Решение № 568

към дело: 20171220200473
Дата: 02/09/2018 г.
Съдия:Васко Петров
Съдържание

Производството по настоящото дело е образувано по повод постъпила жалба от И. М. М. с ЕГН – * ,живущ в с.Д. Д., област Б. против наказателно постановление №502/05.07.2017 година на Директора на Р. Д. по Г. Б., с което на жалбоподателя са наложени две административно наказание: 1. "глоба " в размер на 1 1000 лева за извършено от него нарушение по чл.263 ал.1 т.4 от ЗГ и 2. глоба в размер на 300 лв. за извършено нарушение по чл.265 ал.1 от ЗГ.
Ответника Регионалната Д. по Г. Б., редовно призован,явява се юрисконуслт Пензова ,която изразява становище по жалбата-неоснователна. Правно основание чл.63 от ЗАНН .
Прилагат се писмени документи,разпитани са свидетелите : И. И. Ч. и С. С. С..
От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка.
Свидетелите И. И. Ч. и С. С. С. са служители на ТП Д. Г. . На 26.01. 2017г. старши лесничеи С. получил обаждане от зам. директора на Д. Г.- инж. Л., който му сигнализирал, че в землището на с.Крушево се извършва незаконна разработка в горска територия.Свидетеля С. се свързал по мобилния си телефон със свидетеля Ч. от с. Г. Д. и двамата се разбрали ,С. със служебния автомобил да отиде до с.Г. Д. От посоченото населено място горстките служители се отправили към мястото посочено в сигнала за извършващо се нарушение по закона за Г.. Пристигайки те видяли жълт багер, собственост на фирмата “Д.-М”ЕООД.На свидетелите е било известно ,че тази фирма има договор за проучване в съседен имот.Те с техническо средство / Джи Пи ЕС устройството/установили ,че изкопните дейности се извършват в отдел 485 Е, държавен горски фонд . Когато лицензирана фирма е ограничавала имота с предоставено право на проучване на фирма “Д.- М”ЕООД с управител В. К., свидетеля С. също присъствал и забелязл ,че процесния имот е от дясна страна на дерето , а жалбоподателя копаел от ляво.С оглед констатираното нарушение свидетеля Ч. на място в присътвието на колегата си С. и жалбоподателят И. М. съставил АУАН .Акта бил предявен на нарушителя ,но той отказал да го подпиши и да получи препис от него . В последствие е издадено наказателно постановление №502/05.07.2017 година на Директора на Р. Д. по Г. Б., с което на жалбоподателя са вменяват две административни нарушение : първото по чл.236 ал.1 т.4 от Закона за Г. и чл.265 ал.1 от ЗГ а именно ,че на 26.01.2017 година в 11.30 часа на територията на община Г. , общинска собственост в землището на с.Крушево,отдел 485“е“ извършва изкопна дейност,като отнема хумусен пласт на дърбочина 1 метър с размери 10 кв.м. като добива камъни ,без да е променено предзначението на горската територия.
Недоволен от наложеното наказание жалбоподателят сезира съда с искане за отмяна на цитираното наказателно постановление. Предявената жалба е подадена в срок /наказателното постановление е получено на 10.07.2017 година ,жалбата е входирана на 17.07.2017 година / и е допустима. Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН административното нарушение е онова деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено от закона за наказуемо с административно наказание, наложено по административен ред.
Съдът след като извърши проверка на атакувания административен акт и обсъди събраните по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, намира жалбата за основателна , поради следното:
В съдебно заседание по делото бяха разпитани свидетелите И. И. Ч. и С. С. С. , служители на ТП Д. Г. . Досежно изложената по –горе фактическа обстановка съдът дава вяра на показанията на горските служители , които са логични , последователни, непротиворичиви и кореспондиращи с останалите събрани по делото доказателства. Не се доказва наличието на личностно отрицателно отношение на свидетелите към нарушителя , което да провокира проявлението на АУАН в правния мир.В съдебно заседание свидетелите са категорични ,че на инкриминираната дата са видяли жалбоподателя в землището на с.Крушево да копае с багер.Въпреки дадените показания горските служители досежно поведението на нарушителя ,което според тях представлява административно нарушение ,дали жалбоподателят следва да понесе предвиждащата се административнонаказателна отговорност по Закона за Г..
По делото е назначена съдебто-техническа експертиза с участие на вещото лице Б. М..В заключението си той стига до извода ,че изкопните работи в деня на изършената от двамата горсти служители се е осъществявала в имот 000151 .Този имот обаче се намира на разстояние по права линия на 907 метра от отдел 485,подотдел „е“ ,в който отдел не са извършвани никакви изкопни дейности.Имота описан в атакуваното НП, като място където е извършено нарушение по ЗГ съотвествува на имот 000151 с площ от 1.2 дка- двата имота не са идентични.Имот 000151 е един от имотите върху, които е учредено право на ползване на „Дес-М“ЕООД с управител Владислав Качериев .Владислав Качериев в съдебно заседание заяви ,че именно той е изпратил жалбоподателя в деня на проверката да извърши подравняване на имот 000151.Съдът кредитирайки представеното в хода на съдебното дирене заключение индицира ,че с поведението си Исмал М. от обективна и субективна страна на 26.01.2017 година не е осъществил елементите от нарушенията визирани в чл.263 ал.1 т.4 от ЗГ и чл.265 ал.1 от ЗГ,тъй като на същата дата той действително е извършвал дейностти с багер ,но не в отдел 485"е", /както е вменено като нарушение на жалбоподателя / , а на съвсем различен имот.
С оглед на изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и необосновано и следва да бъде отменено, поради което и на основание чл-. 63, ал. 1 ЗАНН :

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №502/05.07.2017 година на Директора на Р. Д. по Г. Б..
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14 -дневен срок от деня на получаване на съобщението от страните по делото.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
BBD2482B64CE6C85C225822F00508E62.rtf