ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 21.10.2019год. - 25.10.2019год.

21.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 93/2019г.
Предишни заседания : 26.09.2019год.
Правно основание - чл.102, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000170/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


21.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 94/2019г.
Предишни заседания : 26.09.2019год.
Правно основание - чл.150 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник група към ОДМВР Смолян, РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000169/04.07.2019год. на Началник група към ОДМВР Смолян, РУ – ДЕВИН.


21.10.2019г. – 11.00 ч.
НОХД № 146/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.235, ал.1 от НК
Предмет:
Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: Със споразумението страните постигат съгласие, че обвиняемият С. А. С., роден на ******72г. в гр.Д., обл.С., живущ в гр.Д., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина-пряк умисъл/ за това, че: През месец март 2019г. без редовно писмено позволително от имот с кадастрален номер 010253, собственост на Община-Д., землище на с.Б., обл.С., в отдел/подотдел 102 ”г” - горска територия, находящ се в м.„Голямата нива“ отсякъл от горски фонд - 10 /десет/ броя дървета, както следва: - 8 /осем/ броя от дървесен вид „бял бор“ и 2 /два/ броя от дървесен вид „смърч“ общо 5,23 куб. метра, немаркирани с контролна горска марка на обща стойност 452.00 лева.


23.10.2019год. - 10.00 ч.
АНД № 110/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.1, ал.2 във вр. чл.62, ал.1 от КТ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-0000800/29.07.2019год. на Директор на Дирекция Инспекция по труда Смолян.


23.10.2019год. - 10.30 ч.
АНД № 117/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000220/25.07.2019год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


23.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 130/2019г.
Ново дело.
Правно основание - чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУ - ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №19-0252-000205/15.07.2019год. на НАЧАЛНИК ГРУПА към ОДМВР СМОЛЯН, РУ-ДЕВИН.


23.10.2019г. – 11.30 ч.
НАХД № 132/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемите С.С.К. от с.Ч., обл.С. за извършено престъпление по чл.331, ал.1, във вр. чл.330, ал.1 от НК, като им бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


24.10.2019г. – 10.30 ч.
НОХД № 129/2019г.
Ново дело
Правно основание - чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.И. роден ****87г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.П., обл.П, В ТОВА че: След като е бил осъден с протоколно определение №59 от 12.02.2018г., постановено по гр. дело № 467/2017г., по описа на на Районен съд - Девин, влязло в законна сила на 20.02.2018г., да издържа свои низходящи - малолетното си дете Д. С. И. с ЕГН 11****** и малолетното си дете В. С. И.с ЕГН 13******, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на четири месечни вноски от по 270 лева всяка (140.00 лева за Д. С. И. и 130.00 лева за В. С. И.) общо в размер на 1068.00 лева (хиляда шестдесет и осем) лева.


24.10.2019год. - 11.00 ч.
АНД № 57/2019г.
Предишни зседания : 04.07.2019год.; 04.07.2019год.; 05.09.2019год.; 16.09.2019год.
Правно основание - чл.26, ал.2, т.1, буква б от ЗП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Областно пътно управление Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №2/02.04.2019год. на Директор на ОПУ Смолян.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво