Протоколно определение № 1128

към дело: 20201220100012
Дата: 03/09/2020 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 09.15 часа се явиха: ищцата се явява лично и с А. Р. редовно упълномощена отпреди.
Ответника се явява лично и с А. Димитрушев редовно упълномощен отднес.
Изготвен и е представен социален доклад от ДСП Г. Д..
А. Р.: Да се даде ход на делото.
А. Димитрушев: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и :
Дава ход на делото.
А. Р.: Господин съдия, моля да бъде приет като доказателство по делото изготвения социален доклад.
А. Димитрушев: Господин съдия, да се приеме.
Съдът
О п р е д е л и:
Приема като доказателство по делото изготвения социален доклад от ДСП Г. Д..
А. Р.: Господин съдия, постигнахме спогодба с ответната страна, поради което, моля да не се произнасяте с окончателен доклад по делото. Спогодбата следва да бъде в следния вид:
1. Ответникът С. И. С. с ЕГН – * с постоянен адрес с. Д. Д. общ. Г., обл. Благоевград дава съгласието си на малолетното им дете С. С. С., родена 2012 г. в гр. Г. Д., с ЕГН – * да бъде издаден задграничен паспорт, Ч. неговата майка и законна представител А. Д. З., с ЕГН – * да напуска пределите на Р България да пътува до Кралство Великобритания и страните членки на Европейския съюз, за срок от 5 години.
2. Ответникът С. И. С. с ЕГН – * с постоянен адрес с. Д. Д. общ. Г., обл. Благоевград дава съгласието си детето С. С. С., родена 2012 г. в гр. Г. Д., с ЕГН – * да пътува в чужбина – Кралство Великобритания и страните членки на Европейския съюз с майка си А. Д. З., с ЕГН – *, неограничен брой пъти в календарната година, което време да не съвпада с определения режим на лични отношения между бащата и детето, съгласно Решение № 1890 от 04.06.2018 г. постановено по гр.д. № 1361 от 2017 г. по описа на РС Г. Д., както и по време на учебните занятия през календарната година за периода от 5 години, касаещо валидността на задграничния паспорт.
3. Разноските по делото остават за сметка на всяка една от страните.
А. Димитрушев: Господин съдия, считам че постигнатата спогодба отговаря на изискванията на закона, не противоречи на добрите нрави, моля да бъде одобрена.
Ищцата: Поддържам така постигнатата спогодба.
Ответникът: Поддържам така постигнатата спогодба.

С П О Г О Д И Л И С Е:

Ищца:…………………… Ответник: ……………….
/А. Д. З./ /С. И. С./


Съдът счита, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и следва да бъде одобрена във вида в който е постигната между страните, предвид на което и на основание чл. 234 от ГПК
О п р е д е л и:
Одобрява постигнатата спогодба между страните по делото, като указва на страните, че същата съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
Прекратява производството по гр.д. № 12 от 2020 г. по описа на РС Г. Д..
Определението на съда с което се прекратява производството може да се обжалва с частна жалба пред ОС – Благоевград, в 1-седмичен срок отднес.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 09.35 часа.

Районен съдия:
Секретар: