Решение № 1185

към дело: 20191220100733
Дата: 03/12/2020 г.
Съдия:Валентин Божинов
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по подадена искова молба от Р. М. К. от с.Л., община Г. Д., област Б. против Ф. А. Б. от с.Б., община Г. Д., област Б.. Иска се постановяване на решение, с което да бъде предоставено на ищеца упражняването на родителските права върху родените от съвместното им съжителство с ответницата малолетни деца А. Р. К. родена 2013год. с ЕГН * и Ф. Р. К. родена 2018год. с ЕГН *, родени в Г.Г. Д., и да бъде определен адрес на децата съвпадащ с настоящия им и към момента, а именно с.Л., ул.“Х. Б.“№, общ.Г. Д., обл.Благоевградска, а на майката - ответник да бъде определен режим на лични отношения с децата, като й се предостави правото да вижда и взема децата при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване и ги връща при ищеца лично , както и да взема децата при себе си за двадесет дни -веднъж в годината , в периода който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Да бъде осъдена ответницата да заплаща Ч. ищеца в качеството му на законен представител на родените от съвместното им съжителство с ответницата малолетни деца А. Р. К., родена 2013год. с ЕГН * и Ф. Р. К., родена 2018год. с ЕГН *, родени в Г.Г. Д. , месечна издръжка в размер на от по 140/сто и четиридесет/лева за всяко едно от децата , като същата бъде присъдена считано от 01.03.2019год.
Правното основание на исковете е чл.127, А.2 от СК във вр. с чл.127, А.1 от СК и чл.143 от СК.
В съдебно заседание страните представят споразумение.
Страните по делото са родители на роденото от съвместното им съжителство малолетни деца А. Р. К. родена 2013год. с ЕГН * и Ф. Р. К. родена 2018год. с ЕГН *.. Същите нямат сключен граждански брак, понастоящем са в трайна фактическа раздяла и не живеят заедно, поради което са постигнали съгласие по въпросите касаещи упражняването на родителски права, местоживеенето на децата и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява непосредствено родителските права, както и за дължимата на малолетните деца издръжка. Поддържаното в хода на производството споразумение не противоречи на закона и добрите нрави, съдържа съгласие по въпросите визирани в чл.127 А.1 от СК и не нарушава правата и интересите на децата.Представено е и заключението на специализирания орган - Д. “С. подпомагане” Г.Г. Д..
Водим от горното и на основание чл.127, А.1 от СК, съдът

Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА постигнатото между. Ф. А. Б. с ЕГН: * ,с постоянен адрес с. Б., ул. „Ч.” , общ. Г. Д. и Р. М. К. с ЕГН: *, с постоянен адрес с. Л., общ. Г. Д., двамата в качеството им на родители и законни представители на ненавършилите пълнолетие деца: А. Р. К. с ЕГН: *, родена 2013 г. и Ф. Р. К. с ЕГН: *, родена 2018 г. споразумение, съгласно което:
1. Местоживеенето на ненавършилите пълнолетие деца А. Р. К. с ЕГН *, родена 2013 г. и Ф. Р. К. с ЕГН *, родена 2018 г.: да живеят при тяхната майка и законен представител Ф. А. Б. с ЕГН * за времето от 15,00 часа в неделя до приключване на учебните занимания на всяко от двете деца в петък. Да живеят при техния баща и законен представител Р. М. К. с ЕГН * за времето след приключване на учебните занимания на всяко от двете деца в петък 15,00 часа до 15.00 часа в неделя, като се задължава да взима и връща децата по местоживеенето на тяхната майка Ф. А. Б..
2. Упражняването на родителските права върху родените от съвместното им съжителство ненавършилите пълнолетие деца: ще се упражняват съвместно от двамата родители Ф. А. Б. с ЕГН: * и Р. М. К. с ЕГН: * по следния начин:
Извън уредените в следващите точки случаи всеки от родителите може самостоятелно да упражнява принадлежащите и на двамата родителски права, вкл. и тези по чл. 129 и чл. 130 СК, като в този случай има задължението по чл. 123, А. 1 СК.
Родителските права се упражняват по общо съгласие на двамата родители, като през учебните дни родителските права ще се упражняват от майката, а неучебните дни от годината - родителските права ще се упражняват от бащата, с изключение на период от 1 месец през лятната ваканция, през който период родителските права ще бъдат упражнявани отново от майката и който период от 1 месец през лятото да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.
През периодите, в които родителските права се упражняват от майката, местоживеенето на децата ще е на нейния постоянен или настоящ адрес, а през периодите, в които родителските права ще се упражняват от бащата, местоживеенето на децата ще е на неговия постоянен или настоящ адрес.
Правата на двамата родители относно местоживеенето на децата се упражняват с максимална грижа и добросъвестност, при предпочитание интересите на децата, като интересите на образованието им надделяват над интересите на забавлението им. Ако единият от родителите не може да упражни правата си във връзка е местоживеенето на всяко от децата за значителен период от време (седмица или повече), вкл. и поради ваканционни прекарвания с другия родител, това следва добросъвестно да се компенсира по подходящо време и начин, наведнъж или на части. Тази компенсация не може да променя нито съществено, нито дълготрайно режима на местоживеене в учебно време.
Страните се съгласяват училището, в което да учат всяко от децата да е в село Брезница, община Г. Д.. По време на Великденските, Коледните и Новогодишните празници и празниците Рамазан байрям и Курбан байрям, независимо от съответните дни в общия режим, двете деца имат право да прекарат по един ден с всекиго от двамата родители. Местоживеенето на двете деца през ваканциите се разпределя поравно между двамата родители.
Във връзка с уговореното съвместно упражняване на родителските права по отношение на А. Р. К. с ЕГН: *, родена 2013 г. и Ф. Р. К. с ЕГН: *, родена 2018 г., дължимата издръжка се поделя между родителите както следва: всеки родител се задължава да осигури задоволяването на всички необходими потребности на децата през времето, в което упражнява родителските права и децата са при него, както и да поема цялата издръжка за този период.
С настоящото споразумение страните уреждат отношенията, свързани с местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения, размера на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца: А. Р. К. с ЕГН: *, родена 2013 г. и Ф. Р. К. с ЕГН: *, родена 2018 г.
Клаузите на настоящото споразумение да се прилагат считано от 24.05.2020 г. Дотогава майката Ф. А. Б. да има право на свободен режим на свиждане с двете малолетни деца след предварителна уговорка с бащата Р. М. К..
Разходите по делото остават за страните, така както са направени.
Решението на съда не подлежи на обжалване.

Районен съдия: