Решение № 1088

към дело: 20191220101324
Дата: 03/04/2020 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по подадена искова молба от Р. К. Б., в качеството й на майка и законен представител на ненавършилите пълнолетие деца Ш. Ш. Г. и М. Ш. Г., против Ш. Ш. Г., всички от с.Г. Д., община Г., област Б..Иска се постановяване на решение, с което да бъде предоставено упражняването на родителските права върху родените от съвместното съжителство на страните деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН * на ищцата.Да бъде определено местоживеенето на децата да бъде по местоживеене на майката.Да бъде определен режим на лични контакти на бащата - Ш. Ш. Г. с децата, който да бъде съобразен с тяхната възраст и изграден личен режим.Да бъде осъден ответника Ш. Ш. Г. с ЕГН *, да заплаща месечна издръжка за децата им Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева месечно, Ч. ищцата като майка и законен представител на децата, считано от месец май 2019 година, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка една просрочена вноска всички произтичащи от това законни последици.Да бъде постановено решение, с което да бъде заместено съгласието на бащата, необходимо съгласно чл.45 от ЗБЛД, за да бъде издаден документ за самоличност /паспорт и др.,/ на малолетните им деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН *, както и съгласието на бащата, необходимо за напускане на границата на страната от децата с ищцата или с друго трето пълнолетно лице и да пътуват в чужбина - страните в рамките на европейският съюз, както и Македония,доколкото тази страна е съседна на РБългария и предлага добри туристически възможности, , като пътуванията да са неограничен брой пъти с цел екскурзия, почивка, гостуване, лечение или други, и да не нарушават режима на лични отношения на децата с бащата.
Правното основание на исковете е чл.127, ал.2 от СК, чл.143 от СК, чл.127а от СК и чл.45 от ЗБЛД.
В съдебно заседание страните представят споразумение.
Страните по делото са родители на роденото от съвместното им съжителство малолетни деца Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. Същите нямат сключен граждански брак, понастоящем са в трайна фактическа раздяла и не живеят заедно, поради което са постигнали съгласие по въпросите касаещи упражняването на родителски права, местоживеенето на детето и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява непосредствено родителските права, както и за дължимата на малолетното дете издръжка.Също така майката да снабди децата с необходимите документи за самоличност и за пътуване на децата зад граница.Поддържаното в хода на производството споразумение не противоречи на закона и добрите нрави, съдържа съгласие по въпросите визирани в чл.127 ал.1 от СК и не нарушава правата и интересите на децата.Представено е и заключението на специализирания орган - Дирекция “Социално подпомагане” гр.Г. Д..
Съдът намира, че Ибрахим Нихат Махмуд следва да заплати държавна такса по споразумението за издръжка в размер на по 115.20 лева, на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното и на основание чл.127, ал.1 от СК, съдът

Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р. К. Б., ЕГН * и Ш. Ш. Г., ЕГН *, двамата от с.Г. Д., община Г., област Б. споразумение, съгласно което:

1. Упражняването на родителските права върху родените от съвместното им съжителство ненавършили пълнолетие деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН * се предоставят за упражняване на майката Р. К. Б. с ЕГН *, с адрес село Г. Д., община Г., област Б..

2.Местоживеенето на родените от съвместното им съжителство ненавършили пълнолетие деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН *, ще бъде по местоживеенето на майката Р. К. Б. с ЕГН *. Майката- Р. К. Б. с ЕГН * да има правото да променя еднолично настоящите и постоянни адреси на децата, като за всяка промяна същата се задължава да уведомява бащата, като го информира и кой е новият адрес на децата, както и с правото еднолично да подава документи за записване и отписване от учебни заведения по нейна преценка, като и за тази промяна следва бащата да бъде уведомен.

3. Лични отношения с родените от съвместното ни съжителство ненавършили пълнолетие деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН *: Определят следния режим на лични отношения /свиждане/ на бащата Ш. Ш. Г. с ЕГН *, с родените от съвместното им съжителство деца: Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН *, - да ги вижда всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден , с приспиване, както и 20 дни от лятната ваканция, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, като бащата взима и връща децата от и във дома на майката;

4. Издръжка на децата: Бащата Ш. Ш. Г. с ЕГН * се задължава да заплаща ежемесечна издръжка в размер на по 160,00 (сто и шестдесет) лева за всяко едно от децата- Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН *, Ч. майка им Р. К. Б. с ЕГН *, считано от 01.01.2020 г., до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, като издръжката да бъде заплащана до 20 число на месеца, за който се дължи, ведно с лихвата за забава за всяка просрочена вноска.

5.Бащата Ш. Ш. Г. с ЕГН *, дава изричното си съгласие майката - Р. К. Б. с ЕГН *, да подава заявления и всички необходими документи, за снабдяването на двете деца - Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН * с документи за самоличност /паспорт, лична карта и др./ до навършването на пълнолетие и на двете деца.

6. Бащата Ш. Ш. Г. с ЕГН *, дава изричното си съгласие децата - Ш. Ш. Г. с ЕГН * и М. Ш. Г. с ЕГН * да пътуват в страните в рамките на ЕС, Северна Македония, Сърбия, Турция и Великобритания, както и други страни, с които България има сключени договори и споразумения за съдебно сътрудничество по въпросите за незаконно отвличане на деца, придружени от майка им Р. К. Б. с ЕГН * или друго трето лице, които пътувания да не съвпадат с режима за виждане на бащата с децата.

Съгласието се дава до навършване на пълнолетие на децата.

ОСЪЖДА Ш. Ш. Г., ЕГН *, от с.Г. Д., община Г., област Б. да заплати на Районен съд, гр.Г. Д. държавна такса в размер на 230.40 лева по споразумението относно издръжката, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
Решението на съда не подлежи на обжалване.

Районен съдия: