Решение № 1180

към дело: 20191220101252
Дата: 03/12/2020 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл.42. ал.1 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК.Иска се да бъде постановено решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника К. М. К., с ЕГН: *, адрес: с. Д., ул. Д. , че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „Т. Б.“ Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление в град С., район „М.“, ж.к. „М. 4“, Б. П. С., сграда 6, представлявано от Д. К. К. и М. С., в размер на 181.51 лв. (Сто осемдесет и един лв. и 51 ст.) за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №005915348 за периода от 15.07.2017 г. до 14.10.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 от ГПК до окончателното плащане на сумата.Иска се постановяване на осъдителен диспозитив спрямо ответника за разноските, положени в настоящото исково производство, представляващи доплатена държавна такса и адвокатски хонорар.
Ответникът К. М. К. не представя писмен отговор в законоустановения срок и не изразява становище по предявения иск.Явява се в съдебно заседание, в което представя платежен документ, удостоверяващ плащане на дължимата се от ответника процесна сума.По делото е представена писмена молба от процесуалния представител на ищцовото дружество, от която е видно, че ищцовото дружество признава направеното плащане и че на 24.10.2019 година длъжникът К. М. Купенова е извършила по сметка на заявителя – ищец в настоящето производство сума в размер на 181.51 лева.
По делото са представени писмени доказателства и е приложено ч. гр. дело № 465/2019г. на РС Гоце Делчев.
За да се произнесе, съдът съобрази следното:
Видно е от приложеното ч. гр. дело № 465/2019г. на РС Гоце Делчев, че в производство по чл.410 и сл. ГПК е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение за сумата от 181.51 лв. (Сто осемдесет и един лв. и 51 ст.), представяваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и лихви върху главницата както следва:
Лихва: 0.05 лв. от 01.11.2017 до 30.11.2017
Лихва: 1.56 лв. от 01.12.2017 до 31.12.2017
Лихва: 1.56 лв. oт 01.01.2018 до 31.01.2018
Лихва: 1.41 лв. от 01.02.2018 до 28.02.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.03.2018 до 31.03.2018
Лихва: 1.51 лв. от 01.04.2018 до 30.04.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.05.2018 до 31.05.2018
Лихва: 1.51 лв. от 01.06.2018 до 30.06.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.07.2018 до 31.07.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.08.2018 до 31.08.2018
Лихва: 1.51 лв. от 01.09.2018 до 30.09.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.10.2018 до 31.10.2018
Лихва: 1.51 лв. от 01.11.2018 до 30.11.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.12.2018 до 31.12.2018
Лихва: 1.56 лв. от 01.01.2019 до 31.01.2019
Лихва: 1.41 лв. от 01.02.2019 до 28.02.2019
Лихва: 1.56 лв. от 01.03.2019 до 31.03.2019
Лихва: 0.91 лв. от 01.04.2019 до 18.04.2019
, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по куриер - 15.05.2019г. до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи заплатена държавна такса и 180 /сто и осемдесет/ лева за адвокатско възнаграждение.
Ищецът е предявил иска в законоустановения едномесечен срок.
По повод договор за мобилни услуги от дата 28.06.2017г. сключен с мобилния оператор „Т. Б.“ Е., ответникът К. М. К. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер №005915348 и титуляр по предпочетения мобилен номер с избрана абонаментна програма Интернет 15,99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца - до 28.06.2019г.Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната №005915348. За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.07.2017 г. до 14.10.2017г. Т. е издал:- фактура №*/15.08.2017г. за отчетения период на потребление 15.07.2017- 14.08.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 52,19лв. /с ДДС/, от които 13,32лв./без ДДС/ за месечен абонамент Интернет 15,99лв., 25,05лв./без ДДС/ - Други услуги с добавена стойност, 5,12лв./без Д ДС/ - услуги с добавена стойност (8М8).Дължимата сума е платима в срок 30.08.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.- фактура №*/15.09.2017г. за отчетения период на потребление 15.08.2017- 14.09.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 117,98лв. /с ДДС/, от които 13,32лв./без ДДС/ за месечен абонамент Интернет 15,99лв., 85,00лв./без ДДС/ - услуги с добавена стойност (8М8).Дължимата сума е платима в срок 30.09.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.- Фактура №*/15.10.2017г. за отчетения период на потребление 15.09.2017- 14.10.2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 15,98лв. /с ДДС/, от които 13,32лв./без ДДС/ за месечен абонамент Интернет 15,99лв.Дължимата сума е платима в срок 30.10.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.Абонатът е потребил и не е заплатил ищеца мобилни услуги на обща стойност 186,15лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 07/2017г., за месец 08/2017г. и за месец 09/2017г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.С Кредитно известие №*/15.11.2017г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -4,64лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси и е отразен незаплатения баланс в размер на 186,15лв. за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 18.51лв.Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 18.51лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Т. е прекратил едностранно индивидуалния договор на ответника К. М. К. за ползваните абонаменти и е издадал по абонатен номер №005915348 на дата 15.12.2017г. крайна фактура №*/15.12.2017г. с начислена обща сума за плащане в размер на 447,46лв.В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 265,95лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните отчетни периоди в размер на 18.51лв.Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „Т. Б.“ Е. ответникът К. М. К. се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Т. има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Т. цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Т. /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на К. М. К.. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Т. има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“.Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.В чл.20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Т.. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакЕ. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.В конкретният случай ответникът К. М. К. е подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал е мобилен номер 089 5754260 не е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе отговорността си.Длъжникът-ответник е сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, задължил се е да заплаща цената на предоставеното усторойство, съгласно уговорения погасителен план, респ. същият е в неизпълнение на договора си.
От представената от ответника Разписка № *66952/24.10.2019 г. и писмено становище в тази връзка от ищцовото дружество, се вижда, че в полза на дружеството-ищец е внесена претендираната в настоящото исково производство сума в размер на 181.51 лева. След постъпилото плащане е погасено задължението в размер на 181.51 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №005915348 за периода от 15.07.2017 г. до 14.10.2017г., като неизплатените му задължения са в размер на 25 лева държавна такса и 180 лева за адвокатско възнаграждение в настоящето исково производство.С исковата молба ищцовото дружество не претендира разноските в заповедното производство, и макар същия да твърди, че ответника му дължи такива в писмена молба от 11.02.2020 година, то същите няма как да бъдат пресъдени, доколкото такива не се претендират с исковата молба от ищеца.
При това положение съдът намира, че искът по чл.42. ал.1 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК следва да се отхвърли за сумата от 181.51 лева за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №005915348 за периода от 15.07.2017 г. до 14.10.2017г., поради плащане. Ответникът дължи на ищеца 25 лева за държавна такса и 180 лева за адвокатско възнаграждение в настоящето исково производство, тъй като с поведението си е дал повод за завеждане на делото (плащането на задължението е извършено след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и предявяване на иска пред съда). Съгласно чл.42. ал.1 ГПК, искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл.415, ал.1 ГПК.
Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Т. Б.“ Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр.С., район М., ж.к. М. 4, Б. П. С., сграда 6 иск против К. М. К. от с.Д., община Г., област Б., с който се иска да бъде постановено решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника К. М. К., с ЕГН: *, адрес: с. Д., ул. Д. , че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „Т. Б.“ Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление в град С., район „М.“, ж.к. „М. 4“, Б. П. С., сграда , представлявано от Д. К. К. и М. С., в размер на 181.51 лв. (сто осемдесет и един лв. и 51 ст.) за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №005915348 за периода от 15.07.2017 г. до 14.10.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 от ГПК до окончателното плащане на сумата.
ОСЪЖДА К. М. К. с ЕГН: *, от с.Д., община Г., област Б., да заплати на „Т. Б.“ Е., ЕИК , със седалище и адрес на управление в град С., район „М.“, ж.к. „М. 4“, Б. П. С., сграда , представлявано от Д. К. К. и М. С. сторените по настоящото дело съдебни и деловодни разноски в размер на 25 лева довнесена д.т. и 180 лева адвокатско възнаграждение.
Решението на съда може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд гр.Б. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: