Определение № 3869

към дело: 20191220101362
Дата: 11/06/2019 г.
Съдия:Костадин Попов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Настоящото гр.д. № 1362/2019 г. по описа на съда е образувано по искова молба на „Ф. СБ” Е. гр. Д., ул. „Я.” № , срещу К. И. С. от село Б., обл. Благоевград, община Гоце Делчев, с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, с цена на иска 1329,19 лева.
В Районен съд Г. Делчев е налице образувано гражданско дело № 1043/2019 г., при прегледа на което съдът констатира, че производство по това дело е между същите страни, със същото искане и правно основание.
При това положение е налице хипотезата на чл.126 ал.1 от ГПК и съдът следва служебно да прекрати по-късно заведеното дело.
С оглед на изложеното и на основание цитираната разпоредба съдът,
О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по гр.дело № 1362/2019 год. по описа на Районен съд гр. Гоце Делчев.
Определението на съда може да се обжалва от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд - Благоевград в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: