Решение № 3795

към дело: 20181220100735
Дата: 11/04/2019 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството по делото е образувано по предявени обективно съединени искове от А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д. против Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б..Иска се да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на основание покупко-продажба на Урегулиран поземлен имот – парцел V/пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/ от кв.53/петдесет и три/ по плана на с.П., община С., област Б., утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповеди № 48/2004 година и № 260/2017 година, всички на Кмета на Община Сатовча, с площ за парцела от 900 кв.м./деветстотин квадратни метра/, при съседи: от изток – УПИ парцел VI/шести/ планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/ на М. К., от запад – улица, от север – УПИ парцел II/втори/ планоснимачен номер 185/сто осемдесет и пет/ на наследници на А. Б. и от юг – улица, както и да бъдат осъдени ответниците да предадат владението върху ползваните от тях без основание около 30 квадратни метра от описаното по-горе дворно място, находящи се в западната част на собствения на ищците УПИ откъм съседа улица с О.т. 355-О.т. по плана на с.П. по протежение на цялата граница.Също така се иска да бъдат осъдени ответниците да премахнат изпълненото от тях незаконно строителство – обект „постройка – плевня“, поставен в чужд имот – част от който е поставен в улица с О.т. 355 – О.т. 358 по плана на с.П. и част в собствения на ищците парцел V/пети/ имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/ от кв.53/петдесет и три/ по плана на с.П., община С., област Б., да премахнат складираните дърва/попадащи частично в улицата с О.т. 355 – О.т. 358 по плана на село П. и частично в северозападната част на собствения на ищците УПИ, описан по-горе/, да преместят товарен автомобил с рег.№/паркиран частично върху улицата с О.т. 355 – О.т. 358 по плана на село П. и частично в югозападната част на собствения на ищците УПИ, описан по-горе/.Претендират се и сторените съдебни и деловодни разноски.
В определения законов срок ответниците представят писмен отговор, в който изразяват становище за неоснователността на предявените искове.
В съдебно заседание на 02.07.2019 след приемане на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, по реда на чл.214 от ГПК съда е допуснал изменение на иска, с което ищцовата страна е конкретизирала претенциите си съобразно данните от заключението на приетата съдебно-техническа експертиза, като исковете се считат за предявени в следния вид.
Ищците искат да бъде признато по отношение на ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б. , тримата с постоянен адрес село П. община С., област Б., че ищците А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д., са собственици на основание покупко-продажба на уреголиран поземлен имот- парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/, от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповеди № 48/2004 година и № 260/2017 година, всички на кмета на Община С., с площ за парцела от 900 кв.м./девесттотин квадратни метра/, при съседи: от изток- УПИ парцел VІ, плн.№ 581 /петстотин осемдесет и едно/, на М. К., от запад-улица, от север- УПИ парцел ІІ /втори/, пл.№ 185 /сто осемдест и пети/ на наследници на А. Б. и от юг- улица, както и да бъдат осъдени ответниците да предадат владението върху ползваните от тях без основания 68 квадратни метра от описаното по-горе дворно място, находящо се в западната част на собствения им УПИ от към съседа улица с О.т.355-О.т.358 по плана на село П., по протежението на цялата граница и заключени между улищната регулационна линия на западната прилежаща на парцела улица и съществуващата на място ограда от колове и оградна мрежа, която е отразена с лилав цвят на приложената скица-извадка от действащият план на село П. от 1993 година към заключението на вещото лице К. С., а също така да бъдат осъдени ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата с постоянен адрес село П. община С., област Б., да премахнат изпълнен от тях незаконен преместваем обект- "постройка-плевня", а съгласно заключението на вещото лице К. С. наречена "паянтова барака на дървен скелет и дъсчена обшивка, покрита с ламарина с размери 3.10м./5.35 м. и височина в най-високата част 3.70м част,част от която с размери 2.00м./3.10м. и площ от 6.20 кв.метра, попада в собственият им УПИ парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/,от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., да премахнат складираните дърва/ попадащи частично в улицата от О.н. 355-О.т.358 по плана на село П. и частично в северозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/, да преместят товарен автомобил с рег. –№ Е4204МА /паркиран частично върху улицата с О.т.355-О.т.358 по плана на с.П. и частично в югозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/.
По делото са ангажирани писмени и гласни доказателства, назначена и изслушана е съдебно-техническа експертиза.
Като прецени доказателствата по делото във връзка с доводите и възраженията на страните съдът намери предявените искове за защита на правото на собственост по реда на чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС за допустими, депозирани до надлежния съд, от процесуално легитимирана страна имаща правен интерес от предявяването им и срещу надлежна страна, оспорваща претенциите на ищците.
Разгледани по същество исковете са основателни, като съображенията за това са следните:

Относно иска по чл.108 от ЗС.

Уважаването на иск по чл.108 от ЗС е обусловено от наличието на няколко предпоставки – ищеца да е собственик на претендирания имот, същият да се намира във владение или държане на ответника и владението, респективно държането, да се упражнява от последния без основание.
Ищците навеждат твърдения, че ответниците владеят част от процесния недвижим имот.По делото от събраните доказателства – гласни и писмени, се
установява следната фактическа обстановка: Ищците А. и Я. З., в качеството си на съпрузи са собственици на основание покупко-продажба при режим на СИО на процесният парцел V, пл. № 581 от кв. 53 по плана на с. П., като : с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №71, том I, дело № 63 от 30.01.2017 година по описа на Ваня Бумбарова, нотариус с район на действие РС - Гоце Делчев, вписан под № 507 в НК, вписан в СВписванията град Гоце Делчев във.вх.рег. № 237/30.01.2017 година, акт № 163, том I, дело № 97, парт. № 1402, първата ищца закупила следния недвижим имот: УПИ - парцел I /първи/ имот планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ от кв.53 /петдесет и три/ с площ от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет квадратни метра/ по плана на село П., община С., област Благоевградска, утвърден със Заповед № 048/2004 година и Заповед № 481/1993 година на Кмета на Община Сатовча, при съседи: от изток - У ПИ парцел V /пети/ планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ на С. З., от запад - улица, от север - У ПИ парцел II /втори/ планоснимачен номер 185 /сто осемдесет и пет/ на наследници на Л. Я. и от юг - улица. Съгласно нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 160, том I, дело № 135 от 27.02.2017 година по описа на Ваня Бумбарова, нотариус с район на действие РС - Гоце Делчев, вписан под № 507 в НК, вписан в СВписванията град Гоце Делчев в дв.вх.рег. № 650/27.02.2017 година, акт № 90, том III, дело № 275, парт. № 48689 първата ищца закупува и следния недвижим имот: УПИ - парцел V /пети/ имот планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ от кв.53 /петдесет и три/ по плана на село П., община С., област Благоевградска, утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповед № 48/2004 година, двете на Кмета на Община Сатовча, с площ за парцела от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет квадратни метра/, при съседи: от изток - У ПИ парцел VI /шести/ планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ на М. К., от запад - УПИ парцел I /първи/ планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ на А. З., от север - УПИ парцел II /втори/ планоснимачен номер 185 /сто осемдесет и пет/ на наследници на А. Б. и от юг - улица. Със Заповед № 260/07.06.2017 година на Кмета на Община Сатовча, по искане на ищцата, е одобрен ПУП - ПРЗ за УПИ У-581, кв. 53 по плана на село П., община С., по червения и зеления цвят на приложената скица, като с ПУП - ПРЗ се обединява УПИ 1-581, кв. 53 с. П. с площ от 450 кв.м. и УПИ У-581, кв. 53 с. П. с площ от 900 кв.м. След извършените покупко-продажби и обединяване на двата имота, ищците са собственици на следния недвижим имот: УПИ - парцел V /пети/ имот планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ от кв.53 /петдесет и три/ по плана на село П., община С., област Благоевградска, утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповеди № 48/2004 година и № 260/2017 г., всички на Кмета на Община Сатовча, с площ за парцела от 900 кв.м. /деветстотин квадратни метра/, при съседи: от изток - УПИ парцел VI /шести/ планоснимачен номер 581 /петстотин осемдесет и едно/ на М. К., от запад - улица, от север - УПИ парцел II /втори/ планоснимачен номер 185 /сто осемдесет и пет/ на наследници на А. Б. и от юг - улица.
По искане на ищците, по делото е назначена съдебно-техническа експертиза, според заключението на която експертиза ответниците ползват част от процесния парцел УПИ V-581, кв. 53 по плана на село П., община Сатовча, утвърден със Заповед № 481/1993 г. и изменен със Заповеди № 48 от 2004 г. и № 260 от 2017 г., всички на кмета на Община С., с площ от 68 квадратни метра. Сочи още, че тези 68 кв.м. се намират в западната част на парцела и е заключена между уличната регулационна линия на западната, прилежаща на пацела улица и съществуващата на място ограда от колове и оградна мрежа, която е отразена с лилав цвят на приложената скица-извадка от действащия план на село П., утвърден със Заповед № 481/1993 г. и изменен със Заповеди № 48 от 2004 г. и № 260 от 2017 г., всички на кмета на Община Сатовча.Според експертното заключение има дърва, попадащи частично в улица с о.т. 355-358 по плана на село П. и частично в северозападната част на парцел УПИ У-581, кв. 53 по плана на село П., община Сатовча, , утвърден със Заповед № 481/1993 г. и изменен със Заповеди № 48 от 2004 г. и № 260 от 2017 г., всички на кмета на Община Сатовча. Същите дърва според вещото лице възпрепятстват достъпа на ищците до улица с о.т. 355-358 по плана на село П., както и възпрепятстват поставянето на ограда на западната граница на парцел УПИ V-581, кв. 53 по плана на село П., община С., както и, че има паркиран товарен автомобил ЗИЛ 130, с рег. № , паркиран частично в улица с о.т. 355-358 по плана на село П. и частично в югозападната част на парцел УПИ У-581, кв. 53 по плана на село П., община С., отразени със зелен цвят на приложената скица-извадка от действащия план на ело П., утвърден със Заповед № 481/1993г. и изменен със Заповеди № 48 от 2004 г. и № 260 от 2017 г., всички на кмета на Община Сатовча. Същият товарен автомобил според вещото лице възпрепятства достъпа на ищците до улица с о.т. 355- 358 по плана на село П., както и възпрепятстват поставянето на ограда на западната граница на парцел УПИ V-581, кв. 53 по плана на село П., община С. Според вещото лице, в западната част на парцел УПИ V -581, кв. 53 по плана на село П., община С., откъм съседа „улица” е монтирана паянтова барака на дървен скелет и дъсчена обшивка, покрита с ламарина с размери 3.10м./5.35 м. и с височина в най-високата си част от 3.70 м. Същата барака навлиза 2.0 м. в парцел УПИ У-581, кв. 53 по плана на село П., община С., т.е. част от нея с размери 2.00 м./З.Ю м. и с площ от 6.20 м. за частта, попада в процесния парцел, собственост на ищците.В експертизата е изяснен статута на тази барака по смисъла на ЗУТ, като се сочи, че същата е трайно свързана към земята и не отговяра на легалната дефиниция за строеж по смисъла на 5, т. 38 от ЗУТ. Според вещото лице същата постройка може да бъде преместена или изместена в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползвана на дуго място със същото или подобно предназначение на това, за което е ползвана на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Според вещото лице процесната барака отговаря на дефиницията за преместваем обект по смисъла на 5, т. 80 от ДР на ЗУТ. Сочи се още, че северно от бараката има складирани ритловици около 2 м. в процесния парцел.Вещото лице сочи също в заключението си, че констатираното от него застрояване в процесния парцел не е предвидено по действащия ПУП - ПРЗ. За изпълнението му не е издавана скица-виза за проучване и проектиране, не са одобрявани строителни книжа и не е издавано разрешение за строеж и/или за поставяне въз основа на схема и проектна документация. Във връзка с приетата като доказателство по делото административна преписка, по която е издадена Заповед № 705/28.12.2017 година на Кмета на Община Сатовча, влязла в законна сила, за премахване на обект „постройка — плевня” и издадена въз основа на констативен протокол от 06.10.2017 г., се сочи, че няма изпълнена административна процедура по премахването на бараката - плевня по административен ред.
При изслушването му в съдебно заседание вещото лице навежда твърдения, че паянтовата постройка - барака, дървата, камъните и камиона са
разположени в по-голямата си част в имота на ищците по цялото протежение на западната страна и че те пречат на ищците да ползват имота си и да изпълнят ограда от западната страна на имота.
След приемане на изготвената от вещото лице съдебно-техническа еспертиза, бе направено от ищците и допуснато на основание чл. 214, изр. 3 от ГПК изменение на предявените искове, касаещо точно посочване на квадратурата на иска по чл. 108 от ЗС и индивидуализация на предмета на иска по чл. 109 от ЗС, като след това изцменение исковете се считат за предявени в следния вид:
Ищците искат да бъде признато по отношение на ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б. , тримата с постоянен адрес село П. община Сатовча, област Б., че ищците А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д., са собственици на основание покупко-продажба на уреголиран поземлен имот- парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/, от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповеди № 48/2004 година и № 260/2017 година, всички на кмета на Община Сатовча, с площ за парцела от 900 кв.м./девесттотин квадратни метра/, при съседи: от изток- УПИ парцел VІ, плн.№ 581 /петстотин осемдесет и едно/, на М. К., от запад-улица, от север- УПИ парцел ІІ /втори/, пл.№ 185 /сто осемдест и пети/ на наследници на А. Б. и от юг- улица, както и да бъдат осъдени ответниците да предадат владението върху ползваните от тях без основания 68 квадратни метра от описаното по-горе дворно място, находящо се в западната част на собствения им УПИ от към съседа улица с О.т.355-О.т.358 по плана на село П., по протежението на цялата граница и заключени между улищната регулационна линия на западната прилежаща на парцела улица и съществуващата на място ограда от колове и оградна мрежа, която е отразена с лилав цвят на приложената скица-извадка от действащият план на село П. от 1993 година към заключението на вещото лице К. С., а също така да бъдат осъдени ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата с постоянен адрес село П. община С., област Б., да премахнат изпълнен от тях незаконен преместваем обект- "постройка-плевня", а съгласно заключението на вещото лице К. С. наречена "паянтова барака на дървен скелет и дъсчена обшивка, покрита с ламарина“ с размери 3.10м./5.35 м. и височина в най-високата част 3.70м част,част от която с размери 2.00м./3.10м. и площ от 6.20 кв.метра, попада в собственият им УПИ парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/,от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община Сатовча, област Б., да премахнат складираните дърва/ попадащи частично в улицата от О.н. 355-О.т.358 по плана на село П. и частично в северозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/, да преместят товарен автомобил с рег. –№ /паркиран частично върху улицата с О.т.355-О.т.358 по плана на с.П. и частично в югозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/.
От събраните по делото доказателствата, както писмени, така и гласни се установява, че процесният парцел е собственост на ищците, а ответниците ползват част от него с площ от 68 кв.м., индивидуализирани с молбата за изменение на иска и тонирани в скица-приложение към заключението на вещото лице.Бараката-плевня представлява незаконен строеж по смисъла на ЗУТ, като за нея има започнала, но недовършена процедура за премахването й по административен ред въз основа на заповед на Кмета на Община Сатовча. Същата се явява недопустима по правилата и нормативите, действали по време на изграждането й и на сега действащите правила и нормативи по ЗУТ.От показанията на разпитаните по делото свидетели, а и от приложените писмени документи, в т.ч. онтариални актове е видно, че свидетеля Ш. е бивш собственик на процесния имот, който впоследствие е подарил на дъщеря му, а тя от своя страна е продала на ищцата З..Свидетеля Ш. е категоричен, че докато имота бил собственост на семейството му, ответниците не са създавали проблеми относно ползването на имота и не са оспорвали правото им на собственост. Едва след като имота е придобит от ищците по делото, ответниците са заели част от имота и са разположили в имота описаните в исковата молба сграда и движими вещи.Свидетеля Ш. подробно обяснява произхода на имота и неговите граници, като сочи, че процесният парцел е собственост на ищците, а имота, за който ответниците претендират да са закупили е друг различен имот, който се намира в друг квартал и дори не е съседен на процесния имот. Сочи подробно също коя част от имота са заели ответниците и каква барака и вещи са разположили в имота на ищците.Според този свидетел всички ответници ползват и са заели част от имота на ищците и всички ответници пречат на ищците да ползват собствения си имот. Границите на имота, закупен от ищците са трайно материализирани на място, а в западната му част имота граници с улица.Според свидетеля С. ищците са придобили имота от Шекеров и в него има поставени от всички ответници навес-сайвант, камион и дърва, които пречат на ищците да си ползват имота, като пречат да се изгради ограда откъм западната част на имота. Свидетеля С. е един от свидетелите, посочени в договор от 25.05.1994 година между Я. Ч. Б. и ответника Н. А. П. и според него предмет на този договор е съвсем различен имот от процесния такъв и се намира на съвсем различно място.Свидетеля З. също твърди, че тримата ответници са заели част от имота на ищците с площ според него от около 50-70 кв.м. и са разположили в имота сайвант - бараката, камион и дърва, които пречат на ищците да ползват имота си и да изградят ограда откъм западната страна.
Ответниците не оспорват обстоятелството, че ползват паянтова барака, камион, дърва и ритловици и площта от 68 кв.м. по протежение на западната част на парцела, като твърдят обаче, че са собственици на тази част от парцела, като в тази връзка представят договор от 25.05.1994 година. Ответниците обаче не представят никакви доказателства – писмени или гласни, от които да се установи, че имота описан в този договор е идентичен с процесния имот.Имота описан в договора не е индивидуализиран в достатъчна степен, като не са посочени съседи от четири страни, а и следва да се има предвид обстоятелството, че с такъв договор няма как да се извърши прехвърляне право на собственист на недвижим имот, доколкото не е спазена изискуемата от закона форма.
От събраните по делото доказателства се установява, че заетата от ответниците част е с площ от 68 кв.м., че не е самостоятелен имот, а е част от процесния парцел, което ясно сочи, че тази част по никакъв начин не може да се обособи като самостоятелна единица в плана - като имот или като парцел, поради липсата на задължителните изисквания, посочени в ЗУТ. Ответниците няма как да придобият права на оригинено основание върху част от поземлен имот или част от УПИ, тъй като дори да се установи,че ответниците са упражнявали владение върху реална част от недвижим имот (68 кв.м. от УПИ), то обектът на владение не отговаря на изискванията за самостоятелен обект на собственост, а и следва да се има предвид, че ответната страна не наведе твърдения, а и не представи доказателства да са налице предвидените в чл. 79 от ЗС предпоставки за придобиване по давност от ответниците на процесния УПИ, тъй като същия е бил собственост на Ш., а впоследствие продаден от тях на ищците.А и разпитаните в съдебно заседание свидетели не сочат упражняване на фактическа власт от ответниците въху дворно място - сочат единствено, че са заели част от имота на ищците, че са изградили дървената барака, поставили камиона, дървата и ритловиците и ги ползват, без никакви основания.Предвид на това и може да се направи извода, че ответниците са заели и пречатна ищците да ползват част от УПИ с площ от 68 кв.м. Ответниците не ангажираха доказателства, още по-малко убедителни такива за притежаване от тяхна страна на права върху процесния имот.Ответнниците не са могли да придобият права върху процесния имот на основание придобивна давност.А и те не правят възражение за придобиване на имота по давност.
Предвид на описаната по-горе фактическа обстановка съдът прави извод за основателност на предявения иск по чл. 108 от ЗС, предвид на обстоятелството, че са налице са кумулативно предвидените от закона три предпоставки за уважаване на иска,посочени по-горе, а именно: Ищците са собственици на п роцесния имот, част от имота с площ от 68 кв.м. се намира във владение на ответниците, като същите неоснователно владеят тази част от имота без правно основание.

Относно иска по чл.109 от ЗС.

С оглед установената материална легитимация на ищците като собственици на процесния имот, иска по чл.109 от ЗС, също се явява основателен.
Предпоставките за уважаването на този иск са две - ищеца да е собственик на претендираната вещ /имот/ и друго лице да извършва неоснователно въздействие което ограничава възможността от пълноценно упражняване на правото на собственост от страна на титуляра му. Искът по чл.109 от ЗС предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което дори и да не накърнява пряко владението, ограничава, смущава и пречи на нормалното пълноценно ползване на имота според неговото предназначение.
В хода на производството по едлото се установи, че са налице предвидените от законодателя предпоставки за уважаването на този иск.От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че ищците са собственици на процесния УПИ парцел У-581 кв.53 по плана на село П., община С. От изготвената по делото съдебно-техническа експертиза, както и от показанията на разпитаните свидетели се установява, че в собствения на ищците имот, ответниците имат незаконно паянтова барака и камион, дърва и ритловици. Това застрояване с паянтова барака, която попада частично в процесния имот на ищците и частично в улицата, е незаконно - за същото няма изработени и одобрени строителни книжа, няма и такива предвиждания на действащия застроителен план, тъй като такъв план не е одобряван. Няма издадена виза проучване и проектиране на тази дървена барака, и което е най-същественото същата пречи за пълноценното използване на имота от собствениците и това застрояване с тази барака е недопустимо по действащите правила и норми.В изложението по-горе, досежно иска по чл.108 от ЗС съдът изложи подробни съображения относно недопустимостта и незаконността на дървената барака, както съгласно законите, действали към момента на изграждането й, така и към настоящия момент. Разполагането/поставянето на дървената барака частично в имота на ищците, е осъществено от ответниците, без наличието на каквото и да е облигационно, вещно право или сервитут, т.е. изцяло в чужд имот.В тази връзка следва да се има предвид и обстоятелството, че по делото е приложена административна преписка, по която е издадена Заповед № 705/28.12.2017 година на Кмета на Община Сатовча, влязла в законна сила, за премахване на обект „постройка - плевня”. Същата заповед е издадена въз основа на констативен протокол от 06.10.2017 г., чиито констатации не са оспорени отответниците. Установи се, че въпреки наличието на влязла в сила заповед за премахването на дървената барака, няма изпълнена административна процедура по премахването на бараката - плевня по административен ред.От заключението на евщото лице, което съдът кредитира, се установява, както се посочи и по-горе, че че паянтовата постройка - барака, дървата, камъните и камиона саразположени в по-голямата си част в имота на ищците по цялото протежение на западната страна и че те пречат на ищците да ползват имота си и да изпълнят ограда от западната страна на имота.
Гореизложеното обуславя правния интерес от воденето на иск с правно основание чл. 109 от ЗС и обуславя основателността на същия иск. Изложеното дава достатъчно основание да се приеме, че е налице неоснователно въздействие върху имота на ищците накърняващо правото им на собственост и пречещо им да упражняват пълноценно правата си върху собствения им недвижим имот.
Наред с констатирането на неоснователните действия по смисъла на чл.109 от ЗС ищците разполагат с възможността да искат възстановявяне на състоянието на имота чрез премахване на източника на въздействието, поради което ответниците в случая следва да бъдат осъдени да да премахнат изпълнен от тях незаконен преместваем обект- "постройка-плевня", а съгласно заключението на вещото лице К. С. наречена "паянтова барака на дървен скелет и дъсчена обшивка, покрита с ламарина с размери 3.10м./5.35 м. и височина в най-високата част 3.70м част,част от която с размери 2.00м./3.10м. и площ от 6.20 кв.метра, попада в собственият им УПИ парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/,от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., да премахнат складираните дърва/ попадащи частично в улицата от О.н. 355-О.т.358 по плана на село П. и частично в северозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/, да преместят товарен автомобил с рег. № /паркиран частично върху улицата с О.т.355-О.т.358 по плана на с.П. и частично в югозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/.
С оглед изхода на спора ответниците следва да заплатят сторените и поискани от ищците разноски за заплащане на държавна такса в размер на 100 лева, експертно възнаграждение в размер на 368.39 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева, съгласно представен списък за разноските от ищците по делото.
Водим от гореизложеното и на основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС, съдът
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б., че ищците А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д., са собственици на основание покупко-продажба на уреголиран поземлен имот- парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/, от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., утвърден със Заповед № 481/1993 година и изменен със Заповеди № 48/2004 година и № 260/2017 година, всички на кмета на Община Сатовча, с площ за парцела от 900 кв.м./девесттотин квадратни метра/, при съседи: от изток- УПИ парцел VІ, плн.№ 581 /петстотин осемдесет и едно/, на М. К., от запад-улица, от север- УПИ парцел ІІ /втори/, пл.№ 185 /сто осемдест и пети/ на наследници на А. Б. и от юг- улица, както и да бъдат осъдени ответниците да предадат владението върху ползваните от тях без основания 68 квадратни метра от описаното по-горе дворно място, находящо се в западната част на собствения им УПИ от към съседа улица с О.т.355-О.т.358 по плана на село П., по протежението на цялата граница и заключени между улищната регулационна линия на западната прилежаща на парцела улица и съществуващата на място ограда от колове и оградна мрежа, която е отразена с лилав цвят на приложената скица-извадка от действащият план на село П. от 1993 година към заключението на вещото лице К. С..
ОСЪЖДА ответниците Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б., да премахнат изпълнен от тях незаконен преместваем обект- "постройка-плевня", а съгласно заключението на вещото лице К. С. наречена "паянтова барака на дървен скелет и дъсчена обшивка, покрита с ламарина“ с размери 3.10м./5.35 м. и височина в най-високата част 3.70м част,част от която с размери 2.00м./3.10м. и площ от 6.20 кв.метра, попада в собственият на ищците А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д. УПИ парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 581/петстотин осемдесет и едно/,от кв 53 /петдесет и трети/ по плана на село П., община С., област Б., да премахнат складираните дърва/ попадащи частично в улицата от О.н. 355-О.т.358 по плана на село П. и частично в северозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/, да преместят товарен автомобил с рег. –№ /паркиран частично върху улицата с О.т.355-О.т.358 по плана на с.П. и частично в югозападната част на собственият им УПИ описан по-горе/.
ОСЪЖДА Н. А. П., Н. А. П. и Д. Н. П., тримата от с.П., община С., област Б., да заплатят на А. Е. З. и Я. И. З., двамата от гр.Г. Д., сторените по делото разноски в размер на: 100 лева внесена д.т. по предявените искове, 368.39 лева за възнаграждение на вещото лице и 1200 лева адвокатско възнаграждение.
Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд гр.Б. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: