Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕПОКАНА        

      Уважаеми дами и господа,        
На 06.12.2018год. от 10.00ч. в Съдебната палата на Районен съд Девин ще се проведе Ден на отворени врати.
Темата на деня ще бъде : “ Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди съдът и светът да са узнали за него?“
ПРОГРАМА НА ДЕНЯ :
10.00 ч. Посрещане на гости и участници на събитието. Откриване на Деня, с встъпително слово от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
10.30ч. Мултимедия.
11.00ч. Симулативен процес представен от ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин по темата „Непълнолетните лица – извършител и жертва на психическо и физическо насилие“ Дискусия.
12.30ч. Представяне на отличените есета от обявения конкурс на тема „Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди съдът и светът да са узнали за него?“ Награждаване.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да разгледат Съдебната палата и да се запознаят от близо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали.

                                                          Председател на Районен съд Девин
                                                                          Илияна Ферева-Зелева  

___________________________________________________________________________________

                                        ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ


      Районен съд - Девин ще проведе „Ден на отворените врати“ на 6 декември 2018 г.

В тази връзка Районен съд - Девин обявява конкурс за ученическо есе на тема “Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди съдът и светът да са узнали за него?“.
 В конкурсът могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в общините Девин, Доспат и Борино.
В конкурсът ще бъдат отличени най-добрите есета, като обявяването на победителите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Районен съд - Девин.
 Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 03.12.2018 г. в сградата на съда, в стая №7 при главен счетоводител Галина Радкова. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.  
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми дами и господа,


        Днес на  09.05.2018 година  в сградата на Районен съд – гр.Девин, по случай Деня на Европа и Деня на ученическото самоуправление и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие, Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“,  се проведе планирано обучение на учениците от 10 - 12 клас, по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.“  Темата беше представена от съдия Елка Хаджиева под формата на лекция,  излъчени бяха и  видеофилмите „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“. Учениците се запознаха с работата, която извършват съдиите – магистрати, прокурорите, съдията по вписванията и ДСИ, както и с естеството на работата в съдебно деловодство и служба по вписванията. Участие в днешното събитие  взеха учениците от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и СУ „Никола Вапцаров“ с.Борино. Всички участници в ученическото самоуправление получиха грамоти, а удостоверения присъстващите на лекцията.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2018год. в сградата на Районен съд – гр.Девин, по случай Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“, ще се проведе планирано обучение на учениците от 10 - 12 клас, по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор         следовател и запознаване със статута на магистратите.“ Темата ще бъде представена от съдия Елка Хаджиева.
Програма на деня:
10.00 ч. – Провеждане на ученическо самоуправление  с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин.
13.30ч. – Обучение по темата „Представяне на професиите съдия, прокурор следовател и запознаване със статута на магистратите“, съдия лектор Елка Хаджиева.
14.30ч. – Провеждане на ученическо самоуправление  с ученици от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми учители и ученици,

Добре дошли в Районен съд – Девин.

Уважаеми юристи и съдебни служители,
 
Честит професионален празник,
16.04  -  Ден на Конституцията, юриста и съдебните служители. Пожелавам ВИ с гордост и удовлетворение да упражнявате професията, да укрепвате доверието на хората във върховенството на закона, правдата и справедливостта.    
Днес честваме годишнина от приемане на Търновската Конституция през 1879г.  – първата Конституция на България, приета от Учредително НС в Търново. ТК е новаторска и прогресивна за времето си. Създава правна уредба и модел на управление, следвайки демократични стандарти в европейските държави.

 Денят е повод да проведем обучение в рамките на  Образователна програма „Информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“, с цел да повишим познанията Ви в областта на правата на човека и да се запознаете отблизо с работата на българския съд.   По тази тема Вие показахте изключително интересни разсъждения в обявения конкурс за есе по темата в Деня на отворени врати, който проведохме на 07.12.2017г. Днешната инициатива ще бъде продължение, което искам да започва от Вашите разсъждения:
Валерия Кисимдарова, СУ „Хр. Ботев“ – Девин, пише в есето си: „Нашата съдебна власт може да се пребори с измамите  и корупцията, с престъпността и убийствата, сред хората и обществото, като прилага принципно, отговорно, дори понякога крайно санкциите, предвидени в законите“.
Анита Дойкова, СУ „ Д. Благоев“ - Доспат пише в есето си: „Като член на ЕС България има задължението да осигури правилно прилагане на законодателството и да осигури спазване на човешките права“.
Венцислав Балабанов, СУ „Д.Благоев“ - Доспат разсъждава: Може да защитим правата си като се обърнем към прокуратура, следствие, съд. На всеки от нас в живота ни е възможно да му се случи да отстоява своите права чрез тези институции, но е изключително важно да може да докаже чрез факти,  аргументи и най - вече доказателства своята правота. На първо място ние трябва да се предпазим от това да станем жертви или извършители на престъпления.
Борислав Димитров, от град Варна ни представя своята гражданска позиция, в която поставя въпросите:   Чувстваме ли се защитени от съдебните институции? Имаме ли доверие в тях? Усещаме ли тяхната подкрепа, когото това се налага? За да защитим правата си е важно да имаме доверие в съдебните институции и да проявяваме съдействие,  когато това е необходимо.
Желаем да живеем в модерна държава, в която върховенството на закона е висша ценност.
Темата: Как да защитим правата си? поставя на първо място въпросите: Какви права имаме?  Кои са НА, в които да търсим тяхната уредба, в случаите, когато считаме, че те са нарушени?
Конституцията е основен закон на държавата и обществото, която урежда основните права и свободи на гражданите. Конституцията очертава освен права, като основно задължение на гражданите спазването й, зачитането на правата и законните интереси на другите граждани, задължение за плащане на данъци, за указване съдействие на държавата и обществото, в случай на бедствия, задължение за опазване на околната среда. Европейската конвенция на защита правата на човека и основните свободи, Конвенция за защита  правата на детето и Всеобщата декларация за правата на човека, представляват фундамента на международната защита на правата на човека.
Във връзка с темата, от учениците на СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат, беше изигран симулативен процес по НОХД с обвинение за извършено престъпление по чл.129, ал.2 НК , засягане на здравето на личността, чрез причиняване на средна телесна повреда. Учениците от СУ “Хр. Ботев“ - Девин и СУ “Н.Й. Вапцаров“ взеха активно участие с въпроси по казуса. Участието в роля на учениците засили техният интерес към темата “ Защита на правата на човека“ чрез съдебните институции. Посегателството над основните права на личността - правото на живот и телесна неприкосновеност се наказва като тежко престъпление, съгласно Наказателния кодекс.  Учениците поставиха въпросите за случаите, в които е предвидено задължително участие на защитник в наказателния  процес, дали при разглеждане на техния казус влизайки в ролите на страни и участници в наказателния процес има допуснати нарушения, които са довели да ограничаване на права.  
В отговорите на извършената анкета, учениците сочат удовлетвореност от обучението, тъй като са научили повече за работата на съда и намират, че това е реална възможност за младите хора да бъдат по - информирани относно законодателството в областта на правата на човека и възможностите за тяхната защита.  
В обучението взеха участие 65 ученика от СУ“Христо Ботев“ – Девин,  СУ “Димитър Благоев“  - Доспат, СУ“ Н. Й. Вапцаров“, с ръководители Красимира Георгиева – Директор СУ “Христо Ботев“ - Девин, Емил Хавальов – Директор СУ “Димитър Благоев“ – Доспат, учители - Капка Бозова, Ваня Мутафчева, Веселина Пейковска, Марияна Сиракова и Джеврие Каинчалиева. На участниците в обучението бяха издадени удостоверения.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


ИЛИЯНА ФЕРЕВА - ЗЕЛЕВА      
 Административен ръководител                      
 Председател РС – Девин.      


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЮРИСТИ и СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Честит професионален празник 16.04.2018г. - Ден на Конституцията, българските юристи  и съдебните служители.

Пожелаваме Ви да сте живи и здрави, да упражнявате с гордост и удовлетворение  професията. Радвайте се на много лични и професионални успехи.

Вярвайте в правдата, справедливостта и хуманните отношения,  поставящи човека на най - високото стъпало на обществените ценности.  

Укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България, върховенството на закона и в устоите на българската държавност.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
                                                    ПОКАНА
Ръководствата на Дружествата на СЮБ гр. Смолян и гр. Девин уведомяват всички свои членове, че на 27.04.2018 г. - петък от 13.00 часа до 17.00 часа, в конферентната зала на СПА КОМПЛЕКС „ОРФЕЙ” гр. Девин ще се проведе семинар на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ГПК” с лектор: Борислав Белазелков, съдия от ВКС - София. Няма такса за участие.
Поканват се всички членове на СЮБ, както и всички останали юристи - съдии, прокурори, следователи, дознатели, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти, адвокатски сътрудници и др. да вземат участие в семинара.
Предвидена е празнична вечеря по случай 16 април - Ден на конституцията и юриста, както и нощувка в същия комплекс за сметка на желаещите. Цените са посочени в приложението.
Молим е оглед по-добрата организация на мероприятието, желаещите да вземат участие, да се запишат най- късно до 18.04.2018 г. при адвокат Лилян Сираков в АК- Смолян на тел. 0887 649 469, съдия Елка Хаджиева - РС - Девин, тел. 030412170 и при съдия по вписванията Иво Шамов - гр. Девин на тел. 0888 976 452.
В зависимост от броя на записалите се ще бъде определен начина на транспортиране и часа на тръгване от гр. Смолян за гр. Девин.
За други подробности или промени ще предоставим допълнителна информация.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 16.04.2018год. от 13.30часа, в сградата на Районен съд – гр.Девин, намираща се в гр.Девин, ул.Александър Костов 8, ще се проведе планирано обучение на учениците от 10 - 12 клас, по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“ Темата ще бъде представена от съдия Илияна Ферева-Зелева.
Обучението е планирано в рамките на Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.
Програма на деня:
13.30ч. – Откриване на обучението от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
13.45ч. – Симулативен процес с участието на ученици от СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат.
15.00ч. – Лекция и решаване на казус по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“

                                Председател на Районен съд Девин
                                                        Илияна Ферева-ЗелеваПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 06.03.2018 година от 14.00 часа в Районен съд Девин се проведе общо събрание при следния
дневен ред :

     1. Представяне на годишен отчет за дейността на съда през 2017година.
     2. Предложения и препоръки за подобряване на работата през 2018 година.
   
 Гости на събранието бяха - Здравко Делиев - и.ф. Районен прокурор, Мария Дамянова - прокурор
при РП Девин и Здравко Абаджиев - Началник РУП Девин и Главен инспектор.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани,

Съобщаваме Ви, че на 01.02.2018 год., в Районен съд – гр.Девин, постъпи лична гражданска позиция на Борислав Димитров по темата от Деня на отворени врати, проведен на 07.12.2017год. „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“. С удоволствие, споделяме същата с посетителите и читателите на сайта ни. Вашата позиция е важна за нас. В случай, че вие желаете да изразите мнение по темата, очакваме го с интерес.

Лична гражданска позиция на Борислав Димитров (кликни тук)
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 05.01.2018г. от 13.00 часа, в сградата на Районен съд Девин се проведе обучение по Образователна програма „ Съдебна власт – отворени съдилища и прокуратури“  по темата „Непълнолетните лица – извършители и жертви на престъпление“. Инициативата за това беше на СУ „Христо Ботев“ по повод отбелязване на рождената дата на Христо Ботев - 06.01.2018г. На учениците от XI клас и техните преподаватели се представи мултимедия филм, заснет в Деня на отворени врати 07.12.2017г. с участието  им в симулативен процес по наказателно общ характер дело за престъпление, извършено от непълнолетен - употреба на наркотични и упойващи вещества и управление на МПС след употребата им. Беше проведена дискусия по поставените от учениците въпроси по казуса.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво