Решение № 1107

към дело: 20191220200535
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от подадена от Р. Й. А. с ЕГН * с адрес: с.М., обл.П., ул.“26-та” № чрез процесуалния си представител адв. М. И. К. от АК П. с адрес на кантора гр.П., ул.”И. К. ”№ против Наказателно постановление №18-0266-001655 от 28.01.2019г. издадено от Началник група РУП Г. Д. към ОДМВР- Благоевград. Иска се отмяната на обжалваното НП, като се излагат съображения за допуснати процесуални нарушения при издаването на същото и за недоказаност на нарушението.
Наказващият орган с писмо изразява становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.
Р. П. гр. Г. Д. не взема отношение по същата.
Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установени следните факти:

С обжалваното НП на жалбоподателя на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.140, ал. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

Нарушението за което са наложени наказанията се заключава в това че: “ на 13.10.2018 г. около 10:40 часа в община ХАДЖИДИМОВО на път ВТОРИ КЛАС № 19 като Водач на лек автомобил - МЕРЦЕДЕС 250 Д с рег № , държава БЪЛГАРИЯ при обстоятелства: ЗА ТОВА, ЧЕ НА 13.10.2018г. ОКОЛО 10.40 ЧАСА НА ГКПП С.ИЛИНДЕН ТРАСЕ ИЗХОД ОТ Р.БЪЛГАРИЯ УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС С РЕГ.№, СОБСТВЕНОСТ НА А. Б. ОТ ГР.К., КАТО ОТ 12.08.2018Г. Е С ПРЕКРАТЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ.143, АЛ.15 ОТ ЗДВП - НЕПРЕРЕГИСТРИРАНО ПС ”
В НП е посочено, че същото се издава, освен на основание описания акт за установяване на административно нарушение и на основание получено Постановление от РП Г. Д. с вх. №256/2019г. за отказ да се образува наказателно производство и вземане на отношение по административен ред.
Свидетелят К. е служител на ГКПП Илинден, а М. - на наказващия орган. На 13.10.2018г. жалбоподателят с описания в НП лек автомобил се явил на изходящо трасе и подал необходимите документите за излизане през пункта пред свид. К.. Последният извършил справка в КАТ, при която се установило, че управляваният от него автомобил не фигурира в регистрите на КАТ. Веднага бил подаден сигнал в КАТ гр. Г. Д. и на същия се отзовал свид. М. Последният отишъл на ГКПП Илинден и установил, че автомобилът се управлява от жалбоподателя Р. Й. А. и че същият е със служебно прекратена регистрация по чл. 143, ал.15 от ЗДвП. В определения срок жалбоподателят не е регистрирал автомобила си, поради което бил съставен приложения по делото акт за установяване на административно нарушение. Актосъставител е свид. М., а при съставянето на акта присъствали жалбоподателят и посочените в същия свидетели. След съставянето му актът бил предявен на водача, който го подписал и получил препис от него. й
По делото е представено Постановление на РП гр. Г. Д. за отказ да бъде образувано наказателно производство от 26.03.2019г.

При така установеното съдът, за да се произнесе съобрази следното:
Жалбата е подадена в определения от закона срок от наказаното по административен ред лице, поради което следва да бъде разгледана като допустима.
Разгледана по същество съдът я намира основателна по следните съображения.

При издаване на обжалваното НП са допуснати съществени процесуални нарушения налагащи отмяната на същото.

Наказателното постановление е издадено въз основа на описания в същото акт за установяване на административно нарушение. В същото време е налице описаното по-горе прокурорско постановление, с което е отказано образуването на наказателно производство и делото е изпратено на наказващия орган за сведение.
След това е издадено обжалваното НП. В същото е посочено, че към този момент вече е било получено горното постановление на РП. С оглед на това, НП е следвало да бъде издадено на основание това постановление по силата на разпоредбата на чл.36, ал.2 от ЗАНН. Производството, започнало със съставения преди това АУАН, следва да се счита прекратено на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН с изпращането на делото на РП. Издавайки НП въз основа на АУАН по прекратено административнонаказателно производство наказващия орган е допуснал съществено процесуално нарушение налагащо неговата отмяна.

Допуснато е и друго такова нарушение.

В НП е посочена като дата на издаване – 28.01.2019г. Тази дата е преди издаването на посоченото по-горе постановление на РП гр. Г. Д., а в същото време в НП е описано същото постановление. Т.е. очевидно датата, която е посочена в НП, не е действителната дата на издаването на същото. С оглед споменаването в него на прокурорското постановление и с оглед на това, че същото е издадено на 26.03.2019г., то следва да се приеме, че НП е издадено след последната дата. С това е допуснато нарушение по чл.57, ал.1 ,т.2 от ЗАНН, което се заключава в това че не е посочена действителната дата на издаването на НП. Непосочването на датата на издаване на НП е винаги съществено процесуално нарушение и има за последица отмяната на последното.

При наличието на горните съществени процесуални нарушения, всяко от които е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП, съдът намира за безпредметно да изследва въпросите свързани с нарушението по същество.
С оглед разпоредбата на чл.63,ал.3 от ЗАНН, влязла в сила в хода на настоящото производство, направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноски и представените доказателства за направени такива за адвокатски хонорар, същите следва да бъдат възложени на наказващия орган.

По горните съображения и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0266-001655 от 28.01.2019г. издадено от Началник група РУП Г. Д. към ОДМВР- Благоевград, с което на жалбоподателя на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.140, ал. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.
ОСЪЖДА ОДМВР Благоевград да заплати на жалбоподателя по делото сумата от 400лв. - направени от последния разноски по делото за адвокатски хонорар.

Решението на съда може да се обжалва с касационна жалба пред АС - Благоевград в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: