Решение № 588

към дело: 20171220101084
Дата: 02/09/2018 г.
Съдия:Костадин Попов
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:
Предявен е иск за развод по взаимно съгласие.
Правно основание – чл.50 от СК.
В исковата молба и в проведеното съдебно заседание, страните заявяват желанието си бракът им да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие и излагат споразумение, с което са уредени предвидените в чл.51 ал.1 от СК въпроси относно личните и имуществените отношения, издръжката и фамилното име на съпрузите.
Съдът като извърши проверка на исковата молба и представеното от страните споразумение констатира, че са спазени изискванията на чл.50 и чл.51 ал.1 от СК и са налице законовите основания за допускане на развода и утвърждаване на споразумението между страните. Съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, брака им е дълбоко и непоправимо разстроен и формалното му съществуване следва да бъде прекратено.
Поддържаното в хода на производството споразумение не противоречи на закона, съдържа съгласие по въпросите касаещи страните във връзка с прекратяването на брака им, поради което същото следва да бъде утвърдено и брака между страните прекратен.
Водим от горното и на основание чл.50 и чл.51 от СК, и чл.330 и следв. от ГПК, съдът
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между А. Г. М. с ЕГН * и С. И. М. с ЕГН *, двамата с адрес гр. Г. Д., ул."Л." № , община Г. Д., обл. Благоевград, сключен 1995 г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, със следното съдържание:
Днес на 18.10.2017 г. в гр. Г. Д., между подписаните:
1. А. Г. М. с ЕГН *, живуща в гр. Г. Д., ул."Л."№, общ. Г. Д., обл.Благоевград и
2. С. И. М. с ЕГН *, живущ в гр.Г. Д., ул."Л." № , община Г. Д., обл. Благоевград.
Се сключи настоящото Споразумение за прекратяване на брака ни по реда на чл.51,ал.1 от Семейния кодекс, като се споразумяхме за личните си и имуществени отношения, както и фамилното име на съпругата. Излагаме споразумението в следния вид:
1. Бракът ни да бъде прекратен по реда на чл.50 от Семейния кодекс, а именно при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, като съдът не издирва мотивите за прекратяване на брака ни.
2. Родителски права по отношение на родените от брака ни деца:
И. С. М., родена 1996 год., с ЕГН * – пълнолетна и В. С. М., родена 1998 год., с ЕГН * – пълнолетна.
5. Съпрузите С. И. М. и А. Г. М. нямаме претенции за издръжка един спрямо друг.
6. След развода съпругата А. Г. М. ще носи предбрачното се фамилно име - И.
7. По време на брака страните не сме придобили недвижими имоти и семейно жилище, поради което не излагаме клаузи относно делба на имуществото.
8. По време на брака страните по настоящото споразумение не сме придобили движими вещи.
9. Разноските по образуването на бракоразводното дело следва да се платят от С. И. М..
10. Настоящото споразумение урежда окончателно имуществените и личните отношения между съпрузите.
ОСЪЖДА С. И. М. с ЕГН *, с адрес гр. Г. Д., ул."Л." № , община Г. Д., обл.Благоевград, да заплати на Районен съд гр.Г. Д. окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 30 лева, както и д.т. в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Решението на съда не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
6F22BCEF8250F5A3C22582320040E7D2.rtf