Решение № 3830

към дело: 20191220200278
Дата: 11/04/2019 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

и за да се произнесе, взе в предвид следното:
Производството е образувано по повод постъпила жалба от Б. Д. Б. с ЕГН *, с адрес село Г., община Г. Д., обл. Б. против Наказателно постановление № 18-0266-001120/26.10.2018 година на Началника на РУП към О. град Б. РУ Г. Д..
Правно основание чл.63 от ЗАНН.
От събраните по делото доказателства се установява следното във фактическо отношение:
На 17.08.2018 г. около 01:00 часа в С.Г. на УЛ.БЕЗ ИМЕ - /ПЪТ ІІ 19/ жалбоподателя, като водач на лек автомобил - ОПЕЛ ЗАФИРА с peг. № , УПРАВЛЯВАЙКИ ЛЕК АВТОМОБИЛ ОПЕЛ ЗАФИРА С РЕГ. № СОБСТВЕНОСТ НА Д. Б. ПОРАДИ НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ СЛЕД ДЕСЕН ЗАВОЙ ИЗЛИЗА В ДЯСНО НА ПЪТНОТО ПЛАТНО, БЛЪСКА СЕ В ОГРАДА НА КЪЩА И ДОПУСКА ПТП.Той видял нанесените щети и напуснал местопроишествието. Същият ден служители на РУ гр. Г. Д. извършили проверка по сигнал на пострадалия. Установило се гореизложеното, за което му бил съставен акт, които отказал да подпише. Впоследствие било издадено и наказателно постановление. За следните нарушения:
1) ВОДАЧЪТ НЕ ИЗБИРА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ СЪОБРАЗНО АТМОСФ.УСЛОВИЯ,РЕЛЕФА,УСЛОВИЯТА НА ВИДИМОСТ,ИНТЕЗИВН.НА ДВИЖЕНИЕ И ДР.ОБСТОЯТЕЛСТВА.ЗА ДА СПРАТ ПРЕД ПРЕДВИДИМО ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ СЪЗДАДЕНА ОПАСНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО.ПТП, с което виновно е нарушил чл.20 ал. 2 от ЗДвП
2) ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗНОГЛАСИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ПТП ГО НАПУСКА, НЕ УВЕДОМЯВА СЛУЖБАТА ЗА КОНТРОЛ, КАКТО И НЕ ИЗПЪЛНЯВА УКАЗАНИЯТА Й.
На Б. Д. Б. е наложени наказания по:
1) ЧЛ.179 АЛ.2 ПР.1. от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв.
2) ЧЛ.175 АЛ.1 Т.5 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3
месеца.
Жалбата е подадена в срок – индиция за допустимост, разгледана по същество съдът я намира за неоснователна.
Констатираното в акта и наказателното постановление отговаря на действителността. Това се установи от разпитаните свидетели П., Ф., Гунев и представените писмени доказателства/схема на место проишествието и писмени обяснения от участниците в ПТП/. Установената фактическа обстановка не се оспорва. Жалбоподателят е нарушил разпоредбите на чл.20 ал. 2 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.3 , б."в"от ЗДП, за това е съставен АУАН и наказателното постановление. Административните нарушения са извършени виновно, видно от действията на жалбоподателя, той не е съобразил скоростта с пътните условия, не взел мерки при движение, допуснал проишествие, и въпреки разногласията с пострадалия е напуснал местопроишествието. АНО правилно е определил наказанията съобразно разпоредбите на чл.179 АЛ.2 ПР.1. от ЗДвП и ЧЛ.175 АЛ.1 Т.5 от ЗДвП. Същите са в предвидения законов размер и са съобразени с обществената опосност на дееца и деянието.
Не са допуснати съществени процесуални нарушения в АУАН и НП. В тази насока възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Ясно и точно са посочени времето, мястото и обстоятелствата при които е извършено нарушението.Съдът не споделя твърденията, че не са посочени кои условия, които са довели до несъобразена скорост.От съдържанието на НП е видно, че скоростта не е съобразена спрямо "АТМОСФ.УСЛОВИЯ,РЕЛЕФА,УСЛОВИЯТА НА ВИДИМОСТ,ИНТЕЗИВН.НА ДВИЖЕНИЕ". Самият жалбоподател в писмените си обяснения потвърждава обстоятелството, че е карал с несъобразена скорост спрямо пътните условия.
Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0266-001120/26.10.2018 година на Началника на РУП към О. град Б. РУ Г. Д..
Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски АС в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението и за двете страни.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :