Решение № 469

към дело: 20171220200790
Дата: 02/02/2018 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Д. Е. М. , живущ в гр.Г. Д. с ЕГН-* против НП №17-0266-000072/17.02.2017 година на Началник Р. К. ОД М. Благоевград ,РУ Г. Д., с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 110 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца , за това, че на 11.02.2017 година в 14.20 часа в гр.Г. Д. на бул.“Г. Д.“,като участник в ПТП ,не изпълнява задълженията си като участник в ПТП, не уведомява службата за контрол на М. ,не остава на място за установяване на щетите от ПТП и напуска местопроизшествието,не представя КТ К. СУМПС.
Ответника на РУ на М. гр. Г. Д., редовно призован не се явява,не изразява становище по жалбата.
Правно основание чл.63 от ЗАНН .
Прилагат се писмени документи ,разпитан е свидетеля П. А. Р., служител на РУ на М. гр.Г. Д..
От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява следното във фактическо отношение.
Свидетеля П. А. Р. е служител на РУ Г. Д. .На 11.02.2017г. бил назначен наряд пътен автопатрул в района на гр.Г. Д. с колега си К..Около 14.20часа дежурния полицай в РУ Г. Д. им съобщил за възникнало ПТП на кръстовище образувано от бул. Г. Д. с ул. Пейо Яворов . Отивайки на място служителите на реда установили два автомобила и лицето Д. В. К..Последният им обяснил, че управлявания от него автомобил дърпал с въже друго МПС когато лек автомибил марка и модел “Форд Фокус”,зелен на звят минал между ,дърпащите се превозни средства , скъсал въжето и недалеч от тях спрял.От немското возило слезнал жалбоподателя изразил съжаление за стореното съобщил , че тъй като баща му е починал бърза и потеглил в неизвестна посока.Полицаите след като снели обяснения от лицето К. се отправили К. гробищен парк гр.Г. Д..Там действително се извършвало опело на починалия родител на М.,на когото обяснили ,че трябва да отиде в РУ Г. Д. за приключване на случая.Следобят жалбоподателя се явил в полицейското У. ,свидетеля Р. съставил в присъствието на колегата си К. и нарушителя АУАН,след което запознали М. със съдържанието на му ,последният го подписал и получил препис от него. В последствие в правния мир е намерило проявление НП №17-0266-000072/17.02.2017 година на Началник Р. К. ОД М. Благоевград ,РУ Г. Д., с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 110 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.
Недоволен от наложеното наказание жалбоподателя сезира съда с искане за отмяна на цитираното наказателно постановление. Предявената жалба е подадена в срок /наказателното постановление е получено 29.11.2017 година , жалбата е входирана на 30.11.2017 година ,индиция за допустимостта й . Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административното нарушение е онова деяние, което нарушава установения ред на държавно У., извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, наложено по административен ред.
Съдът след като извърши проверка на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, намира жалбата за неоснователна в искането за отмяна на НП в часта на санкциите на основание на чл.175 ал.1 т 5 от ЗДП, но подлежи на изменение поради следното:
Убежденията,настоящият състав изгради въз основа на показанията на свидетеля .П. Р.,който е служител на РУ на М. гр.Г. Д. .Съдът кредитира изцяло изложеното от него ,показанията му са последователни и кореспонидрат с описаното нарушение в АУАН. Не се доказва наличието на личностно отрицателно отношение на свидетеля К. нарушителя , което да провокира проявлението на АУАН в правния мир, ангажира наказателната си отговорност.Съдът приема, че са налице всички елементи от фактическия състав на вмененото на М. нарушение.В чл.123 ал.1 т.3,б“б“ от ЗДП се предвижда -Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен са ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания. Съответно санкцията за неизпълнение е въздигнато в състав на административно нарушение по чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП.Видно от същата разпоредба за нарушение на задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие водачите на МПС се наказват с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв . Следователно, за да е налице нарушение по смисъла на цитираната правна норма е необходимо жалбоподателя да е участник в ПТП , второ да липса съгласие между участниците в произшествието относно обстоятелствата, свързани с него и трето да е напускал местопроизшествието без да уведоми съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието и да изпълни дадените му указания.В настоящия казус от показанията на свидетеля П. Р. се доказва по безспорен начин ,че на инкриминираната дата и час ,на посоченото място в АУАН и НП, Муратазов при У. на лек автомобил форд фокус е допуснал настъпването и е бил участник в ПТП ,което в последствие напуска без да уведоми съответните органи.В съдебно заседание нарушителя не отрече основния факт за настъпването на ПТП ,което напуснал без да изпълнили законовите си задължения .
Предвид на показанията на свидетеля Р. ,които анализирани в съвкупност със събраните по делото писмени документи съдът приема , че жалбоподателя е извършил цитираното в акта и наказателното постановление нарушение по чл.123 ал.1 т.3 б“в“ от Закона за движение по пътищата , той следва да понесе предвиждащата се административнонаказателна отговорност по този закон , както правилно и законосъобразно е преценил административнонаказващия орган,наложил е предвиденото в разпоредбите на закона административно наказание глоба и лишаване от право да управлява МПС.Въз основа на така установеното от правна страна съдът намира следното: Носителят на административно наказателната власт ,в случая –Началника на РУ гр.Г. Д. е издал наказателното постановление след като , е установено по безспорен начин извършването на нарушението по чл.123 ал.1 т.3 б“в“ от ЗДП, самоличността на нарушителя и неговата вина. Съставеният акт за установяване на административно нарушение по делото от свидетеля Р. служи като предпоставка за издаване на друг акт - наказателно постановление. Той няма презумтивна доказателствена сила, т. е. тежестта на доказване не стои върху обвиненото лице, а обратно - тази тежест носи наказващата администрация. Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН се изисква изложените в съставения акт обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани на общо основание.От показанията на свидетеля и писмените документи може да се направи категоричен извод ,че жалващия се от обективна и субективна страна е извършил вмененото му нарушение по чл.123 ал.1 т.3 б“в“ от ЗДП.След извършена служебна проверка съдът не констатира съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, влечащи след себе си отмяна на атукаваното наказателно постановление. Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е единен в процесуалната теория и практика - нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване правата на страните в която и да е фаза на процеса. В случая нарушителя е узнал за съдаржанието на акта , получил е препис от него,т.е могъл е да отстоява своята теза.Разбрал е за съществуването в правни мир на АУАН имал е възможност да реализира в пълен обем правата си още от началото на образуваното срещу него административнонаказателно производство.Не се ограничава и правото му по чл. 44 ЗАНН в тридневен срок от съставяне на акта да направи писмени възражения по него, свързани с фактическото описание и правната квалификация на деянието. Нарушението , такова каквото е констатирано е коректно и подробно описано в Наказателното постановление , правилно е посочена санкционната норма.
Съдът счита ,че така наложените наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС подлежат на изменение и следва да бъдат определени в минимално предвидения от закона размер ,тъй като жалбоподателя признава за извършеното и допринася за разкриване на обективната истина ,липсват данни друг път да е санкционирана за извършени от него нарушения по ЗДП,а в дена на инцидента е бързал и за погребението на баща си .Впредвид на горното съдът намира санкцията на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДП може да бъде изменена в минимално предвидения от закона размер от глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.
С атакуваното НП на М. е наложено и наказание глоба в размер на 10 лв за нарушение на чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДП –не носи контролен талон К. СУМПС.съдът счита ,че това наказание е недоказано ,по делото не се събраха доказателства , установяващи с категоричност ,че на 11.02.2017 година в 14.20 часа в гр.Г. Д. на бул.“Г. Д.“ не е носел КТ К. СУМПС.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН съдът,

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ НП №17-0266-000072/17.02.2017 година на Началник Р. К. ОД М. Благоевград ,РУ Г. Д. ,с което на Д. Е. М. , живущ в гр.Г. Д. с ЕГН-* е наложено наказание от глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.
Отменя като незаконосъобразно НП №17-0266-000072/17.02.2017 година на Началник Р. К. ОД М. Благоевград ,РУ Г. Д. ,с което на Д. Е. М. , живущ в гр.Г. Д. с ЕГН-* е наложено наказание глоба в размер на 10 за извършено от него нарушение по чл.100 ал.1,т.1 ,пр.2 от ЗДП.
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14 -дневен срок от деня на получаване на съобщението от страните по делото.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
F848C9C64A61A713C225822800401647.rtf