Решение № 460

към дело: 20181220100010
Дата: 02/01/2018 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49, А.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството бе преминато към производство за развод по взаимно съгласие, във връзка с подадена молба за това от страните по делото.
Страните поддържат в съдебно заседание желанието си да бъде прекратен бракът им по взаимно съгласие и споразумението, с което са уредени предвидените от СК въпроси.
Съдът извърши проверка на исковата молба и изложеното споразумение и констатира, че са налице всички основания и са спазени изискванията на чл.50 и чл.51, А.1 от СК за допускане на развода и утвърждаването на споразумението между страните.Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо и брака следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите за прекратяването му. Приложеното към исковата молба и поддържано в хода на производството споразумение, не противоречи на закона и съдържа съгласие по всички въпроси, касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им.
По тези съображения бракът следва да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението, постигнато между съпрузите, като законосъобразно.
Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 20 лева, по 10 лева за всеки от молителите, на осн. чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК във вр.с чл.330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между З. Д. К., ЕГН *, от с.Б., община С., област Благоевград и М. А. К., ЕГН *, от с.Ф., община С., област Благоевград, сключен 2008 година в с.Ф., община С., област Благоевград.
Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:
1. Двете страни се съгласяват гражданският им брак да бъде прекратен, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за това.
2. Местоживеенето на детето и упражняване на родителските права върху него:
След прекратяване на брака малолетното им дете Д. М. К., родена 2008 година, с ЕГН *, да продължи да живее по местожителството на своята майка З. Д. К., ЕГН *.
Родителските права върху роденото от брака малолетно дете Д. М. К., родена 2008 година, с ЕГН *, да бъдат предоставени на майката З. Д. К., ЕГН *.
3.Режим на лични отношения между бащата и детето:
Бащата М. А. К. с ЕГН *, да има право на личен контакт с малолетното дете Д. М. К., родена 2008 година, с ЕГН *, като има право да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота от месеца – от 10.00 часо до 19.00 часа, по 20 дни през лятната ученическа ваканция, от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден/по уговорка с майката – може два пъти по 10 дни/, като времето да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за времето от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден, като взема и връща детето по местоживеенето му от и на неговата майка.
4.Издръжка на детето:
Бащата М. А. К. с ЕГН *, да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Д. М. К., родена 2008 година, с ЕГН *, Ч. неговата майка и законна представителка З. Д. К., ЕГН * в размер на 130/сто и тридесет/ лева, считано от датата на прекратяването на брака, платими до 5-то число на съответния месец, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.
5. Имуществени отношения между съпрузите и ползване на семейното жилеще:
По време на брака не са придобили движими вещи.
По време на брака не са придобивали недвижими имоти, съпружеска имуществена общност.
По време на брака нямат парични влогове, за които да имат претенции един към друг.
6.Издръжка между съпрузите:
Двамата съпрузи са в работоспособна възраст и нямат помежду си претенции за издръжка.
7.Фамилно име на съпругата:
След брака съпругата З. Д. К., ще носи предбрачното си фамилно име Т., т.е. ще носи имената З. Д. Т.
ОСЪЖДА З. Д. К., ЕГН *, от с.Б., община С., област Благоевград да заплати на Районен съд Г.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 10 /десет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М. А. К., ЕГН *, от с.Ф., община С., област Благоевград да заплати на Районен съд Г.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 10 /десет/ лева, както и държавна такса в размер на 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М. А. К., ЕГН *, от с.Ф., община С., област Благоевград, да заплати на Районен съд Г.Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка, в размер на 93.60 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние за отразяване на промяната в гражданското състояние на страните по делото в регистрите на населението.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.


Районен съдия:


File Attachment Icon
78C439FAAD14C2F7C225822700516A20.rtf