Начало

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение. Правосъдието се осъществява в името на народа. Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, административни, военни и районни съдилища.
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от съдия, освен ако със  закон е предвидено друго.Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт 
се извършва на прицпипа на случайния подбор чрез електронно разпределение в зависимост от реда на постъпването им /чл. 9 ал.1 от Закона за съдебната власт. Механизма на разпределението представлява компютърна програма, прикрепена към деловодната и в нея са заложени видовете дела по статистически шифри, граждански и наказателни и съдиите които могат да ги разглеждат, като освен случайното разпределение на делата, системата следи и за равномерната натовареност на всеки един съдия по видове дела. Принципа на случаен подбор, при разпределението на съдебните дела и преписки, е една от крачките към прозрачност, ефективност и повишаването на общественото доверие към съда.

Районен съд Девин обслужва три от общините на област Смолян – община Девин, Борино и Доспат и прилежащите им населени места .


1.с.БЕДЕН1.с.БАРУТИН1.с.БОРИНО
2.с.БРЕЗЕ 2.с.БРЪЩЕН2.с.БУЙНОВО
3.с.ВОДНИ ПАД3.гр.ДОСПАТ3.с.КОЖАРИ
4.с.ГРОХОТНО4.с.ЗМЕИЦА4.с.ЧАЛА
5.с.ГЬОВРЕН5.с.КЪСАК5.с.ЯГОДИНА
6.гр.ДЕВИН6.с.ЛЮБЧА
7.с.ЖРЕБЕВО7.с.ЦРЪНЧА
8.с.КЕСТЕН8.с.ЧАВДАР
9.с.ЛЯСКОВО
10.с.МИХАЛКОВО
11.с.ОСИКОВО
12.с.СЕЛЧА
13.с.СТОМАНЕВО
15.с.ТЕШЕЛ
16.с.ТРИГРАД
17.с.ЧУРУКОВО

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво