Протоколно определение № 3792

към дело: 20171220200073
Дата: 11/04/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 14:30 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Попов.
Подсъдимият лично се явява и с адв. Б..
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв.Б.: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема самоличността на подсъдимия:
Б. А. М. - роден 1994 година в гр.Г. Д., област Б., с настоящ адрес в с. Д., област Б., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: *.
Прокурорът: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на подсъдимия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл. 381 от НПК.
Адв. Б.: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го одобрите.
Подсъдимият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Подсъдимият Б. А. М. - роден 1994 година в гр.Г. Д., област Б., с настоящ адрес в с. Д., област Б., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: * Е ВИНОВЕН В ТОВА, че:
На 10.10.2016 година в с. Д., област Б. е отнел чужда движима вещ – 1бр. мобилен телефон марка „ Самсунг Галакси гранд нео плюс дуал блек” на стойност 290 лева, собственост на И. Д. М. от с.Д., област Б., от владението на Ю. В. К. от гр.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието е маловажен случай с оглед стойността на веща и същата е възстановена - престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 2 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
По делото няма събрани веществени доказателства.
Причинените имуществени вреди са възстановени на пострадалия.
Разноските по делото направени на досъдебното производство в размер на 52.50
лева, са за сметка на подсъдимия.
На подсъдимия Б. А. М. - роден 1994 година в гр. Г. Д., област Б., с настоящ адрес в с.Д., област Б., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: *, за извършеното престъпление по чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл.197, ал. 1 т.2 от НК на основание цитираната разпоредба и във връзка с чл. 54 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 буква ”б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 и т. 6 от НК, чл. 42б, ал. 1, 2 и 5 от НК, се
налагат следните наказания:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в с. Д., област Б., улица „Д. и П.” № за срок от две години с периодичност 2/два/ пъти седмично.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години по график, определен от пробационният служител.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто и шестдесет часа, за
срок от 1/една/ година.

Прокурор: ……….. Защитник:………….
(Крум Попов) (адв. К. Б. )

Подсъдим: ....................
(Б. А. М. )

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл. 381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл. 382, ал. 4 и ал. 6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О п р е д е л и: №

ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. Г. Г. Д. и защитника на подсъдимия Б. А. М. - роден 1994 година в гр. Г. Д., област Б., с настоящ адрес в с. Д., област Б., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: *.
Осъжда подсъдимият Б. А. М., с настоящ адрес в с. Д., област Б., с ЕГН- * да заплати сторените на досъдебното производство разноски в полза на ОД на МВР Б., в размер на 52.50 лева, както и държавна такса на РС Г. Д. - 5 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира в 7-дневен срок от днес пред ОС - Б..
Прекратява наказателното производството против подсъдимия Б. А. М. - роден 1994 година в гр. Г. Д., област Б., с настоящ адрес в с. Д., област Б., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 14:45 часа.

Председател:

Съдебни заседатели: 1.


2.
Секретар: