП разписвани с електронен подпис от ДСИ, а така също и регистрацията по ДДС на слуба СИС при РС Девин. За програмата е осигурена редовна поддръжка, осигуряват се редовно нови версии, които коригират проблеми или промени в нормативната уредба за СИС. Подписан е договор за поддръжка.
През отчетната 2014 г. бюро съдимост при ДРС работи с програмен продукт ”CSCS- АИС”. В програмната система своевременно се внедряват нови функции, осигуряващи по-бърза и своевременна информация.
Успешно през изминалата година се използваха WEB базираните приложения като:
за счетоводство – „КОНТО”
за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица
централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
за проверка на лица, свързани със съдебното производство – НБД „Население ”.
правно - информационата система Лакорда .

На всички компютри, работещи в мрежа и на сървърите са инсталирани антивирусни програми, и техните дефиниции се поддържат актуални с цел повишаване на надеждността на информацията, обработвана в съда. Извършва се архивиране на информацията на оптични носители.
От главния счетоводител се ползва софтуерния продукт „ОМЕКС – заплати, който се актуализира своевременно.

МРЕЖИ, ИНТЕРНЕТ

Районен съд – Девин използва интернет, разполага със собствена УEБ страница, в която се публикува актуална информация за работата на съда и съдебните служби. Публикувана е информация за съдебните заседания, постановените съдебни актове, обявления за публична продан, информационен бюлетин, както и друга полезна информация на гражданите.
Настоящият доклад е изготвен на основание на чл.80, ал.1, т.2, б. ”а” от ЗСВ.
Приложение:
1. Отчет за работата на Районен съд – Девин за 2014г.
2. Отчет по граждански дела за 2014г.
3. Отчет по наказателни дела за 2014г.
4. Справка за дейността на съдиите по граждански дела през 2014г.
5.Справка за дейността на съдиите по наказателни дела през 2014г.
6. Справки 2 броя за резултатите от върнати, обжалвани и протестирани дела на съдиите по граждански и наказателни дела през 2014г.
7. Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители.
8. Отчет за съдиите по вписванията.И. Ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ
гр. Девин ПРЕДСЕДАТЕЛ ДРС:

ЕЛКА ХАДЖИЕВА

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво