Решение № 491

към дело: 20171220101261
Дата: 02/06/2018 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49, А.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството бе преминато към производство за развод по взаимно съгласие, във връзка с постигнато споразумение между страните по делото.
Страните поддържат в съдебно заседание желанието си да бъде прекратен бракът им по взаимно съгласие и споразумението, с което са уредени предвидените от СК въпроси.
Съдът извърши проверка на исковата молба и изложеното споразумение и констатира, че са налице всички основания и са спазени изискванията на чл.50 и чл.51, А.1 от СК за допускане на развода и утвърждаването на споразумението между страните.Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и брака следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите за прекратяването му.Изложеното в съдебно заседание и поддържано в хода на производството споразумение, не противоречи на закона и съдържа съгласие по всички въпроси, касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им.
По тези съображения бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението, постигнато между съпрузите, като законосъобразно.
Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 лева, по 10 лева за всеки от молителите, на осн. чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК във вр.с чл.330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Б. Д. Г., ЕГН * и А. А. Г., ЕГН *, двамата от с.С., област Благоевград, сключен 1998 година в с.С., област Благоевград.
Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
1. Брака между страните се прекратява поради дълбоко и непоправимо разстроен без да се издирва вината.
2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака ненавършило пълнолетие дете Г. Б. Г., родена 2003 година, с ЕГН * да бъдат упражнявани от бащата Б. Д. Г., с ЕГН *.
3.Местоживеенето на детето Г. Б. Г., родена 2003 година, с ЕГН * да бъде при нейния баща Б. Д. Г., с ЕГН *.
4.Да се определи режима на лични отношения на майката А. А. Г., с ЕГН * с ненавършилото пълнолетие дете Г. Б. Г., родена 2003 година, с ЕГН * всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 16.00 часа и 10 дни през лятната ваканция, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, като майката да взема и връща детето по местоживеенето му.
5.Майката А. А. Г., ЕГН * да заплаща ежемесечна издръжка на детето Г. Б. Г., родена 2003 година, с ЕГН * в размер на 130 лева, считано от датата на предявяване на иска за развод до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.Издръжката да бъде заплащана Ч. бащата на детето Б. Д. Г., с ЕГН *.
6.След прекратяване на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име Ч., и трите имена на бъдат А. А. Ч.
7.Двамата съпрузи са млади и в работоспособна възраст и не се нуждаят от издръжка един към друг.
ОСЪЖДА Б. Д. Г., с ЕГН * от с.С., област Благоевград да заплати на Районен съд гр.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 10 /десет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА А. А. Г., ЕГН * от с.С., област Благоевград да заплати на Районен съд гр.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 10 /десет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА А. А. Г., ЕГН * от с.С., област Благоевград да заплати на Районен съд гр.Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка, в размер на 93.60 лева, както и д.т. в размер на 5 лева за издаваен на изпълнителен лист.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отразяване на промяната в гражданското състояние на страните по делото в регистрите на населението.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия:


File Attachment Icon
88CBA79583E35F47C225822D0023C7CB.rtf