Решение № 587

към дело: 20181220100071
Дата: 02/09/2018 г.
Съдия:Костадин Попов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск за развод по взаимно съгласие.
Правно основание – чл.50 от СК.
В исковата молба и в проведеното съдебно заседание, страните заявяват желанието си бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие и излагат споразумение, с което са уредени предвидените в чл.51 А.1 от СК въпроси относно личните и имуществените отношения между съпрузите, упражняването на родителските права върху роденото от брака дете, режима на лични отношения и издръжката на детето, семейното жилище, издръжката и фамилното име на съпрузите.
Съдът, като извърши проверка на исковата молба и представеното от страните споразумение констатира, че са спазени изискванията на чл.50 и чл.51 А.1 от СК и са налице законовите основания за допускане на развода и утвърждаване на споразумението между страните. Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, брака им е дълбоко и непоправимо разстроен и формалното му съществуване следва да бъде прекратено.
Поддържаното в хода на производството споразумение, в т.ч. с направеното уточнение относно името на детето, не противоречи на закона и добрите нрави, съдържа съгласие по въпросите касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им, защитени са интересите на детето, поради което същото следва да бъде утвърдено и брака между страните прекратен.
Във връзка с компетентността на настоящия съд да разгледа предявената молба за развод, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) 2201/2003 г. на Съвета /предвид обстоятелството че и двамата съпрузи, както и детето, пребивават в чужбина/, за пълнота може да се отбележи следното. При наличието на общо българско гражданство на страните, независимо от обичайното им местопребиваване на територията на друга страна, Регламент (ЕО) 2201/2003 г. предвижда изборна подсъдност - чл.3 т.1 буква “б” от регламента, поради което българския съд, след като е надлежно сезиран от двамата съпрузи, е компетентен да разгледа иска за развод. Доколкото решаването на бракоразводния спор включва в себе си и въпроса относно упражняването на родителските права и отговорности, и имайки предвид наличието на изборна подсъдност при подобни хипотези, както и че принципа за наличието на връзка между обичайно местопребиваване на детето и държавата членка където ще се разглежда спора, не се ползва с приоритет, то настоящият съд е компетентен да разгледа и въпроса за родителската отговорност, при условията на чл.12 т.1 от регламента. Отделно от това следва да се има предвид и че в случая не се касае за спорно производство, а за развод по взаимно съгласие, при което въпроса относно упражняването на родителските права върху детето е решен по споразумение между двамата родители, което потвърждава компетентността на сезирания български съд.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК, и чл.330 и следв. от ГПК, съдът
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между И. И. К. с ЕГН * и С. С. К. с ЕГН *, двамата с адрес с. Б., община С., обл. Благоевград, сключен 2015 г. в с. Б., общ. С., обл. Благоевград.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, със следното съдържание:
Днес, на 08.01.2018 г. в гр. Г. Д., между подписаните:
1. И. И. К., ЕГН *, с адрес село Б. 2931, община С., област Благоевград и
2. С. С. К., ЕГН *, с адрес село Т. 2939, община С., област Благоевград, на основание чл.51, А.1 от СК се сключи следното споразумение:
I. Прекратяване на брака
Двете страни се съгласяваме гражданския ни брак, сключен 2015 г. да бъде прекратен, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за това.
II. Местоживеенето на детето и упражняване на родителските права върху него:
След прекратяване на брака малолетното ни дете Б. И. К., с ЕГН *, родена 2012 г. в Ч., РТ., да продължи да живее по местоживеенето на своята майка С. С. К. (К. по баща) с ЕГН *.
Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете Б. И. К., с ЕГН *, родена 2012 г. в Ч., РТ., да бъде предоставено на неговата майка С. С. К. (К. по баща) с ЕГН *.
III. Режим на лични отношения между бащата и детето:
Бащата И. И. К., ЕГН *, с адрес село Б. 2931, община С., област Благоевград, да има право на личен контакт с малолетното дете Б. И. К., с ЕГН *, родена 2012 г. в Ч., РТ., както следва:
Бащата да взема детето всяка първа и трета седмица от месеца - от 18ч. в петък до 17ч. в неделя, с преспиване и да го връща по местоживеенето на майката, както и 30 (тридесет) дни през лятната ваканция, несъвпадащи с годишния платен отпуск на майката.
IV. Издръжка на детето:
Бащата И. И. К., ЕГН *, с адрес село Б. 2931, община С., област Благоевград, да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Б. И. К., с ЕГН *, родена 2012 г. в Ч., РТ., Ч. неговата майка и законен представител С. С. К. (К. по баща) с ЕГН *, в размер на 130 (сто и тридесет) лева, считано от 01.01.2018г., платими до 5-то число на съответния месец, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.
V. Имуществени отношения между съпрузите и ползване на семейното жилище:
1. Придобити по време на брака движими вещи не са предмет на това споразумение.
2. По време на брака не сме придобили недвижими имоти, представляващи съпружеска имуществена общност.
3. Семейството ни живееше до фактическата си раздяла в С./Т. в Р Т., кв."Ч.". Семйното ни жилище го ползвахме под наем и след фактическата раздяла никой от нас страните не го ползва и няма претенции за ползването му.
4. По време на брака нямаме парични влогове, за които да имаме претенции един към друг.
VI. Издръжка между съпрузите:
Двамата съпрузи сме в работоспособна възраст и нямаме помежду си претенции за издръжка.
VII.Фамилно име на съпругата:
След брака съпругата С. С. К. ще носи предбрачното си фамилно име К.

ОСЪЖДА И. И. К. с ЕГН * и С. С. К. с ЕГН *, двамата с адрес с. Б., община С., обл. Благоевград, да заплатят солидарно на Районен съд гр. Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 30 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И. И. К. с ЕГН * да заплати на Районен съд гр.Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка, в размер на 93.60 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
CCDE6583AF37170EC22582320040FB48.rtf