Решение № 494

към дело: 20171220101045
Дата: 02/06/2018 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството по делото е образувано по подадена искова молба от Д. И. Г. и А. А. Г. срещу Б. Д. Г. и А. А. Г., всички от с.С., област Благоевград, с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД.
Иска се постановяване на решение, с което са се развали договора за глед и издръжка, изповядан с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане акт № 126, том III, рег.№ 6741, дело № 725/2000 година по описа на Елена Ласина, нотариус с рег.№ 137 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – Районен съд град Гоце Делчев, вписан в Службата по вписванията град Гоце Делчев, във входящ регистър 959 от 28.12.2000 година, акт № 122, том IV, дело № 122, партидна книга том 81, стр.550 и предмет следните недвижими имоти: 1/2/една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V/пети/, имот планоснимачен номер 407/четиристотин и седем/ от квартал 68/шестдесет и осми/ по сега действащия план на село С., община С., област Благоевградска, утвърден със Заповед № 51/1992 година, с площ за целия урегуилран поземлен имот от 725/седемстотин двадесет и пет/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток – УПИ/парцел/ VI-665/шести за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и пет/ на Азис Ушев, от запад – УПИ/парцел/ III-759/трети за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и девет/ на Осман Ушев и УПИ/парцел/ IV-411/четвърти за имот планоснимачен номер четиристотин и единадесет/ на Р. К., от север – улица и от юг – УПИ/парцел/ X-408/десети за имот планоснимачен номер четиристотин и осем/ на наследници на Й. М. и УПИ/парцел/ VIII-766/осми за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и шест/ на С. Н., ведно с първия жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в същия парцел, поради виновно неизпълнение на задълженията по същия договор от страна на ответниците, ведно с произтичащите от това законни последици.
В определения законов срок двамата ответници представят писмени отговори, с които твърдят, че предявения иск и допустим и основателен.Признават предявения иск, поради което и молят да не им бъдат възлагани разноски по делото.В съдебно заседание ответниците поддържат направеното признание.
По делото са приети писмени доказателства, ангажирани от ищцовата страна.
В проведеното по делото съдебно заседание, съобразявайки направеното от ответниците признание на иска, както и изричното искане на ищеца в тази насока, съдът, с протоколно определение от 02.02.2018 г., на основание чл.237 ал.1 от ГПК е прекратил съдебното дирене, като е обявил, че ще се произнесе с решение при признание на иска.
След преценка на данните по делото и представените от ищцовата страна писмени доказателства, съдът намира следното.
Предявеният иск е с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, същия е редовен и допустим, депозиран е до надлежния съд, от процесуално легитимирана страна имаща правен интерес от предявяването му и срещу надлежни ответници.
По същество предявения иск следва да бъде уважен при условията на чл.237 от ГПК, съобразно признанието на ответника, поради следното:
Имайки предвид направеното изрично признание на иска, заявеното от ответниците в писмените им отговори и потвърдено в съдебно заседание, съдът счита че са налице визираните в чл.237 ал.1 и ал.3 от ГПК процесуални предпоставки за постановяване на решение съобразно направеното признание, а именно – ответниците са признали иска, ищецът е поискал съдът да се произнесе с решение при признание на иска, като признатото право не противоречи на закона или добрите нрави, а от друга страна правото е такова, с което страната може да се разпорежда. При това положение предявеният иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД следва да бъде уважен, на основание чл.237 ал.2 от ГПК, съобразно признанието на ответното дружество.
В проведеното по делото съдебно заседание процесуалния представител на ищеца прави изрично изявление, че не претендират сторените разноски направени от ищеца в производството по делото.Предвид на изложеното и с оглед направеното от ответнците признание, съдът счита, че разноски не следва да бъдат присъждани.
Водим от горното и на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД във вр. с чл.237 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

РАЗВАЛЯ договора за глед и издръжка, изповядан с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане акт № 126, том III, рег.№ 6741, дело № 725/2000 година по описа на Елена Ласина, нотариус с рег.№ 137 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – Районен съд град Гоце Делчев, вписан в Службата по вписванията град Гоце Делчев, във входящ регистър 959 от 28.12.2000 година, акт № 122, том IV, дело № 122, партидна книга том 81, стр.550 и предмет следните недвижими имоти: 1/2/една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V/пети/, имот планоснимачен номер 407/четиристотин и седем/ от квартал 68/шестдесет и осми/ по сега действащия план на село С., община С., област Благоевградска, утвърден със Заповед № 51/1992 година, с площ за целия урегуилран поземлен имот от 725/седемстотин двадесет и пет/ квадратни метра, при съседи за имота: от изток – УПИ/парцел/ VI-665/шести за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и пет/ на А. У., от запад – УПИ/парцел/ III-759/трети за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и девет/ на О. У. и УПИ/парцел/ IV-411/четвърти за имот планоснимачен номер четиристотин и единадесет/ на Р. К., от север – улица и от юг – УПИ/парцел/ X-408/десети за имот планоснимачен номер четиристотин и осем/ на наследници на Й. М. и УПИ/парцел/ VIII-766/осми за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и шест/ на С. Н., ведно с първия жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в същия парцел, поради виновно неизпълнение на задълженията по същия договор от страна на ответниците.
Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд гр.Благоевград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
B95322DF5AF43D4BC225822D0027CD87.rtf