СЪДЕБНИ СЛУЖБИ

I. ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН

Работно време: Всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа (без прекъсване)
тел.: /03041/ 20-22, факс: /03041/ 27-09


II. БЮРО СЪДИМОСТ при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН

Работно време: Всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа

тел.:/03041/26-14

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ И КОГА СЕ ИЗИСКВА?

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Най-често, такова се изисква при постъпване на работа. Изисква се още при кандидатстване за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ?

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (може да се изтегли от меню Образци на докумети подавани в Районен съд)
2. ЛИЧНА КАРТА
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ  -
оригинал (и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина)
4. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА в размер на 5 лева – (За Ваше улеснение, таксата можете на заплатите на място в съда)

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

1. ВИЕ, ЛИЧНО
2. ВАШ РОДИТЕЛ, ДЕТЕ, БРАТ/СЕСТРА, СЪПРУГ – като представят изрично писмено пълномощно
3. УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ – като представи нотариално заверено пълномощно.

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ_(нформация,издаване)

III. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН
Работно време: Всеки работен ден от 8:30 часа до 17.00 часа без прекъсване

Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Деловодство” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС – стая 1.
Държавен съдебен изпълнител 
- Ася Пашова - тел.: /03041/ 24-01
ДЕЛОВОДСТВО при СИС Девин - /03041/21-60

IV. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - ДЕВИН

Работно време: с граждани, адвокати и нотариуси

Всеки работен ден от 9:30 до 12:30 часа и от 13.00 до 15.00


Към Районен съд – Девин има 1 съдия по вписванията. Съдиите по вписванията имат следните основни функции:
1. разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
2. произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.
Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на  Районен съд - Девин.

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА при РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН
Иво Шамов 
- тел.: /03041/ 24-01

Служба по вписвания - /03041/ 25-76

Необходими документи за издаване на удостоверение за тежести:
Заявление (молба)
Документ за собственост
Квитанция за платена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията - имотен регистър.

Правилник за администрацията в съдилищата_(изтегли)

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво