Протоколно определение № 453

към дело: 20181220200004
Дата: 02/01/2018 г.
Съдия:
Съдържание

На поименно повикване в 10.05 часа се явиха: Молителят, редовно призован- явява се лично.
Молителят: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречка за разглеждане на делото и
О п р е д е л и :
Дава ход на делото.
Молителят: Господин съдия, искам да бъда реабилитиран по съдебен ред за всички присъди. Представям бележка за внесена държавна такса за образуване на делото. Моля да се приеме справката за съдимост и другите приложени по делото писмени документи.
Прокурорът: Господин съдия, да се приемат документите приложени по делото.
Съдът
О п р е д е л и :
Приема като доказателства по делото: справка за съдимост на молителя рег. № 87/30.01.2018 г. издадена от РС Г. Д., у-ние рег. № 7644/06.11.14 г. на ГД ИН сеттор Пробация, У-ние издадено от ОЗ ИН С. на ИД Началник Ч., писмо вх. № 110/2018 г. от 11.01.18 г. на Окр. П. Благоевград, писмо вх. № 27/2018 г. от 09.01.18 г. на РП Г. Д., ведно с у-ние.
Молителя: Господин съдия, оттеглям молбата си, правя искане производството по делото да бъде прекратено.
Прокурорът: С оглед изявлението на молителя, производството по делото следва да се прекрати.
За днешното с.з. молителят оттегля молбата си и прави искане производството по делото да бъде прекратено. Районният прокурор изрази съгласие в тази насока, поради което съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено във връзка с направено оттегляне на депозирана молба за извършване на реабилитация на молителя И. Г. Д.. Водим от горното
Съдът
О п р е д е л и :
Прекратява производството по ЧНД № 4/2018 г. по описа на РС Г. Д..
Определението подлежи на обжалване пред ОС Благоевград в 7-дневен срок от днес.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 10,20 часа.

Председател:
Секретар: