Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 06.03.2018 година от 14.00 часа в Районен съд Девин се проведе общо събрание при следния
дневен ред :

     1. Представяне на годишен отчет за дейността на съда през 2017година.
     2. Предложения и препоръки за подобряване на работата през 2018 година.
   
 Гости на събранието бяха - Здравко Делиев - и.ф. Районен прокурор, Мария Дамянова - прокурор
при РП Девин и Здравко Абаджиев - Началник РУП Девин и Главен инспектор.

Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Image:Районен съд Девин - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми граждани,

Съобщаваме Ви, че на 01.02.2018 год., в Районен съд – гр.Девин, постъпи лична гражданска позиция на Борислав Димитров по темата от Деня на отворени врати, проведен на 07.12.2017год. „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“. С удоволствие, споделяме същата с посетителите и читателите на сайта ни. Вашата позиция е важна за нас. В случай, че вие желаете да изразите мнение по темата, очакваме го с интерес.

Лична гражданска позиция на Борислав Димитров (кликни тук)
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 05.01.2018г. от 13.00 часа, в сградата на Районен съд Девин се проведе обучение по Образователна програма „ Съдебна власт – отворени съдилища и прокуратури“  по темата „Непълнолетните лица – извършители и жертви на престъпление“. Инициативата за това беше на СУ „Христо Ботев“ по повод отбелязване на рождената дата на Христо Ботев - 06.01.2018г. На учениците от XI клас и техните преподаватели се представи мултимедия филм, заснет в Деня на отворени врати 07.12.2017г. с участието  им в симулативен процес по наказателно общ характер дело за престъпление, извършено от непълнолетен - употреба на наркотични и упойващи вещества и управление на МПС след употребата им. Беше проведена дискусия по поставените от учениците въпроси по казуса.Поздравително писмо до съдия Илияна Росенова Ферева - Зелева - Председател на Районен съд Девин
Image:Районен съд Девин - Поздравително писмо до съдия Илияна Росенова Ферева - Зелева - Председател на Районен съд Девин


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
Районен съд - Девин ще проведе „Ден на отворените врати“ на 7 декември 2017 г.

В тази връзка Районен съд - Девин обявява конкурс за ученическо есе на тема „Как да защитим правата си чрез съдебните институции“. В конкурса могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в общините Девин, Доспат и Борино. В конкурса ще бъдат отличени най-добрите есета, като обявяването на победителите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Районен съд - Девин.
 Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 04.12.2017 г. в сградата на съда, в стая №7 при Административен секретар-Емилия Узунова. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
ПОКАНА


Уважаеми дами и господа,
На 07.12.2017год. от 10.00ч. в Съдебната палата на Районен съд Девин ще се проведе Ден на отворени врати.
Темата на деня ще бъде : “ Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“
ПРОГРАМА НА ДЕНЯ :
10.00 ч. Посрещане на гости и участници на събитието. Откриване на Деня, с встъпително слово от Председателя на Районен съд Девин г-жа Илияна Ферева-Зелева.
10.30ч. Мултимедия.
11.00ч. Симулативен процес с участието на ученици от СУ „Христо Ботев“ гр.Девин. Решаване на казус по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“ Дискусия.
12.30ч. Представяне на отличените есета от обявения конкурс, на тема „Как да защитим правата си чрез съдебните институции.“ Награждаване.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да разгледат Съдебната палата и да се запознаят от близо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали.

Председател на Районен съд Девин
                                                Илияна Ферева-ЗелеваСЪОБЩЕНИЕ
На 14.06.2017год. от 11.00 часа, в сградата на СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, бяха връчени Удостоверения на учениците от 10, 11 и 12 клас, за участието им в Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.

Image:Районен съд Девин - СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ
На 13.06.2017год. от 13.30часа, в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Борино, се проведе планирано обучение на учениците от 10 и 11 клас, по темата „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“ Темата бе представена от съдия Илияна Ферева-Зелева.
Обучението е планирано в рамките на Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017“ по Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.
На взелите участие в обучението ученици, се издадоха удостоверения.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Вестник "Отзвук" брой 34 от11 май 2017г.
С 20 000 лева ремонтират съдебната палата в Девин.

До месец ще приключи ремонтът на съдебната палата в Девин. Сумата която е одобрена от Висшия съдебен съвет за строителните дейности, е 20 000 лева, съобщи председателят на инстанцията съдия Илияна Зелева. Основният ремонт на сградата е първият досега след построяването на съда през 1998 година. Цялата палата е облепена с плочи от гранит и врачански камък. От атмосферните условия те започнали да падат. Изпочупените и паднали плочи вече са сменени с нови. Извършен е и ремонт на входа на Районния съд. Очаква се в срок да приключат и строителните дейности на покривната конструкция.
„ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“
Image:Районен съд Девин - „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“      На 09.05.2017г. от 11.00ч. в Районен съд - Девин се проведе планирано обучение в рамките на Образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино  и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат по темата „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“, с лектор: съдия Елка Хаджиева.В изложението си съдия Елка Хаджиева започна с кратки исторически сведения от началото на изграждането на съдебната система в освободена България -  Временните правила за устройството на съдебната част в България, издадени на 24 август 1878 г., които  са основополагащи за развитие на съдебната система до създаването на първия Закон за устройство на съдилищата в България, публикуван в ДВ, бр. 47 от 2 юни 1880 г., с приемането на Търновската Конституция на 16.IV. 1879 год. в Княжество България, с която  се учредяват основните държавни институции, други интересни исторически данни до настоящем. В тези исторически сведения беше отбелязано, че през месец октомври 1913 година с Указ ДВ 25 от 17.10.1913г., обн. ДВ, брой 272/30.11.1913г.  се открива мирови съд в град Девин, ръководен от първия мирови съдия Ангел Балевски.
България е република с парламентарно управление. Тя е правова държава, в която съгласно Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.  Съдебната власт е независима. Съдилищата в България са Върховен касационен съд; Върховен административен съд; Апелативни съдилища – 5 бр.; Апелативен специализиран наказателен съд; Военно-апелативен съд; Окръжни съдилища – 27 бр. и Софийски градски съд; Специализиран наказателен съд ; Военно-окръжни съдилища – 3 бр.; Административни съдилища – 28 бр. и районни съдилища – 113 бр. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт се представлява от Висшия съдебен съвет, който осигурява и отстоява нейната независимост. Съдия Хаджиева разясни кои лица са магистрати- съдии, прокурори и следователи. Подробно бяха посочени основни функции на съдебната власт, статута и функциите на съдиите, структура на прокуратурата, следствени органи. Разяснени бяха правомощията на съдиите, прокурорите и следователите. Висшият съдебен съвет като върховен административен и ръководен орган на съдебната власт в Република България утвърждава Кодекса за етично поведение на българските магистрати, изготвен в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдии, прокурори и разследващи органи, както и всички други национални и международни актове, които регламентират дейността на магистратите в Република България. Съдия Хаджиева представи в резюме основните принципи, установяващи стандартите и очертаващи рамката за регулиране на поведението на магистратите във и извън службата, която изпълняват –независимост; безпристрастност; справедливост и прозрачност; вежливост и толерантност; почтеност и благоприличие; компетентност и квалифицираност;  конфиденциалност.Присъстващите ученици от трите училища - СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино  и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат с интерес изслушаха темата и ще получат за участието си удостоверения, по утвърден от ВСС образец.На обучението се представиха две информационни рубрики  „Структура на органите на съдебната власт“ и „Магистратските професии“, изготвена от ВСС – Третата власт от вътре. Лекционният курс  е насочен към всички ученици от VIII – ХII гимназиални класове, в часовете „Етика и право“ и „Часа на класа“, с цел да повиши информираността и правната култура на учениците за запознаване на статута на магистратите – съдии, прокурори и следователи.

Image:Районен съд Девин - „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ: СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ“


 

Снимков материал от събитието ще бъде публикуван на сайта на съда в меню галерия.
Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Галерия
Контакти
Адрес
4800 гр. Девин
ул. Ал.Костов 8,
Телефон:
03041/20-22
Факс:
03041/27-09
e-mail:
devin_rs@abv.bg
Електронни услуги
Смолянски съдебен район
Полезни връзки
Европраво