Информационен бюлетин
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 19.03.2018г. – 23.03.2018г.

19.03.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 12/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.638, ал.3 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000463/21.12.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

19.03.2018г. – 11.00 ч.
НОХД № 20/2018г.
Ново дело.
Правно основание  -  чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Я.Х. роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 03.11.2017г. около 23.50 часа на III-ен път 866, км.48+400м, в отсечката от пътя между КПП - „Забрал“ и с.Л., обл.С. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “БМВ 318 И“, без регистрационни табели, с номер на рама/шаси/ № WBACA91040CG37887, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места" и чл.140, ал.2 от Закона за движение по пътищата - „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната“ /Наредба № 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи/19.03.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 9/2018г.
Предишни заседания : 26.02.2018год.
Правно основание -  чл.150 А, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №16-0252-000211/02.06.2016год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


20.03.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 22/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.139, ал.5 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на ЗППАМ издадена от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0252-000007/05.02.2018год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.


20.03.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 17/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.23, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.25, ал.2 от Наредба №28 от 09.12.2008год. за устройство, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзка с чл.2 от Наредба №4 от продукти, във вр. с чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина и чл.17, ал.1 във вр. чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №28 от 09.12.2008год. за устройство, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзка с чл.2 от Наредба №4 от продукти, във вр. с чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина
Предмет:
Обжалване на НП издадено от дф-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата

ПРОТИВ Наказателно постановление Глоба №РД-И-046/16.11.2017год. на дф-Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата.20.03.2018г. – 11.00 ч.
НАХД № 18/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Г.Н.М. от гр.П., обл.С. за извършено престъпление по чл.318 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.


20.03.2018год. - 13.00 ч.
АНД № 14/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.214 от Закона за туризма
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0045717/13.12.2017год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.


20.03.2018год. - 13.30 ч.
АНД № 13/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.206 от Закона за туризма
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0045780/08.12.2017год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.


21.03.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 194/2017г.
Предишни заседания : 31.01.2018год.
Правно основание  -  чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Ф.Л. роден ****70г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 17.09.2017г. около 03.20 часа в с.Б., общ.Д., обл.С., на ул.“Детелина“ №5, е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, неустановена марка и модел, без регистрационна табела, с номер на рама 7EGEAC178A004882, който не е регистриран по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места"; и чл.140, ал.2 от ЗДвП- Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната (Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движен
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 12.03.2018г. – 16.03.2018г.

12.03.2018год. - 11.30 ч.
АНД № 15/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.25, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000427/29.11.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

12.03.2018г. – 11.45 ч.
НОХД № 32/2017г.
Ново дело.
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Р.К. роден ****80г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр., В ТОВА че: На 23.02.2018г. около 11.20 часа в гр.Д., обл.С., до КПП - „Нитекс“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Мерцедес С 180“ е рег. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза - Протокол № 166/27.02.2018г. на вещо лице от специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив” АД гр.Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
13.03.2018год. - 13.30 ч.
АНД № 6/2018г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.116, ал.1 от Закона за туризма
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП

ПРОТИВ Наказателно постановление №К-0045793/24.11.2017год. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - КЗП.

14.03.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 205/2017г.
Предишни заседания : 14.02.2018год.
Правно основание -  чл.102 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник сектор към ОД МВР Смолян, с-р Пътна Полиция Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-1058-000500/25.09.2017год. на Началник сектор към ОД МВР Смолян, с-р Пътна Полиция Смолян.

14.03.2018год. -11.30 ч.
АНД № 98/2017г.
Предишни заседания : 13.07.2017год.; 27.09.2017год.; 31.10.2017год.; 21.11.2017год.; 13.12.2017год.; 31.01.2018год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

15.03.2018г. – 09.30 ч.
НЧХД № 191/2017г.
Предишни заседания : 25.01.2018год.; 15.02.2018год.
Правно основание -  чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от А.И.С. срещу К.И.Г.

Тъжба от А.И.С. от с.Я, обл.С, срещу К.И.Г. от с.Я., обл.С.

15.03.2018год. -11.00 ч.
АНД № 16/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.44, ал.1 от Закона за водите
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на БД ИБР

ПРОТИВ Наказателно постановление №20/24.01.2018год. на Директор на БД ИБР.

15.03.2018год. -11.30 ч.
АНД № 19/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.5, т.10 от Наредба №8121з-647/01.10.2014год. за ПНПБ при ЕО
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РС «ПБЗН» гр.Девин

ПРОТИВ Наказателно постановление №4/04.12.2017год. на Началник РС «ПБЗН» гр.Девин.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 26.02.2018г. –02.03.2018г.

26.02.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 8/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.126, ал.1 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №1094/29.11.2017год. на Началник на Митница Пловдив.

26.02.2018год. - 11.00 ч.
АНД № 9/2018г.
Ново дело
Правно основание -  чл.150 А, ал.1 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №16-0252-000211/02.06.2016год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 12.02.2018г. –16.02.2018г.

12.02.2018г. – 11.00 ч.
НЧХД № 41/2017г.
Предишни заседания : 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.; 23.11.2017год. ; 14.12.2017год.; 22.01.2018год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от К.Ю.Т. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т.

Тъжба от К.Ю.Т. от с.Б., обл.С. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т. от с.Б., обл.С.

13.02.2018г. – 10.00 ч.
НЧХД № 6/2017г.
Предишни заседания : 14.03.2017год.; 11.04.2017год.; 02.05.2017год.; 30.05.2017год.; 20.06.2017год.; 03.10.2017год.; 08.11.2017год.; 19.12.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу К.Ю.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу К.Ю.Т. от с.Б. обл.С.

14.02.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 205/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.102 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник сектор към ОД МВР Смолян, с-р Пътна Полиция Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-1058-000500/25.09.2017год. на Началник сектор към ОД МВР Смолян, с-р Пътна Полиция Смолян.
15.02.2018г. – 10.00 ч.
НАХД № 198/2017г.
Предишни заседания : 18.01.2018год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.С.К. от гр.С., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. С ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

15.02.2018г. – 11.30 ч.
НЧХД № 191/2017г.
Предишни заседания : 25.01.2018год.
Правно основание -  чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от А.И.С. срещу К.И.Г.

Тъжба от А.И.С. от с.Я, обл.С, срещу К.И.Г. от с.Я., обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 29.01.2018г. –02.02.2018г.

29.01.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 163/2017г.
Предишни заседания : 20.11.2017год.
Правно основание -  чл.102 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000282/14.08.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

29.01.2018год. - 10.30 ч.
АНД № 164/2017г.
Предишни заседания : 20.11.2017год.
Правно основание -  чл.483, ал.1, т.1 от КЗ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000265/14.08.2017год. на Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН.

29.01.2018г. – 11.45 ч.
НАХД № 201/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия С.Х.Ф. от гр.С., обл.П. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

31.01.2018год. -09.30 ч.
АНД № 193/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.147, ал.1 от ЗДвП; чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП; чл.137А, ал.1 от ЗДвП; чл.100, ал.2 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000332/24.10.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

31.01.2018г. – 10.00 ч.
НОХД № 194/2017г.
Ново дело.
Правно основание  -  чл.345, ал.2, във вр. ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ А.Ф.Л. роден ****70г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.Б., обл.С., В ТОВА че: На 17.09.2017г. около 03.20 часа в с.Б., общ.Д., обл.С., на ул.“Детелина“ №5, е управлявал моторно превозно средство - мотоциклет, неустановена марка и модел, без регистрационна табела, с номер на рама 7EGEAC178A004882, който не е регистриран по надлежния ред предвиден в чл.140, ал. 1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места"; и чл.140, ал.2 от ЗДвП- Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната (Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи).

31.01.2018г. – 10.30 ч.
НОХД № 195/2017г.
Ново дело.
Правно основание  -  чл.343б, ал.1 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.С.К. роден ****85г. в гр.Д., обл.С., живущ в с.гр, В ТОВА че: На 03.09.2017г. около 20.40 часа в гр.Д., по ул. „Дружба“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка и модел “Опел Вектра“ с рег. №******, е концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,29 на хиляда, установено по надлежния ред с - Протокол за химическа експертиза на алкохол в кръв и урина № 812/05.09.2017г. на вещо лице от специализирана химическа лаборатория при “МБАЛ - Пловдив” АД гр.Пловдив съгласно изискванията на Наредба № 30/27.06.2001г. /отменена/ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.

31.01.2018год. -11.00 ч.
АНД № 98/2017г.
Предишни заседания : 13.07.2017год.; 27.09.2017год.; 31.10.2017год.; 21.11.2017год.; 13.12.2017год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.

31.01.2018г. – 11.30 ч.
НАХД № 189/2017г.
Предишни заседания : 23.01.2018год.
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.Я.Х. от с.Л., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

01.02.2018г. – 10.30 ч.
НОХД № 200/2017г.
Ново дело.
Правно основание  -  чл.343б, ал.3 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.М. роден ****96г. в с.Р., обл.Б., живущ в с.с., В ТОВА че: На 04.09.2017г. около 22.00ч. в гр.Д., обл.С., до КПП - „Нитекс“, е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка и модел „Сеат Толедо" с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин“ /МЕТ/, „амфетамин“ /АМР/, „опиати“/ОР1/ и „кокаин“ /СОС/, установено по надлежния ред с техническо средство - „Dreger DrugCheck 3000“ ARJL-0133 с №REF 8325554, със срок на валидност до месец декември 2017г., съгласно изискванията на Наредба .№ 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н

Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 22.01.2018г. –26.01.2018г.

22.01.2018г. – 10.30 ч.
НОХД № 190/2017г.
Ново дело
Правно основание  - за П. Й. Г. – 195, ал.1, т. 3, 4, 5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
Правно основание  - за Т. М. Г. - чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, 4, 5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б“а“ и „б“ вр. чл.20, ал.2 вр. чл.18, ал.1 от НК.
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин


22.01.2018г. – 13.30 ч.
НЧХД № 5/2017г.
Предишни заседания : 20.03.2017год.; 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год. ; 23.11.2017год.;14.12.2017год.
Правно основание -  чл.146, ал.1, чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу Ю.О.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу Ю.О.Т. от с.Б. обл.С.

22.01.2018г. – 14.00 ч.
НЧХД № 41/2017г.
Предишни заседания : 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.; 23.11.2017год. ; 14.12.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от К.Ю.Т. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т.

Тъжба от К.Ю.Т. от с.Б., обл.С. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т. от с.Б., обл.С.

23.01.2018г. – 09.30 ч.
НАХД № 189/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.Я.Х. от с.Л., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

23.01.2018год. - 10.00 ч.
АНД № 187/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.34, §1, изр. 1, предл. 2 от Регламент /ЕС/ №165/2014
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник ОО «АА» гр.Смолян

ПРОТИВ Наказателно постановление №41-0000216/29.09.2017год. на Началник ОО»АА» гр.Смолян.

24.01.2018г. – 11.30 ч.
НАХД № 203/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия Б.И.К. от с.Г., обл.С. за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

25.01.2018год. - 09.30 ч.
АНД № 146/2017г.
Предишни заседания : 09.10.2017год.; 02.11.2017год.; 14.12.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №697/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.

25.01.2018г. – 11.00 ч.
НЧХД № 191/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от А.И.С. срещу К.И.Г.

Тъжба от А.И.С. от с.Я, обл.С, срещу К.И.Г. от с.Я., обл.С.

25.01.2018год. - 13.30 ч.
АНД № 199/2017г.
Ново дело.
Правно основание -  чл.30, ал.3, т.1 от ЗРА и чл.22, ал.1 от ЗРА
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник отдел «РК-Южна България» Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №21-026/01.11.2017год. на Началник отдел «РК-Южна България» Пловдив.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 15.01.2018г. –19.01.2018г.

18.01.2018г. – 11.45 ч.
НАХД № 198/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.С.К. от гр.С., обл.С. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. С ал.3, пр. второ, т.1, пр. първо от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 18.12.2017г. –22.12.2017г.


18.12.2017г. – 09.30 ч.
НАХД № 192/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.78А от НК
Предмет:
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от РП Девин

ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ обвиняемия И.Я.Х. от с.Л., обл.С. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл.78а от НК.

18.12.2017год. - 14.00 ч.
АНД № 127/2017г.
Предишни заседания : 28.09.2017год.; 23.10.2017год.
Правно основание -  чл.53, ал.1, ал.4, т.3 от ЗВ
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Директор на Дирекция «Контрол» към БД» ЗБР»

ПРОТИВ Наказателно постановление №ПО-02-21/10.04.2017год. на Директор на Дирекция «Конторол» към БД»ЗБР».

18.12.2017г. – 14.30 ч.
НОХД № 150/2017г.
Предишни заседания : 24.10.2017год.
Правно основание  - за Г.Г. - чл.279, ал.1, пр.1 вр. чл.20, ал.2 от НК
Предмет:
Обвинителен акт внесен от РП Девин

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Г. роден ****59г. в с.С., обл.Д., Р.Гърция, В ТОВА че: На 16.06.2017г., около 10.00ч., в района между 226-та и 227-ма гранични пирамиди, в землището на с.Б., в съучастие като извършител с Р. Ц. от с.Б., е влезнал през границата на страната ни от Република Гърция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта.
19.12.2017г. – 09.30 ч.
НЧХД № 6/2017г.
Предишни заседания : 14.03.2017год.; 11.04.2017год.; 02.05.2017год.; 30.05.2017год.; 20.06.2017год.; 03.10.2017год.; 08.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу К.Ю.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу К.Ю.Т. от с.Б. обл.С.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 11.12.2017г. –15.12.2017г.

12.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 183/2017г.
Ново дело
Правно основание -  чл.148, ал.2 във вр.  ал.1, т.2, чл.147, ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от Д.А.В. срещу В.М.В.

Тъжба от Д.А.В. от гр.Д. срещу В.М.В. от гр.С., обл.С.


13.12.2017год. -11.00 ч.
АНД № 98/2017г.
Предишни заседания : 13.07.2017год.; 27.09.2017год.; 31.10.2017год.; 21.11.2017год.
Правно основание -  чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник РУП към ОД МВР Смолян-РУ ДЕВИН

ПРОТИВ Наказателно постановление №17-0252-000189/06.06.2017год. на Началник РУП към ОДМВР, Смолян, РУ Девин.


14.12.2017год. - 09.30 ч.
АНД № 99/2017г.
Предишни заседания : 14.09.2017год.; 09.10.2017год.; 02.11.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №368/08.06.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


14.12.2017год. - 10.00 ч.
АНД № 146/2017г.
Предишни заседания : 09.10.2017год.; 02.11.2017год.
Правно основание -  чл.126 от ЗАДС
Предмет:
Обжалване на НП издадено от Началник на Митница Пловдив

ПРОТИВ Наказателно постановление №697/21.08.2017год. на Началник на Митница Пловдив.


14.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 5/2017г.
Предишни заседания : 20.03.2017год.; 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год. ; 23.11.2017год.
Правно основание -  чл.146, ал.1, чл.130, ал.1 от НК
Предмет:
Тъжба от Ф.А.Т. срещу Ю.О.Т.

Тъжба от Ф.А.Т. от с.Б, обл.С, срещу Ю.О.Т. от с.Б. обл.С.


14.12.2017г. – 11.00 ч.
НЧХД № 41/2017г.
Предишни заседания : 11.05.2017год.; 03.07.2017год.; 14.09.2017год.; 23.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 и ал.2 във вр. чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК  
Предмет:
Тъжба от К.Ю.Т. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т.

Тъжба от К.Ю.Т. от с.Б., обл.С. срещу К.О.Т. и Ф.А.Т. от с.Б., обл.С.


14.12.2017г. – 14.00 ч.
НОХД № 196/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343в, ал.2 от НК
Предмет:
Внесено от РП Девин Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ М. В. У., роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с. Б., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина – пряк умисъл/, за ТОВА, че: На 11.09.2017г. около 14.45ч., в с.Б., обл.С., на ул., е управлявал МПС - товарен автомобил, марка "Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д" с peг. №******, без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, наказан с Наказателно постановление №16-0252-000237/20.06.2016г. на Началника на РУ-Девин, влязло в з.с. на 27.09.2016г. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343в, ал.2 от НК.


14.12.2017г. – 14.30 ч.
НОХД № 197/2017г.
Ново дело
Правно основание  -  чл.343б, ал.2 от НК
Предмет:
Внесено от РП Девин Споразумение за решаване на делото на осн. чл.381 и сл. от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ М. В. У., роден ****91г. в гр.Д., обл.С., живущ в с. Б., обл.С., Е ВИНОВЕН /с форма на вина – пряк умисъл/, за ТОВА, че: На 11.09.2017г. около 14.45ч., в с.Б., обл.С., на ул., е управлявал МПС - товарен автомобил, марка "Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д" с peг. №******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. №ARDN 0083, съгласно Наредба 30/27.06.2001год. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по чл.343б, ал.1 от НК с Присъда 88/19.05.2009год. по НОХД 54/2009год. на РС Девин, в сила от 04.06.2009год. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343б, ал.2 от НК.ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Девин
за периода 04.12.2017г. –08.12.2017г.
06.12.2017г. – 10.30 ч.
НЧХД № 40/2017г.
Предишни заседания : 03.05.2017год.; 14.06.2017год.; 05.07.2017год.; 13.07.2017год.; 10.10.2017год.; 14.11.2017год.
Правно основание -  чл.130, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК  
Предмет:
Тъжба от И.В.Б. срещу Н.А.С., А.Н.С., Е.Л.С. и С.Р.Т.

Тъжба от И.В.Б. от гр.Д. срещу Н.А.С., А.Н.С., Е.Л.С. и С.Р.Т. от с.З., обл.С.Назад НазадНапред Напред