Протоколно определение № 462

към дело: 20171220200792
Дата: 02/01/2018 г.
Съдия:
Съдържание

Подсъдимия лично и с адв. Колджиева, редовно упълномощена.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв. Колджиева: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема самоличността на подсъдимия:
Б. И. Г.-роден 1993 година в град Г. Д., община Г. Д., област Благоевград, с настоящ адрес в село М., У.“П.“№, община Г. Д., област Благоевград, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан - освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, ЕГН-*.
Подсъдимият: Господин съдия, получих препис от обвинителният акт, запознат съм с обвинението, признавам се за виновен, ще ползвам услугите на адв.Колджиева.
Прокурорът: Няма искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.
Адв. Колджиева: Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното
следствие.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на съдебното следствие.
Чете се диспозитива на обвинителният акт.
Прочете се:
Подсъдимият: Господин съдия, признавам се виновен, съжалявам за извършеното.
Прокурорът: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на подсъдимия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адв.Колджиева: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите. .
Подсъдимият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях,
доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Подсъдимия Б. И. Г. със снета по делото самоличност се признава за виновен, в това, че:
На 28.09.2017 година, около 15:50 часа, в град Г. Д.,област Благоевград, без надлежно разрешително, издадено при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал у себе си високорисково наркотично вещество, определено като такова съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Приложение І към чл.3, ал.2 в Списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве”, а именно коноп/марихуана/ с нето тегло 1,49/едно цяло и четиридесет и девет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в размер на 10,9%,на стойност 5,96/пет лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, определена съгласно Постановление №23 на Министерски Съвет от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството,като случаят е маловажен--престъпление по чл.354а, ал.5, пр.1 от НК във вр. с чл.354а, ал.3, пр.2, хип.1, т.1, пр.1 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди.
По делото са събрани следните веществени доказателства:
- суха тревиста маса,представляваща коноп/марихуана/, обозначена като обект №1, с нето тегло 1,49 грама, която се намира на съхранение в ЦМУ-град София
-един брой хартиен плик, обозначен като обект №2, съдържащ опаковки,в които се
е държала/съхранявала/ сухата тревиста маса,представляваща коноп/марихуана/,
обозначена като обект №1 с нето тегло 1,49 грама, намиращ се на съхранение в
РУ-Г. Д., ОДМВР-Благоевград;
Направените по делото разноски в размер на 61,00 /шестдесет и един/ лева, следва да бъдат за сметка на подсъдимия.
На подсъдимия Б. И. Г. със снета по делото самоличност за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, пр.1 от НК във вр. с чл.354а, ал.3, пр.2, хип.1, т.1, пр.1 от НК, на основание цитираните текстове и във връзка с чл.47 от НК и чл.54 от НК, се налага наказание “Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

ПРОКУРОР:_______ ЗАЩИТНИК:______
/Карамфил Темелков/ /адвокат Милена Колджиева/

ПОДСЪДИМ:______
/Б. И. Г./


Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и: №
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на подсъдимия Б. И. Г., с настоящ адрес в село М., У.“П.“№, община Г. Д., област Благоевград, с ЕГН-*.
Осъжда подсъдимия Б. И. Г., с настоящ адрес в село М.,У.“П.“№, община Г. Д., област Благоевград, с ЕГН-* да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 61лв, която сума следва да се внесе по сметка на ОД НА МВР Благоевград, както и д.т. 5лв. на РС Г. Д. за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част подлежи на обжалване и ли протестиране пред ОС- Благоевград в 7 дневен срок от днес.
На основание чл.354а, ал.6 от НК, във връзка с чл.53, ал.2, б.”а” от НК и чл.112, ал.2 НПК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА сухата тревиста маса, представляваща коноп/марихуана/, обозначена като обект №1, с нето тегло 1,49 грама, която е предмет на престъплението и СЪЩАТА ДА СЕ ПРЕДАДЕ на Агенция“Митници“-град София, за унищожаване по предвидения в закона ред.
Определението на съда в тази му част подлежи на обжалване и ли протестиране
пред ОС- Благоевград в 7 дневен срок от днес.
На основание чл.354а, ал.6 от НК във връзка с чл.53, ал.1, б.”а” от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА опаковките, в които се е държала сухата тревиста маса,представляваща коноп/марихуана/,обозначена като обект №1 с нето тегло 1,49 грама и като вещ с ниска стойност след влизане в сила на определението да бъде унищожена.
Определението на съда в тази му част подлежи на обжалване и ли протестиране
пред ОС- Благоевград в 7 дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против Б. И. Г. с ЕГН-*.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е
окончателно и не подлежи на обжалване
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 15,55 часа.


Председател:
Секретар: