Решение № 1095

към дело: 20201220200018
Дата: 03/05/2020 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по делото е образувано с жалба на П. В. Г., ЕГН*, лично и в качеството му на законен представител на фирма „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД, ЕИК , с адрес гр.С., р-н И., ул.Т.М.Д." № със съдебен адрес гр.Б. против Електронен фиш за налагане на глоба серия К номер №3172227 от 22.10.2019г. на О.-Б., с което на жалбоподателя, в като представител на фирма „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД, ЕИК , за административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 лева.
С жалбата се оспорва издадения електронен фиш и се моли същия да бъде отменен, като незаконосъобразен. Навежда доводи за процесуални нарушения.
В съдебно заседание жалбоподателя не се явява и не изразява становище.
Административнонаказващият орган своевременно призован, не ангажира представител по делото и становище по жалбата.
Р. П. - ГД редовно призована, не изпраща представител и становище по жалбата.
Съдът, след като съобрази доводите на страните, събрания по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното: На 22.10.2019 г. в 14:33 часа в обл.Б. общ. Г. Д. в с.Баничан по път 11-19 км.82+400 посока с.Господинци нарушителя е управлявал автомобил с рег. номер със скорост 87 км.ч. при ограничение за населено място въведено с ПЗ "Д11"-50 км.ч.Клип номер с МПС ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР вид СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ регистрационен номер СА3713МВ.Полицейският служител З. изготвил снимков материал от техническо средство. За констатираното нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДП О. – Б. е издал електронен фиш серия К номер №3172227 от 22.10.2019г ., с което на жалбоподателя за административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400.00 лева. Фишът е изпратен на Г., като на основание чл. 189, ал. 5 от ЗДП е даден 14-дневен срок да плати глобата, или да предостави писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението, респ. копие от свидетелството му за управление на МПС. Фишът е получен от жалбоподателя, като същия не е представил в О. –Б. декларация по чл. 188 ЗДП и не са направени възражения в срока по чл. 189, ал. 6 от ЗДвП.
Посочените фактически констатации се потвърждават с показанията на разпитания по делото свидетел З. , който казва, че фиша е съставен въз основа на заснемане с автоматизирано техническо средство № ТРК1-М 620.По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835, от която е видно, че автоматизираната система е със срок на валидност до 24.02.2020 година. Представен е снимков материал, удостоверяващ наличието на посочените знаци.Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на разпитания по делото свидетел и от приложените към административнонаказателната преписка и приети по делото писмени доказателства, които са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.
При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения в чл. 189, ал. 8 ЗДП 14-дневен срок от връчване на фиша, поради което е допустима, разгледана по същество - неоснователна, по следните съображения:
Съдът намира, че в хода на производството не са допуснати процесуални нарушения, които да са съществени и да са довели до цялостното му опорочаване.В настоящия случай фишът е съставен при спазване изискванията на чл. 189, ал 4 от ЗДП, съгласно която " При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В 6, т.63 от ДР на ЗДвП се съдържа определение за "електронен фиш", според което същият е " електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено Ч. административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи ". В случая нарушението е констатирано именно Ч. одобрен тип средство за измерване – автоматизирано техническо средство № ТРК1-М 620 и контролните органи са изпълнили законовите изисквания .
Според чл. 188, ал. 1 от ЗДП собственикът или този, на когото е предоставено МПС, отговаря за извършеното с него нарушение.По аргумент на ал.2 на същата разпоредба когато автомобила е собственост на ЮЛ, предвиденото за съответното нарушение наказание се налага на неговия законен представител. В конкретния случай, видно от Справка за собственост на МПС автомобила е собственост на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД, ЕИК , с адрес гр.С., р-н И., ул.Т.М.Д." № с управител жалбоподателя, поради което съдът намира, че правилно е определен субекта на отговорност. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил МПС.На следващо място съгласно чл. 189, ал.15 ЗДвП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес. Следователно клипа от 22.10.2019 г. представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.Не са налице пропуски в съдържанието на електронния фиш, довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Обжалваният електронен фиш, издаден за нарушение, установено и заснето с техническо средство, съдържа всички законово установени реквизити. Нормата е специална и дерогира разпоредбите на общия закон - ЗАНН. Бланката - образец на електронния фиш е надлежно утвърдена със заповед на компетентния административен орган и с конкретно посочено съдържание на реквизитите по чл. 189, ал. 4 от закона.
При това положение е безспорно доказан извода, че Г. е нарушил разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, освен от обективна, така и от субективна страна.След като е правилно квалифицирано нарушението, на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП му е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 400 лева, съгласно която водач, който превиши разрешената скорост в населено място, се наказва за превишаване за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 400 лв. Следователно жалбоподателя законосъобразно е наказан на основание посочения текст с предвидената в закона санкция - глоба в размер на 400 лв.
Предвид изложените съображения, съдът намира, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К номер №3172227 от 22.10.2019г. на О.-Б., с което на П. В. Г., ЕГН*, законен представител на фирма „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД, ЕИК , с адрес гр.С., р-н И., ул.Т.М.Д." № със съдебен адрес гр.Б. ,за административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400.00 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Б. в 14 - дневен срок, считано от съобщението му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: