Решение № 3850

към дело: 20191220200169
Дата: 11/06/2019 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Р. И. Ч. с ЕГН–* от с.В., обл.Б. против НП №18-0266-001181/26.10.2018 година на Началник РУП към ОДМВР Б.,РУ Г. Д. ,с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер общо на 120 лв .и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца ,за това ,че на 13.10.2018 година,около 18.30 часа в гр.Хаджидимово по ул.Места,управлява собствения си лек автомобил мерцедес МЛ270 с рег.№ , без да е изпълнил задължението си да заплати наложената му глоба с фиш в определения законов срок, водачът осуетява извършената му проверка ,като се качва в автомобила си и без разрешение на полицейски орган напуска мястото на проверката.
Съдът след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства в мотивите към решението си е приема ,че НП №18-0266-001181/26.10.2018 година на Началник РУП към ОДМВР Б.,РУ Г. Д. по отношение на вмененото на жалбоподателя нарушение по чл.190 от ЗДП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Въпреки изложеното обаче съдът е пропуснал в диспозитива на своя акт изрично да отмени НП в тази му част.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН съдът :


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НП №18-0266-001181/26.10.2018 година на Началник РУП към ОДМВР Б.,РУ Г. Д.,с което на Р. И. Ч. с ЕГН–* от с.В., обл.Б. е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл.190 ал.3 от ЗДП .
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14 -дневен срок от деня на получаване на съобщението от страните по делото.

РАЙОНЕН СЪДИЯ