Решение № 1182

към дело: 20191220101498
Дата: 03/12/2020 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството по делото е образувано въз основа на искова молба предявена от „Е. М.“ Е. гр.С. против А. А. Т. от С., община С., област Благоевград.Иска се да бъде признато за установено, че А. А. Т. ЕГН *, дължи на „Е. М." Е. - гр.С., сумата от 2411.74 лв. - главница по Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 16.05.13 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда до окончателното изплащане на сумата., както и сумата от 960.84 лв. - договорна лихва за периода от 16.05.13 г. до 16.05.17 г., като се претендират и направените деловодни разноски в хода на заповедното и исковото производство.
Ответникът А. А. Т. не представя писмен отговор в законоустановения срок и не изразява становище по предявения иск.
Правно основание на предявения иск – чл.422, ал.1 от ГПК във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК.
В хода на производството ответника не е представил отговор на исковата молба, не се явява в проведеното съдебно заседание и не взема становище по предявения иск, поради което ищеца е заявил искане за постановяване на неприсъствено решение, по реда на чл.238 от ГПК.
Съдът, след съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, намира следното:
Предявения иск по чл.422, ал.1 от ГПК във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК е процесуално допустим. Същия е депозиран с оглед подаване на възражение по издадената заповед за изпълнение, от легитимиран ищец - заявителя в заповедното производство и срещу легитимиран да отговаря ответник - длъжника по заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК, който е възразил срещу вземането.
Разгледан по същество иска е основателен, при условията на чл.238 и следв. от ГПК, поради следното:
Доколкото в производството по настоящото дело ответника не е представил отговор на исковата молба, не се явява в проведеното по делото заседание и не е депозирал искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, по искане на ищеца, с определение в с.з. съда е приел, че са налице законовите условия по чл.238 ал.1 от ГПК за произнасяне по спора с неприсъствено решение. Визираните в чл.238 ал.1 от ГПК предпоставки за приключване на делото по този ред са изпълнени, като са налице и останалите процесуални и материалноправни предпоставки за постановяване на неприсъствено решение съгласно чл.239 от ГПК. В изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК на ответника са изпратени и редовно връчени препис от исковата молба и приложенията към нея и съобразно правилата на ГПК му е указано в определения от закона срок да депозира писмен отговор, съдържащ становище по допустимостта и основателността на предявения иск, указани са му последиците от неподаването на отговор и неявяване в съдебно заседание. В дадения едномесечен срок отговор от ответника не е постъпил, същия не се явява и в проведеното съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е направил и искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. На следващо място, визираните в исковата молба фактически обстоятелства и ангажираните в тяхна подкрепа писмени доказателствата дават достатъчно основание да се приеме, че иска вероятно е основателен. Установено е по делото наличието на валидно облигационно отношение между страните, установено е основанието за възникване на задължението на ответника и неговия размер към датата на постъпване на заявлението по чл.410 от ГПК, както и останалите факти пораждащи вземането.
С оглед на това и предвид вероятната основателност на иска, което при наличието на останалите предпоставки на процесуалния закон е необходимо и достатъчно условие за произнасяне на неприсъствено решение, съдът следва да постанови такова без да се аргументира и да излага доводи по същество, в каквато насока е направено искане от ищеца. Ето защо, съдът счита, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки по чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК предявения иск следва да бъде уважен, като по отношение на ответника бъде признато за установено съществуването на вземането на ищцовото дружество за претендираните с исковата молба суми.
Направените по настоящото дело съдебни и деловодни разноски следва да бъдат възложени на ответника, съобразно разпоредбата на чл.78 ал.1 от ГПК, съгласно представен списък за разноски от ищцовото дружество.
Водим от изложеното до тук и основание чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК във вр. с чл.238 и чл.239 от ГПК, съдът
Р Е Ш И:

Признава за установено, че А. А. Т., ЕГН *, дължи на „Е. М." Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „М. д.“, ул.“Р. П. К.“ № , сумата от 2411.74 лв. - главница по Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 16.05.13 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда – 09.10.2019 г. до окончателното изплащане на сумата., както и сумата от 960.84 лв. - договорна лихва за периода от 16.05.13 г. до 16.05.17 г.
За посоченото вземане в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 1278/2019 г. по описа на Районен съд Гоце Делчев.
Осъжда А. А. Т., ЕГН * , от С., област Благоевград да заплати на „Е. М." Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „М. д.“, ул.“Р. П. К.“ № сторените в настоящото дело съдебни разноски в размер на 79.02 лева довнесена д.т.
Осъжда А. А. Т., ЕГН * , от С., област Благоевград да заплати на „Е. М." Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „М. д.“, ул.“Р. П. К.“ № сторените в заповедното производство по ч.гр.д. № 1278/2019 г. по описа на Районен съд Гоце Делчев съдебни разноски в размер на 67.45 лева внесена д.т.
Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд гр.Благоевград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: