Решение № 574

към дело: 20171220100970
Дата: 02/09/2018 г.
Съдия:Костадин Попов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49 А.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството, на основание чл.49 А.4 от СК, двете страни са заявили желанието си производството да приключи без да се издирва вината за разстройството на брака, като в тази връзка са изложили постигнато между тях споразумение по въпросите касаещи последиците на прекратяването на брака.
След като прецени данните по делото и представеното споразумение съдът констатира, че са спазени изискванията на закона и са налице законовите предпоставки за прекратяване на брака с развод, и утвърждаване на споразумението между страните.
От материалите по делото се установява, че брака между ищцата и ответника е разстроен и бъдещото му съществуване е лишено от смисъл, поради което същия следва да бъде прекратен. Данните сочат, че съществуващите между двамата съпрузи проблеми са дълбоки и неразрешими, и не могат да бъдат преодоляни във времето. Характерните за нормалнопротичащия брак отношения на разбирателство, съвместно съжителство и общи грижи за семейството не съществуват между страните, в резултат на което брачната им връзка е опразнена от дължимото според закона /чл.14 от СК/ и морала съдържание. Двамата съпрузи живеят разделени и желанието им да се разведат е еднозначно и категорично. Настъпилата фактическа раздяла потвърждава, че кризата в съпружеските отношения е твърде сериозна и нагласата за нормален семеен живот не съществува. Брака при това положение е дълбоко и непоправимо разстроен и формалното му съществуване следва да бъде прекратено.
Изложеното в съдебно заседание и поддържано от страните споразумение не противоречи на закона, съдържа съгласие по всички задължителни въпроси касаещи прекратяването на брака, поради което същото следва да бъде утвърдено и брака прекратен без произнасяне относно вината за дълбокото му и непоправимо разстройство.
Водим от горното и на основание чл.49 А.4 и 5 от СК, съдът
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Е. В. М. с ЕГН * и И. А. М. с ЕГН *, сключен на 1995 г. в гр. Х., област Благоевград, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
Бракът се прекратява без издирване на вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, със следното съдържание:
1. Изразяваме съгласие бракът между страните да бъде прекратен по взаимно съгласие без да бъде издирвана вината за това.
2. Семейното жилище находящо се в гр. Х., ул. В. № , да бъде предоставено за ползване на ответника И. А. М. с ЕГН *.
3. След прекратяване на брака ищцата Е. В. М. с ЕГН *, да възстанови фамилното си име преди този брак, а именно - М.
4. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка помежду си.
5. По време на брака няма придобито движимо и недвижимо имущество подлежащо на делба.
ОСЪЖДА Е. В. М. с ЕГН * и И. А. М. с ЕГН * да заплатят солидарно на Районен съд гр. Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 30 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба само в частта относно прекратяването на брака, пред Окръжен съд Благоевград, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
A5AB9EE7C7971E35C225823200266E40.rtf