Протоколно определение № 3766

към дело: 20191220200500
Дата: 11/01/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 10:05 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Попов.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Гюнджиев, редовно упълномощен.
Прокурор Попов: Да се даде ход на делото.
Адвокат Гюнджиев: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
М. Ш. М.- роден 1980г. в гр. Г. Д., обл. Б., с постоянен адрес с.С., ул. „Г. Б." №, обл. Б., българин, женен, българско гражданство, реабилитиран, завършен втори клас, безработен, с ЕГН:*.
Прокурор Попов: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адвокат Гюнджиев: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите.
Обвиняемият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемият М. Ш. М.- роден 1980г. в гр. Г. Д., обл. Б., с постоянен адрес с.С., ул. „Г. Б."№, обл. Б., българин, женен, българско гражданство, реабилитиран, завършен втори клас, безработен, с ЕГН:* Е ВИНОВЕН ЗА ТОВА,ЧЕ:
- на 01.07.2018 година, в е. Блатска, обл. Б., съзнателно се е ползвал - пред служители на ГПУ гр. Г. Д., от преправен официален документ - СУ на МПС е № , издаден 2012 година от МВР гр. Б., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.
- престъпление по чл. 316, във вр. е чл. 308, ал. 2, пр. 5, във вр. с ал.1 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди.
По делото са иззети веществени доказателства - СУ на МПС № изд. 2012 година.
В хода на проведеното производство са направени разноски в размер на 50.20 лева за техническа експертиза.
На обвиняемият М. Ш. М., за извършеното престъпление по чл. 316, във вр. с чл. 308, ал. 2, пр. 5, във вр. ал. 1 от НК, на основание цитираната разпоредба и във връзка с чл. 55 от НК, се налага наказание„Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящото споразумение.
На обвиняемия не се прилагат възпитателни мерки по чл. 67, ал. 1 от НК.
На основание чл. 53 от НК отнема в полза на държавата СУ на МПС№ , издаден 2012 година, от МВР Б.


ПРОКУРОР:_____________ ЗАЩИТНИК:__________________
/ Крум Попов/ /адв.Александър Гюнджиев/

ОБВИНЯЕМ:___________________
/М. Ш. М. /

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия М. Ш. М., с постоянен адрес с.С., ул. „Г. Б." №, обл. Б., с ЕГН:*.
На основание чл. 53 от НК отнема в полза на държавата СУ на МПС№ , издаден 2012 година, от МВР Б..
Да се изпрати СУ на МПС№ , издаден 2012 година, от МВР Б. в КАТ при ОД на МВР Благоевграз за унищожаване.
Осъжда обвиняемият М. Ш. М., с постоянен адрес с.С., ул. „Г. Б." №, обл. Б., с ЕГН:* да заплати в полза на ОД на МВР Б. сумата в размер на 50.20лв. представляваща разноски по делото на досъдебното производство, както и да заплати на РС Г. Д. д.т. в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Б. в 7- дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия М. Ш. М., с постоянен адрес с.С., ул. „Г. Б." №, обл. Б., с ЕГН:*.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 10:05 часа.

Председател:
Секретар: