Решение № 1141

към дело: 20201220100084
Дата: 03/09/2020 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявен е иск за развод по взаимно съгласие.
Правно основание чл.50 от СК.
Молителите поддържат в съдебно заседание желанието си да бъде прекратен бракът им по взаимно съгласие и споразумението, с което са уредени предвидените от СК въпроси.
Съдът извърши проверка на исковата молба и изложеното споразумение и констатира, че са налице всички основания и са спазени изискванията на чл.50 и чл.51, ал.1 от СК за допускане на развода и утвърждаването на споразумението между молителите. Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и брака следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите за прекратяването му. Приложеното към исковата молба и поддържано в хода на производството споразумение, не противоречи на закона и съдържа съгласие по всички въпроси, касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им. Споразумението защитава интересите на роденото от брака дете, като в това отношение съдът взе предвид и обясненията на молителката, както и представения социален доклад.
По тези съображения бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението, постигнато между съпрузите, като законосъобразно.
Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 лева, на осн. чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, която следва да бъде заплатена от молителите по равно, съобразно от подписаното между страните споразумение.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК във вр.с чл.330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между К. А. С., с ЕГН *, с адрес с. Д., ул. „Ч.“ № , общ. Г., обл. Б. и И. К. С., с ЕГН *, с адрес с. Д., ул. „Ч." № , общ. Г., обл. Б., сключен 2000г. в с. Г., обл.Б..
Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
1. Семейното жилище с адрес с. Д., ул. „Ч.“ № , общ. Г., обл. Б., което е собственост на сина на съпрузите - Б. И. С., остава за ползване и от двамата съпрузи.
2. Страните не дължат издръжка един към друг.
3. След прекратяването на брака ни К. А. С., с ЕГН *, запазва брачното си фамилно име С. и в бъдеще ще продължи да се нарича К. А. С..
4. Страните намат претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
5.Разноските по бракоразводното дело се поемат от молителите поравно.
Осъжда К. А. С., с ЕГН *, с адрес с. Д., ул. „Ч.“ № , общ. Г., обл. Б. да заплати на Районен съд, гр.Г. Д. окончателна държавна такса по молбата за развод в размер на 10.00 лева, и държавна такса в размер на 5 (пет) лева за издаване на изпълнителен лист.
Осъжда И. К. С., с ЕГН *, с адрес с. Д., ул. „Ч." № , общ. Г., обл. Б. да заплати на Районен съд, гр.Г. Д. окончателна държавна такса по молбата за развод в размер на 10.00 лева, и държавна такса в размер на 5 (пет) лева за издаване на изпълнителен лист.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отразяване на промяната в гражданското състояние на страните по делото в регистрите на населението.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия: