Решение № 497

към дело: 20171220101390
Дата: 02/06/2018 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

Производството е образувано по повод постъпила искова молба от „Ч. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Б. „ , ЕИК , с адрес гр.С. , община С., бил.Ц. Ш. №, със законен представител Т. П. и П. Х. –членове на Управителния съвет и пълномощник по делото юрисконсулт В. Н. Иска се да бъде признато за установено , че ответника ” Р. Х. – Г.” със седалище и адрес на управление с. Д. Д. , община Гърмен , област Благоевград , с ЕИК , със законен представител Р. Х. Х. , с ЕГН * , дължи на „Ч. Р. Б. „ , с ЕИК , с адрес гр.С. , община С., бил.Ц. Ш. № , със законен представител Т. П. и П. Х. –членове на Управителния съвет и пълномощник по делото В. Н. сумата от 1035,00 лева/хиляда тридесет и пет / ,представляваща главница за периода от 01.07.2013 г. до 30.05.2015г. ведно със законната лихва върху главницата в размер на 443,06 лева /четиристотин четиридесет и три лева и шест стотинки/ считано от 01.07.2013г. до 15.09.2017г. , както и разноските по заповедното производство в размер на 29,56 лева /двадесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/-държавна такса , както и юрисконсултското възнаграждение ..
Правно основание на иска – чл. 422ГПК .

Ответника ” Р. Х. – Г.” със седалище и адрес на управление с. Д. Д. , община Гърмен , област Благоевград , с ЕИК , със законен представител Р. Х. Х. , с ЕГН * , оспорва частично иска – възразява относно изтекла погасителна давност –чл.111 от ЗЗД.

От събраните по делото доказателства се установява следното във фактическо отношение .

На 21.09.2017 г. е постъпило заявление от ищеца срещу ответника за издаване на заповед за изпълнение на горепосочената сума . На основание неизпълнение от страна на длъжника на задължение към заявителя по договор № 156/01.10.2012г. , за наем на елементи от стълбовата разпределителна ел.мрежа на територията на село Д. Д. , общ.Гърмен , обл.Благоевград за периода от 01.07.2013г. до 30.05.2015г. Издадена е заповед с правно основание чл.410 от ГПК , срещу което е подадено възражение.

Искът е предявен в законоустановения срок , поради което е допустим .

Между страните е налице сключен договор №156/01.10.2012 г. , за наем на елементи от стълбовата разпределителна ел.мрежа на територията на село Д. Д. , общ.Гърмен , обл.Благоевград. Въз основа на договора са възникнали 23 непогасени месечни периодични задължения , всяко от по 45,00 /четиридесет и пет/ лева –дължими суми за периода от 01.07.2013г. до 30.05.2015г. и лихва от 01.07.2013г. ди 15.09.2017г. в размер на 443,06/четиристотин четиридесет и три лева и шест стотинки/.

Ответника не оспорва валидността и възникналата облигационна връзка и наличието на задължение по него в посочения размер. Прави възражение за изтекла погасителна давност на основание чл.111 Б от ЗЗД , според което задълженията възникнали в периода от 01.07.2013г. до 21.09.2014г.са погасени. Така направеното възражение е основателно . Изискуемите от ищеца задължения се отнасят за периода от 01.07.2013г. до 30.05.2015г., а заповедното производство е от 21.09.2017г. . т.е. изтекли са повече от 3 години от възникване на задължението. В случая следва да се приложи давностния срок предвиден в чл.111 от ЗЗД , защото се касае за периодично плащане /повтарящо се задължение за пари произтичащо от договор , чийто падеж е предварително известен , а размерите на плащанията са предварително определени/. Следователно са погасени вземанията на ищеца до 21.09.2014 г.

Ответникът е внесъл сумата от 225,00 /двеста двадесет и пет /лева за периода от 01.01.2015г. до 30.05.2015г., като изрично на основание чл.76 от ЗЗД е посочил, че това изпълнение касае главницата за посочения период т.е. е извършено частично погасяване на задълженията, като се погасяват задълженията за главница на ищеца за времето от 01.01.2015 г. до 30.05.2015г . Върху посочената главница не е заплатена дължимата лихва от датата на падежа на всяко задължение до 21.09.2017 г. Върху тези суми ответникът дължи мораторна лихва за времето от падежа на всяко задължение до 21.09.2017 г в размер на 54.86 лева.

За времето от 21.09.2014 г до 01.01.2015 г задълженията на ответника не са изпълнени до настоящия момент, поради което се дължи сумата от 150 лв. Върху тези суми ответникът дължи мораторна лихва за времето от падежа на всяко задължение до 21.09.2017 г в размер на 41.86 лева.

Ищецът е направил разноски в заповедното и исковото производство общо в размер на 1.,12 лв. Съобразно частичното уважаване на иска му се дължат разноски в размер на 26,57 лв.

Ответникът е направил разноски в исковото производство в размер на 300 лв. Съобразно частичното уважаване на исковете се дължат разноски в размер на 249,90 лв.

Водим от горното и на основание чл.422 от ГПК , съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено , че ответникът ” Р. Х. – Г.” със седалище и адрес на управление с. Д. Д. , община Гърмен , област Благоевград , с ЕИК , със законен представител Р. Х. Х. , с ЕГН * дължи на „Ч. Р. Б. „ , с ЕИК , с адрес гр.С. , община С., бил.Ц. Ш. № , със законен представител Т. П. и П. Х. –членове на Управителния съвет и пълномощник по делото В. С. Н. сумата от 150,00 /сто и петдесет /лева –представляваща главница за периода от 21.09.2014г. до 31. 12.2014 г. и лихва в размер на 96,82 лева за периода от 30.10.2015 до 21.09.2017 г

ОСЪЖДА ” Р. Х. – Г.” със седалище и адрес на управление с. Д. Д. , община Гърмен , област Благоевград , с ЕИК , със законен представител Р. Х. Х. , с ЕГН * да заплати на „Ч. Р. Б. „ , с ЕИК , с адрес гр.С. , община С. , бил.Ц. Ш. № , със законен представител Т. П. и П. Х. –членове на Управителния съвет и пълномощник по делото В. С. Н., сумата от 26,57 лв. за сторените съдебни и деловодни разноски.

ОСЪЖДА „Ч. Р. Б. „ , с ЕИК , с адрес гр.С. , община С., бил.Ц. Ш. № , със законен представител Т. П. и П. Х. –членове на Управителния съвет и пълномощник по делото В. С. Н., да заплати на ” Р. Х. – Г.” със седалище и адрес на управление с. Д. Д. , община Гърмен , област Благоевград , с ЕИК , със законен представител Р. Х. Х. , с ЕГН *, сумата от 249,90 лв. за сторените съдебни и деловодни разноски.

ОТХВЪРЛЯ предявените искове над горепосочените размери.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски ОС в 14 –дневен срок от деня на получаване на съобщението и за двете страни.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
DE3B1F2D7ABAD2A9C225822D00288E0E.rtf