Решение № 530

към дело: 20171220200714
Дата: 02/06/2018 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от К. Г. Ц. от гр.Х.,обл.Б.,ЕГН-* против НП №17-0266-000349/03.05.2017 година на Началник РУП към ОД М. Б. , РУ Г. Д. ,с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер общо на 520 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и отнемане на 10 контролни точки за това ,че на 19.04.2017 година ,около 00.20 часа в гр.Х. по една от улиците управлява лек автомобил марка „Опел Астра“ с рег.№,собственост на Н. Д. от гр.Г. Д., след употреба на алкохол ,установено стехническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фоб.№ 0186 ,който отчел положителен резултат 0.60 промила,след получена ПХЕ се установява наличие на алкохол в кръвта на водача 0.55 промила,не представя СУМПС,контролен талон към него и СР МПС част 2.
Ответника на РУ на М. гр Г. Д., редовно призован не се явява,не изразява становище по жалбата.
Правно основание чл.63 от ЗАНН .
Прилагат се писмени документи ,разпитани са свидетелите А. Р. С.,Н. А. Б., служители на РУ на М. гр. Г. Д. и П. Р. К.-Б.
От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка.
Свидетелите А. Р. С. и Н. А. Б. са служители на РУ гр. Г. Д.. На 18 срещу 19 април 2017 г. били назначени наряд. На 19.04.2017 г., около 00.20 часа се намирали в гр. Х.,обл.Б. там по една от улиците видяли да се движи срещу тях л.а. „Опел Астра“ с рег. № .След подаден сигнал ,спряли за проверка въпросното МПС ,легитимирали се на водача и поискали от него да представи личните си документи и такива за автомобила .От представената лична карта установили ,че шофьор е правоспособният водач К. Ц.. При разговора полицаите усетили ,че нарушителя лъха на алкохол , поради което решили да го изпрабват за наличие на алкохол в кръвта с техническото средство „Алкотест Дрегер“ 7510 с фаб. № 0186.Последният отчетел положителен резултат 0.60 промила,показан на водача,след това му е издаден и талон за медицинско изследване .В хода на проверката Ц. не представил СУМПС, контролен талон, свидетелство за регистрация част 2 и полица за задължителна застраховка гражданска отговорност. С оглед констатираното нарушение по ЗДП свидетеля С. в присъствието на колегата си Б. , и нарушителя съставил АУАН.Полицайте запознали жалващия се със съдържанието на акта , последния подписал и получил препис от него. В последствие в правния мир намерило проявление НП №17-0266-000349/03.05.2017 година на Началник РУП към ОД М. Б. , РУ Г. Д. ,с което на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер общо на 520 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и отнемане на 10 контролни точки-правно основание чл.174 ал.1 , т.1 от ЗДП ,чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДП и чл.183 ал.1 т.1 пр.1,2 от ЗДП. .
Недоволен от наложеното наказание жалбоподателя сезира съда с искане за изменение на цитираното наказателно постановление. Предявената жалба е подадена в срок /наказателното постановление е получено на 02.11.2017 година , жалбата е изпратена на 09.11.2017 година, индиция за допустимостта й .Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административното нарушение е онова деяние, което нарушава установения ред на държавно У., извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, наложено по административен ред.
Съдът след като извърши проверка на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, намира ,че атакуваното НП е законоъсобразно.

Убежденията,настоящият състав изгради въз основа на показанията на свидетелите А. Р. С. и Н. А. Б.. ,служители на РУ Г. Д..Показанията им са последователни и кореспонидрат с описаното нарушение в АУАН. Не се доказва наличието на личностно отрицателно отношение на полицейските служители към нарушителя , което да провокира проявлението на АУАН в правния мир, ангажират наказателната си отговорност. Съдът приема, че са налице всички елементи от фактическия състав на вмененото на Ц. нарушение от ЗДП.В чл.5 ал.3 т.1 от ЗДП законодателя е въвел забрана на водачите на пътно превозно средство да управляват ППС под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.В конкретния казус полицайте са категорични ,че на инкриминираната дата и място са спряли лек автомобил с водач жалбоподателя. Нарушителя лъхал на алкохол, била извършена проверка с годно техническо средство , за наличие на алкохол в кръвта му.Резултата бил положителен- 0.60 промила,а последващаща химическа експертиза прецизирала резултата -0.55 промила. За това нарушение санкцията е въздигната в чл.174 ал.1,т.1 от ЗДП – Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.

Предвид на горното и с оглед събраните гласни и писмени доказателства ,съдът приема ,че жалбоподателя е извършил цитираното в акта и наказателното постановление нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата , той следва да понесе предвиждащата се административнонаказателна отговорност по този закон , както правилно и законосъобразно е преценил административнонаказващия орган,наложил е предвиденото в разпоредбите на закона административно наказание глоба и лишаване от право да управлява МПС.

Въз основа на така установеното от правна страна съдът намира следното: Носителят на административно наказателната власт ,в случая –Началник РУ гр.Г. Д. е издал наказателното постановление след като , е установено по безспорен начин извършването на нарушенията , самоличността на нарушителя и неговата вина. Съставеният акт за установяване на административно нарушение по делото от свидетеля С. служи като предпоставка за издаване на друг акт - наказателно постановление. Той няма презумтивна доказателствена сила, т. е. тежестта на доказване не стои върху обвиненото лице, а обратно - тази тежест носи наказващата администрация. Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН се изисква изложените в съставения акт обстоятелства, твърдения и обвинения да бъдат доказани на общо основание.От събраните по делото писмени и гласни доказателства може да се направи категоричен извод ,че жалващия се е извършил вменененото му нарушение , от обективна и субективна страна са налице елементите на нарушението .
След извършена служебна проверка съдът не констатира съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, влечащи след себе си отмяна на атукаваното наказателно постановление. Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е единен в процесуалната теория и практика - нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване правата на страните в която и да е фаза на процеса. В случая нарушителят е узнал за съдаржанието на акта , подписал го и получил препис от него,т.е могъл е да отстоява своята теза.Разбрал е за съществуването в правни мир на АУАН имал е възможност да реализира в пълен обем правата си още от началото на образуваното срещу него административнонаказателно производство.Не се ограничава и правото му по чл. 44 ЗАНН в тридневен срок от съставяне на акта да направи писмени възражения по него, свързани с фактическото описание и правната квалификация на деянието. Нарушението , такова каквото е констатирано е коректно и подробно описано в Наказателното постановление , правилно е посочена санкционната норма. В писмените си бележки защитата навежда обстоятелства за допуснати съществени нарушения при вземането на кръвна проба.Съдът не споделя изразеното ,в съдебно заседание бе разпитан в качеството му на свидетел лекаря съставил протокола за медицинско изследване ,тя заяви ,че няма спомен за конкретния казус,поради което не може да се направи извода сочен от защитата.

Досежно наложените наказания съдът ги намира за единствено възможни , поради което и не подлежат на изменение .

Не подлежи на изменение наложеното наказание отнемане на 10 контролни точки на основание чл.6 от НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение.

В хона на извършената на жалбоподателя проверка, същия не е представил СУМПС ,контролен талон и СРМПС,следвателно законосъобразно е издаденото НП и в часта му ,с която са наложени наказания на основание чл.183 от ЗДП.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН съдът,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобрзано НП №17-0266-000349/03.05.2017 година на Началник РУП към ОД М. Б. , РУ Г. Д..
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
CD7F6CD9DEAF6DA6C225822E00535A15.rtf