Новини
Поздравително писмо до съдия Илияна Росенова Ферева - Зелева - Председател на Районен съд Девин
Image:Районен съд Девин - Поздравително писмо до съдия Илияна Росенова Ферева - Зелева - Председател на Районен съд Девин


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
Районен съд - Девин ще проведе „Ден на отворените врати“ на 7 декември 2017 г.

В тази връзка Районен съд - Девин обявява конкурс за ученическо есе на тема „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“. В конкурса могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в общините Девин, Доспат и Борино. В конкурса ще бъдат отличени най-добрите есета, като обявяването на победителите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Районен съд - Девин.
 Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 04.12.2017 г. в сградата на съда, в стая №7 при Административен секретар-Емилия Узунова. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
ПОКАНА


Уважаеми дами и господа,
На 07.12.2017год. от 10.00ч. в Съдебната палата на Районен съд Девин ще се проведе Ден на отворени врати.
Темата на деня ще бъде : “ Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“
ПРОГРАМА НА ДЕНЯ :
10.00 ч. Посрещане на гости и участници на събитието. Откриване на Деня, с встъпително слово от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
10.30ч. Мултимедия.
11.00ч. Симулативен процес с участието на ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин. Решаване на казус по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“ Дискусия.
12.30ч. Представяне на отличените есета от обявения конкурс, на тема „Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“ Награждаване.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да разгледат Съдебната палата и да се запознаят от близо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали.

Председател на Районен съд Девин
                                                Илияна Ферева-ЗелеваСЪОБЩЕНИЕ
На 14.06.2017год. от 11.00 часа, в сградата на СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, бяха връчени Удостоверения на учениците от 10, 11 и 12 клас, за участието им в Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.

Image:Районен съд Девин - СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ
На 13.06.2017год. от 13.30часа, в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино, се проведе планирано обучение на учениците от 10 и 11 клас, по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“ Темата бе представена от съдия Илияна Ферева-Зелева.
Обучението е планирано в рамките на Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.
На взелите участие в обучението ученици, се издадоха удостоверения.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Вестник "Отзвук" брой 34 от11 май 2017г.
С 20 000 лева ремонтират съдебната палата в Девин.

До месец ще приключи ремонтът на съдебната палата в Девин. Сумата която е одобрена от Висшия съдебен съвет за строителните дейности, е 20 000 лева, съобщи председателят на инстанцията съдия Илияна Зелева. Основният ремонт на сградата е първият досега след построяването на съда през 1998 година. Цялата палата е облепена с плочи от гранит и врачански камък. От атмосферните условия те започнали да падат. Изпочупените и паднали плочи вече са сменени с нови. Извършен е и ремонт на входа на Районния съд. Очаква се в срок да приключат и строителните дейности на покривната конструкция.
„ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“
Image:Районен съд Девин - „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“      На 09.05.2017г. от 11.00ч. в Районен съд - Девин се проведе планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино  и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат по темата „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“, с лектор: съдия Елка Хаджиева.В изложението си съдия Елка Хаджиева започна с кратки исторически сведения от началото на изграждането на съдебната система в освободена България -  Временните правила за устройството на съдебната част в България, издадени на 24 август 1878 г., които  са основополагащи за развитие на съдебната система до създаването на първия Закон за устройство на съдилищата в България, публикуван в ДВ, бр. 47 от 2 юни 1880 г., с приемането на Търновската Конституция на 16.IV. 1879 год. в Княжество България, с която  се учредяват основните държавни институции, други интересни исторически данни до настоящем. В тези исторически сведения беше отбелязано, че през месец октомври 1913 година с Указ ДВ 25 от 17.10.1913г., обн. ДВ, брой 272/30.11.1913г.  се открива мирови съд в град Девин, ръководен от първия мирови съдия Ангел Балевски.
България е република с парламентарно управление. Тя е правова държава, в която съгласно Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.  Съдебната власт е независима. Съдилищата в България са Върховен касационен съд; Върховен административен съд; Апелативни съдилища – 5 бр.; Апелативен специализиран наказателен съд; Военно-апелативен съд; Окръжни съдилища – 27 бр. и Софийски градски съд; Специализиран наказателен съд ; Военно-окръжни съдилища – 3 бр.; Административни съдилища – 28 бр. и районни съдилища – 113 бр. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт се представлява от Висшия съдебен съвет, който осигурява и отстоява нейната независимост. Съдия Хаджиева разясни кои лица са магистрати- съдии, прокурори и следователи. Подробно бяха посочени основни функции на съдебната власт, статута и функциите на съдиите, структура на прокуратурата, следствени органи. Разяснени бяха правомощията на съдиите, прокурорите и следователите. Висшият съдебен съвет като върховен административен и ръководен орган на съдебната власт в Република България утвърждава Кодекса за етично поведение на българските магистрати, изготвен в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдии, прокурори и разследващи органи, както и всички други национални и международни актове, които регламентират дейността на магистратите в Република България. Съдия Хаджиева представи в резюме основните принципи, установяващи стандартите и очертаващи рамката за регулиране на поведението на магистратите във и извън службата, която изпълняват –независимост; безпристрастност; справедливост и прозрачност; вежливост и толерантност; почтеност и благоприличие; компетентност и квалифицираност;  конфиденциалност.Присъстващите ученици от трите училища - СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино  и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат с интерес изслушаха темата и ще получат за участието си удостоверения, по утвърден от ВСС образец.На обучението се представиха две информационни рубрики  „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“, изготвена от ВСС – Третата власт от вътре. Лекционният курс  е насочен към всички ученици от VIII – ХII гимназиални класове, в часовете „Етика и право“ и „Часа на класа“, с цел да повиши информираността и правната култура на учениците за запознаване на статута на магистратите – съдии, прокурори и следователи.

Image:Районен съд Девин - „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“


 

Снимков материал от събитието ще бъде публикуван на сайта на съда в меню галерия.
Как да защитим правата си чрез съдебните институции.
На 20.04.2017г. от 13.30ч. в Районен съд - Девин се проведе планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Темата беше представена от съдия Илияна Ферева – Зелева.
Обучението започна с представяне на информационната рубрика  „Достъп до правосъдие“, изготвена от ВСС.
В изложението си съдия Илияна Ферева – Зелева представи принципът на разделение на единната държавна власт на законодателна, изпълнителна и съдебна.  Съдебната власт е тази, която защитава правата и законните интереси на гражданите, ЮЛ и държавата. Съдебната власт е възложена на уредените от Конституцията съдилища /чл.119/ – ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Извънредни съдилища не се допускат. Беше представена карта на съдебните райони, представяща структурата на съдилищата, както и функциите на отделните органи на съдебната власт. Основните принципи при осъществяване на правосъдието, уредени от Конституцията – независимост на съдиите, прокурорите и следователите при осъществяване на тяхната дейност и принципът на състезателност на съдебния процес. Съдът е длъжен да вземе предвид фактите и доказателствата, представени от страните, запазвайки си правото на преценка на тяхната достоверност и относимост към казуса. Съдилищата са длъжни  да разгледат и решат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права.
Достъпът до правосъдие, беше очертан чрез чл.6 ЕКПЧ и чл.7 ЗСВ, чрез правото на всеки на справедлив и публичен процес в разумен срок от независим и безпристрастен съд.
Основните права и задължения на гражданите бяха представени в три групи, според уредбата на Конституцията –  лични права и свободи, като правото на живот и правото но лична свобода и неприкосновеност. Посегателството срещу човешкия живот се наказва като най - тежко престъпление. Само в изрично посочените от закона случаи едно лице може да бъде задържано. Никой гражданин не може да бъде задържан повече от 24 часа без разрешение на съд или прокурор. В срок от 24 часа от задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата законосъобразност. / чл.30, ал.3 Конституцията/. Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. Той има право на защита във всички стадии на процеса. Важи презумпция за невинност в наказателния процес – обвиняемият се смята за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.  
Правота на защита е основно право на всеки гражданин, когато са нарушени негови права или законни интереси. Формите на защита - доброволна или задължителна по реда на Закон за правната помощ.  
Учениците изслушаха с интерес темата, която беше поднесена с примери от практиката по граждански и наказателни дела, подсъдни на районен съд. Бяха поставени въпроси за правата на непълнолетните, участващи в съдебни производства и дали едно непълнолетно лице може да бъде предадено на съд за лъжествидетелстване. Беше поставен и въпросът за конкретната продължителност на съдебното производство, в контекста на чл.6 ЕКПЧ -  разглеждане  и решаване на всяка подадена до съда молба в рамките на разумен срок. Всяко лице подало молба до съда трябва да обоснове своя  правен интерес от търсената съдебна защита, както и да внесе държавна такса за разглеждане на молбата, която се дължи граждански дела, разглеждани по реда на ГПК.
Обучението протече в рамките на часовете по философски дисциплини,  изучавани от X до XII клас, с цел да повиши информираността и правната култура на учениците за видовете съдебна защита на основните човешки права, когато те са нарушени.

Image:Районен съд Девин - Как да защитим правата си чрез съдебните институции.   

Image:Районен съд Девин - Как да защитим правата си чрез съдебните институции.


Медийно отразяване на събитието:

Вестник "Отзвук"- Смолян (натисни тук)


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Провеждане на планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
На 20.04.2017г. от 13.30ч. в Районен съд – Девин ще се проведе планирано обучение на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Борино по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Темата ще бъде представена от съдия Илияна Ферева – Зелева.
Обучението е планирано в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН за учебната 2016 /2017г.Представяне на годишен отчет за дейността на РС Девин през 2016 г. на общо събрание на съда.
На 07.03.2017г., в сградата на Районен съд Девин, съдебна зала №1, се проведе общо събрание на съдии и служители, свикано от председателя Илияна Ферева – Зелева, на което беше  представен годишния доклад за дейността на съда през 2016г. В събранието взеха участие  Здравко Делиев  - и. дл. адм. ръководител на районна прокуратура Девин и гл. инс. Здравко Абаджиев - началник РУ Девин.  В изложението си г- жа Илияна Ферева – Зелева отбеляза постигнатото добро равнище на съдебната и административна дейност през 2016г., което се дължи на  положените усилия, отговорност и сътрудничество от съдии и служители при изпълнение на поставените им служебни задължения. Дейността на съдии и служители бе насочена активно към изпълнение на заложените цели и мерки в оперативен и стратегически план, обявени на интернет страницата на съда. Постигнати са добри резултати по основните  индикатори – срочност, бързина и качество на правораздаването, с което изразявам надежда, че ще изградим една по добра представа за работата на съда и ще спомогнем за повишаване доверието на гражданите в съдебната система на Република България.  Дейността на РС Девин през 2016г е насочена към бързо, ефективно и справедливо съдопроизводство, съгласно  Конституцията и стандартите, заложени в чл.7 ЗСВ - гарантиране правото на справедлив   съдебен процес в разумен срок от независим и безпристрастен съд и чл.8 ЗСВ - точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят.

Image:Районен съд Девин - Представяне на годишен отчет за дейността на РС Девин през 2016 г. на общо събрание на съда.

Image:Районен съд Девин - Представяне на годишен отчет за дейността на РС Девин през 2016 г. на общо събрание на съда.

Image:Районен съд Девин - Представяне на годишен отчет за дейността на РС Девин през 2016 г. на общо събрание на съда.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво