Протоколно определение № 466

към дело: 20181220200051
Дата: 02/02/2018 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 09:38 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Шапкова.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Тюхков, редовно упълномощен.
Прокурор Шапкова: Да се даде ход на делото.
Адвокат Тюхков: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
Х. И. Г. - роден 1976год. в с. А., обл.Благоевград, с постоянен адрес в с. А. ул. "О." №, обл.Благоевград, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан- реабилитиран,безработен, с ЕГН:*.
Прокурор Шапкова: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адвокат Тюхков: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите.
Обвиняемият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях,
доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемият Х. И. Г. - роден 1976год. в с. А., обл.Благоевград, с постоянен адрес в с. А., обл.Благоевград, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан- реабилитиран,безработен, с ЕГН:*се признава за виновен за това, че:
На 21.01.2018г., около 02.05 часа, по улица “Елин Пелин” в село А., обл.Благоевград е управлявал МПС- лек автомобил марка и модел “ Форд Транзит” с рег.№ , собственост на А. Ч. Ч. от село Т., обл. Благоевград, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установено по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.
- престъпление по чл.343Б,ал.1 от НК
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
По делото няма събрани веществени доказателства.
Направените по делото разноски в размер на 45.00лв. са за сметка на обвиняемия.
На обвиняемия Х. И. Г. за извършеното престъпление по чл.343Б,ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.1 и ал.2 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три / месеца, изпълнението на което на основание чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3/три/ години от влизане в сила на споразумението, както и кумулативно предвиденото наказание “Глоба” в размер на 100.00 лв..
На основание чл.343г от НК на обвиняемия Х. И. Г. се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 5 /пет /месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.
На обвиняемия Х. И. Г. , не се възлага полагане на възпитателни грижи по чл.67 от НК.

Прокурор:___________________ Защитник: ___________
/ Мария Шапкова/ /адв. Иван Тюхков/


Обвиняем :________________________
/ Х. И. Г./

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия Х. И. Г., с постоянен адрес в с. А., обл.Благоевград, с ЕГН:*.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия Х. И. Г., с постоянен адрес в с. А., обл.Благоевград, с ЕГН:*.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Осъжда обвиняемия Х. И. Г., с постоянен адрес в с. А., обл.Благоевград, с ЕГН:* да заплати в полза на ОД на МВР Благоевград сумата в размер на 45.00 лева, представляваща разноски по делото на досъдебното производство, както и да заплати на РС Г. Д. д.т. в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Благоевград в 7- дневен срок от днес.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 09:40 часа.

Председател:
Секретар: