ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 18.11.2019год. - 22.11.2019год.

20.11.2019г. – 09.30 ч.
НАХД № 141/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Р.Р.А. от с.Н.М., обл.П. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


20.11.2019г. – 10.00 ч.
НОХД № 166/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ К.К.К. роден ****80г. в гр.П., обл.П., живущ в гр.Д., обл.С, В ТОВА че: На 05.11.2019г., около 11.00ч. в гр.Д., обл.С., по ул.„******“ е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 307 Д“ с рег. №******, /с прекратена регистрация от 18.02.2019г. по реда на чл.143, ал.15 от ЗДвП - непререгистрирано ИС/, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в:
- чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места"; и
-чл.140, ал.2 от ЗДвП - Условията и редът за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната- (Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).


20.11.2019г. – 11.00 ч.
НАХД № 152/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите Ш.Ю.К. от с.К., обл.С. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


21.11.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 153/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.37от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-023/11.10.2019год. на Началник отдел Рибарство и контрол – Южна България Пловдив.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво