ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
На 05.12.2019год. от 10.00ч. в Съдебната палата на Районен съд Девин ще се проведе Ден на отворени врати.
Темата на деня ще бъде : „Гражданинът е свободен, защото е информиран“.
ПРОГРАМА НА ДЕНЯ :
10.00ч. Посрещане на гости и участници на събитието. Откриване на Деня, с встъпително слово от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
10.15ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, с темата „Основни права на човека прокламирани във Всеобщата декларация за правата на човека“.
10.30ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат, с темата „Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“.
10.45ч. Отборно представяне на ученици от СУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Борино, с темата „Конвенция за защита правата на детето“.
11.00ч. Представяне на отличените есета от обявения конкурс на тема „Гражданинът е свободен, защото е информиран“. Прочитане на отличените есета и награждаване.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да разгледат Съдебната палата и да се запознаят от близо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали.

Председател на Районен съд Девин
Илияна Ферева-Зелева


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ


Районен съд - Девин ще проведе „Ден на отворените врати“ на 5 декември 2019 г.

В тази връзка Районен съд - Девин обявява конкурс за ученическо есе на тема “Гражданинът е свободен, защото е информиран.“
В конкурсът могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в общините Девин, Доспат и Борино.
В конкурсът ще бъдат отличени най-добрите есета, като обявяването на победителите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Районен съд - Девин.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 29.11.2019 г. в сградата на съда, в стая №7 при административен секретар Мария Дакова. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

- Обем: до три печатни страници, формат А4;

- Разредка на редове и абзаци: 1,5;

- Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

- Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво