Решение № 584

към дело: 20171220101104
Дата: 02/10/2018 г.
Съдия:Костадин Попов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.49 ал.1 от СК, за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните.
В хода на производството двете страни са постигнали споразумение по въпросите касаещи последиците на прекратяването на брака, поради което на основание чл.321 ал.5 от ГПК производството приключи по реда на прекратяване на брака по взаимно съгласие.
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Г. Д. е представила социален доклад по ЗЗДетето.
Съдът, след като прецени постигнатото споразумение, което страните представиха по делото, констатира че са спазени изискванията на чл.50 и чл.51 ал.1 от СК и са налице законовите основания за допускане на развода и утвърждаване на споразумението. Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозното и непоколебимо, същите са във фактическа раздяла, брака им е непоправимо разстроен и формалното му съществуване следва да бъде прекратено. Представеното от страните и поддържано в хода на производството споразумение не противоречи на закона, съдържа съгласие по въпросите касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им, защитени са интересите на ненавършилото пълнолетие дете, поради което същото следва да бъде утвърдено и брака между страните прекратен.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК, и чл.330 и следв. от ГПК, съдът
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Н. Д. М. с ЕГН * и Х. К. М. с ЕГН *, двамата от гр. Г. Д., обл. Благоевград, сключен 1998 г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, със следното съдържание:
Днес на 26.10.2017 г. в гр. Г. Д., между подписаните:
1.Н. Д. М. с ЕГН *, с адрес град Г. Д., ул. „Х. С.", община Г. Д., област Благоевград,
2.Х. К. М. с ЕГН *, с адресград Г. Д., община съща, област Благоевград, ул."Д." №
Се сключи настоящото споразумение за прекратяване на брака ни по реда на чл.51, ал.1 от Семейния кодекс, като се споразумяхме за местоживеенето на детето не навършило пълнолетие, упражняването на родителските права, издръжката на детето и режима на лични контакти с него, както и относно имуществените отношения между нас съпрузите, и фамилното име на съпругата. Излагаме споразумението в следния вид:
1. БРАКЪТ ни ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН по реда на чл.50 от Семейния кодекс, а именно при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, като съдът не издирва мотивите за прекратяване на брака ни.
2. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака ни ненавършило пълнолетие дете М. Х. М., родена 2006 година, да бъдат присъдени и упражнявани от майката Н. Д. М. с ЕГН *.
3. Бащата - Х. К. М. с ЕГН *, да заплаща ежемесечна ИЗДРЪЖКА за малолетното ни дете М. Х. М., родена 2006 година, в размер на 130 /сто и тридесет/ лева месечно, която издръжка ще се заплаща Ч. майката Н. Д. М., считано от 01.09.2017 година до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване, като издръжката ще бъде заплащана до 20-то число на месеца, за който се дължи. Плащането ще се извършва по банков път.
4. Бащата - Х. К. М. ще има право на лични отношения с детето - М. Х. М., като я взема всяка първа и трета събота в 10 часа и я връща в 18 часа на неделния ден, като взимането и връшането на детето ще става по месктоживеене на майката, както и право да взема детето 20 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката, както и за новогодишните празници през нечетните календарни години от 10 .00 часа на 28.12. до 17.00 часа на 01 януари и през великденските празници по един от трите почивни дни. Режимът на лични контакти с детето може да бъде променян по взаимно съгласие на страните.
5. Съпрузите Н. Д. М. и Х. К. М. нямаме претенции за издръжка един спрямо друг.
6. След прекратяване на брака съпругата Н. Д. М., ще възстанови предбрачната си фамилия - Б.
ОСЪЖДА Н. Д. М. с ЕГН * и Х. К. М. с ЕГН *, двамата от гр. Г. Д., обл. Благоевград да заплатят солидарно на Районен съд гр. Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 30 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Х. К. М. с ЕГН * да заплати на Районен съд гр. Г. Д. държавна такса върху определената със споразумението издръжка, в размер на 93.60 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Решението на съда не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
78575F801DBE9229C22582320039815A.rtf