Решение № 1096

към дело: 20201220200033
Дата: 03/05/2020 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Г. С. Б., ЕГН *, постоянен адрес: село Н. Л., общ. Х., обл. Б. против НП № 19-0266-001088/15.01.2020 г. на Началник РУ към О. Б.,РУ Г. Д. ,с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за това, че НА 04.09.2019Г. ОКОЛО 11.50 ЧАСА ПЪТ 11-19 КМ.92 С ПОСОКА ОТ С.Н. Л. КЪМ ГР.Г. Д. УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ ТОЙОТА РАВ4 С ПОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ РЕГ. ТАБЕЛИ № ИЗДАДЕНИ ЗА ТЪРГОВЦИ СОБСТВЕНОСТ НА "А. А."ООД БУЛСТАТ: С.Н.Л., КОИТО НЕ СА ПОСТАВЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА.
Ответника на РУ Г. Д., редовно призован не се явява,не изразява становище по жалбата.
Правно основание чл.63 от ЗАНН .
Прилагат се писмени документи ,разпитани са свидетелите К. Б. З., М. К. Ф.,Д. Д., В. Ф. и Б. В. С. ,служители на МВР .
От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка.
Свидетелите К. Б. З., Б. В. С. и М. К. Ф. са служители на МВР ,първите двама на РУ Г. Д. ,третия на ГПУ Г. Д. . На 04.09.2019 г. в изпълнение на заповед на н-ка на ГПУ Г. Д. № УПИ 5395з-71 от 03.09.2019 г. е сформиран съвместен екип АППК в състав Я.Б. - служител в група ОИ в ГПУ Г. Д., мл.инсп. К. З.- старши полицаи КАТ Пътна полиция РУ Г. Д. , мл.инсп Б. С. – старши полицаи КАТ – Пътна полиция Г. Д., старши митнически инспектор И. Н. Ч. и ръководител инспектор М. Ф.,служител на ГПУ Г. Д.. Задачата на екипа била извършване на проверка на лица и МПС по главните пътища за гр. Банско, гр. Доспат и ГКПП - Илинден. Около 11.50 часа на главен път ІІ, м. Топлицата в посока от с. Н. Ляски към Г. Д. служителите на МВР спряли лек автомобил марка "Тойота Рав" с рег. № . Свидетеля З. установил ,че водач е Г. С. Б. от с. Н. Л. Около 10 минути преди да бъде спрян японския джип същия автомобил с поставени фирмени табели, 2 броя и негови регистрационни номера – 2 броя, е забелязан от свидетелятие да мина покрай тях в посока от гр. Г. Д. в посока с. Н. Ляски. При проверката проверяващите установили ,че фирмените табели са поставени по следния начин ,едната от тях на предния номер върху определеното за това место като се виждали и двете рег. табели . В задната част с въже фирмената табела е била закачена върху резервната гума ,прикрепена на задната врата, а регистрационната табела на автомобила е поставен на определеното за това място в долен, ляв ъгъл. Фирмените табели били с № при справка с дежурния полицай в РУ Г. Д. станало ясно ,че са собественост на "А. а.". Жалбоподателя обяснил, че табелите са с фирмени застраховки, поставил го е цел да изпробва колата.На място свидетеля З. в присъствието на колегите си и жалбоподателя съставил АУАН . По –късно на 30.12.2019 година полицай З. , след проведено досъдебно произовдство по случая ,съставя нов АУАН в служба КАТ РУ Г. Д. в присъствието на свидетеля Д.,а след обяд на същия ден свидетелите С. и Ф. поодлено подписали акта.На 10.01.2020 година нарушителя се явил в КАТ Г. Д. и получил препис от съставения му на 30.01.2020 година АУАН . В последствие в правния мир е намерило проявление НП № 19-0266-001088/15.01.2020 г. на Началник РУ към О. Б.,РУ Г. Д. ,с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДП – У. на МПС ,на което табелите с регистрционен номер не са поставени на определените за това места.
Недоволен от наложеното наказание жалбоподателят сезира съда с искане за отмяна на цитираното наказателно постановление. Предявената жалба е подадена в срок /наказателното постановление е получено от жалбоподателя на 15.01.2020 година , жалбата е входирана на следващия ден ,индиция за допустимостта й . Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административното нарушение е онова деяние, което нарушава установения ред на държавно У., извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, наложено по административен ред.
Съдът след като извърши проверка на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, намира жалбата за основателна поради следното:
Убежденията си настоящият състав изгради въз основа на показанията на свидетелите К. Б. З., М. К. Ф. и Б. В. С. ,служители на МВР . Съдът кредитира изцяло изложеното от тях , показанията им са последователни и кореспонидрат с описаното в АУАН. Не се доказва наличието на личностно отрицателно отношение на свидетелите към нарушителя , което да провокира проявлението на АУАН в правния мир, ангажира наказателната си отговорност .
С атакуваното НП на нарушителя е наложена снакция за извършено нарушение на правилата за движение визирани в чл.140 ал.1 от ЗДП .Посочената като нарушена разпоредба на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, дава възможността на автомобили за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на МПС, като е необходимо същите МПС да са регистрирани и да са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Следователно за да се движи едно МПС по пътищата отворени за обществено ползване, е необходимо на първо място съответното МПС да е регистрирано. Съгласно легалната дефиниция на понятието "регистрация", дадено в 5, т. 18а от ДР на ЗДвП, същата представлява административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер. Условията и реда за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства, са регламентирани в Наредба №I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Същата се прилагат за всички автомобили, като те подлежат на регистрация,а изключение от това общо правило за регистрация на автомобили се съдържа в нормата на чл. 1, ал. 4 от Наредбата. Съгласно чл. 2 от Наредбата, моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (О.) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти. Следователно за да е възможно ползването на едно МПС по пътищата за обществено ползване, е необходимо същото да е регистрирано от звената "Пътна полиция" в съответната областна дирекция на МВР. В разглеждания казус от показанията на свидетелите се установи ,че процесния ватомобил е със служебна дерегистрация. Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай поради обстоятелството, че управляваният автомобил не е бил регистриран по надлежния ред, то с него не може да се осъществи и фактическия състав на административното нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП,тъй като за автомобили ,които не са регистрирани /респ.дерегистрирани на съответно законово основание/ не са предоставени за ползване табели с регистрационен номер/респ. при служебна прекратена ругистрация те се изземват/ .
На следващо място съгласно чл. 30 от Наредба №I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, на лице – търговец по смисъла на Търговския закон, извършващо внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок от една година. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при У. на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение. Алинея втора на същият член, предвижда, че временният регистрационен номер за автомобили и ремаркета се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. Следователно в конкретния случай е налице временно поставена табела, предоставена на търговец на автомобили, като е допустимо движението на МПС с така предоставената табела за определени цели, изчерпателно посочени в наредбата. Във всички случаи обаче, автомобилът на който се поставя тази временна табела не е регистриран/респ. дерегистриран-с прекратена служебно регистрация/. Всъщност законодателят е пропуснал да посочи къде се поставят тези временни табели, когато се използват за тестване на автомобила. Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредбата, табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/О. на местата, определени от производителя, като алинея втора посочва, че табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Тази разпоредба обаче се отнася само за регистрираните автомобили, но не и за нерегистрираните такива. Това е така, видно от текста на чл. 10, ал. 1 от Наредбата. Дори и да се приеме, че е възможно този монтаж да се извърши извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция" /в частност за временните табели/, то това следва да се извърши по реда на чл. 6 от Наредбата, т. е. по ред определен от Директора на ГДНП /съгласно ал. 2 на чл. 6/. Този ред обаче липсва. Дори и такъв да е определен, то същият няма публичен характер, ще е вътрешно ведомствен акт и отново ще се отнася до регистрираните автомобили. Няма нормативна регламентация, определяща начина и мястото на закрепване или поставяне на временните табели по смисъла на чл. 30 от Наредбата, за да приемем, че същите не са поставени на определените за това места.Т.е за този вид табели нормативно не е определено къде следва да бъдат поставени фирмените табели при тестване на нерегистриран автомобил.
Трето ако въпреки всичко се приеми ,че автомобила е бил регистриран ,то първоначално предоставените за ползване рег.табели са били поставени на съотвените места ,в тази насока са свидетелките показания на полицаите З.,Ф. и С.,поради което отново не сме изправени пед хипотезата на чл.140 ал.1 от ЗДП.
Досено твърденията за процеуални нарушения –въпреки ,че при съставенето на АУАН са допуснати известни нередности ,съдът приема че същите не са съществени, влечащи след себе си отмяна на атукаваното наказателно постановление. Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е единен в процесуалната теория и практика - нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване правата на страните в която и да е фаза на процеса. В случая нарушителят е узнал за съдържанието на акта , подписал и получил препис от него,т.е могъл е да отстоява своята теза.Разбрал е за съществуването в правни мир на АУАН имал е възможност да реализира в пълен обем правата си още от началото на образуваното срещу него административнонаказателно производство.Не се ограничава и правото му по чл. 44 ЗАНН в тридневен срок от подписването на акта да направи писмени възражения по него, свързани с фактическото описание и правната квалификация на деянието.
Водим горното съдът ,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП № 19-0266-001088/15.01.2020 г. на Началник РУ към О. Б.,РУ Г. Д..
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14 -дневен срок от деня на получаване на съобщението от страните по делото.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :