Протоколно определение № 1117

към дело: 20181220100707
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:
Съдържание

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:
За ищеца уведомени- не се явява представител.
Ответниците уведомени-не се явяват. Явява се процесуалният им представител- адв.Петрелийски.
От страна на адвокат Георгиева- представител на ищцовото дружество е постъпила молба да се даде ход на делото, след което производството да бъде спрянопо взаимно съгласие на страните.
Адв.Петрелийски: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречка за разглеждане на делото и
О п р е д е л и :
Дава ход на делото.
Адв.Петрелийски: Госпожо съдия, от името на доверителиет ми и във връзка с становището на пр.представител на ищзовото дружество не възразяваме делото да бъде спряно по взаимно съгласие на страните. На основание чл.229 ал.1 т.1 от
ГПК производството по делото да бъде спряно.
Съдът като взе предвид изразеното съгласие от двете страин за спиране на производството по делото- с писмена молба от страна на ищзовото дружество и от пр.представител на ответниците намира че са налице основанията на чл.229, ал.1 т.1 от ГПК за спиране на производството по делото и
О п р е д е л и :
СПИРА производството оп грд.№ 707/2019 година по описа на РС Г. Д., по взаимно съгласие на страните.
Определението аз спиране може да се обжалва пред ОС-Б. с частна жалба в едноседчичен срок от днес за ответниците и в същият срок от получаване на съобщението за ищцовото дружество .
Указва на страните че ако в 6-месечният срок на спирането не поискат възобновяване ан производството, същото ще бъде прекратено.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 11:10 часа.


Районен съдия:
Секретар: