Решение № 1176

към дело: 20191220200599
Дата: 03/12/2020 г.
Съдия:Стоян Хаджиев
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 59-63 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на И. Б. Б. ЕГН: * Адрес : гр. Г. Д., ул. П. Б. Д. , против Наказателно постановление № 19-0266-000412 от 28.06.2019 г на В. Х. Ф.-началник на група към ОДМВР Б., с което е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00 лв (двадесет лева).
Жалбоподателят оспорва издаденото НП като неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че не е съгласен с фактическите констатации, отразени в АУАН и издаденото НП. Иска от съда да отмени НП. В хода на делото по същество моли съда да отмени атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно.
За административно-наказващият орган, редовно и своевременно призован и за Р. П., уведомени по реда на чл. 62, ЗАНН, представители не се явяват и не изразяват становище по спора.
Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:
На 30.05.2019 г. около 10:35 часа в ГР.Г. Д. на УЛ.ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ като Водач на БМВ 320 Д с рег № , НЕГОВА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПАРКИРАЛ В ЗОНАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПЪТЕН ЗНАК В27. Нарушението е констатирано от служители на РУ Г. Д.. Първоначално съставили фиш на жалбопоподателя, но тъй като той искал да оспорва бил съставен АУАН. Въз основа на акта, е издадено атакуваното НП.
Посочените в акта обстоятелства се потвърждават от показанията на разпитаните по делото свидетели – полицейските служители , които са категорични, че към датата на извършената проверка жалбоподателя е осъществил вмененото и административно нарушение.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите З. и Р. , както и от приложените към административнонаказателната преписка и приети по делото писмени доказателства.
Гласните и писмените доказателства, събрани по делото са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.
При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:
Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП. Поради това жалбата е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
По безспорен начин се установи, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.
От ангажираните по делото гласни доказателства – разпита на свидетелите З. и Р. , които подържат констатациите, отразени в акта за нарушение, по категоричен и несъмнен начин се установи, че жалбоподателя е осъществил вмененото административно нарушение, както от обективна, така и от субективна страна.
Съдът намира обжалваното наказателно постановление за законосъобразно в частта му, с която на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП. Изложените факти в обстоятелствената част на АУАН и на издаденото въз основа на него наказателно постановление, а именно, че като водач на процесното МПС жалбоподателката е паркирал в зоната на действие на пътен знак "В-27", съответстват на правната квалификация на деянието като нарушение на разпоредбата на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, съгласно която участниците в движението са длъжни да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Законосъобразно за така посоченото нарушение е приложена санкционната разпоредба на чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, която предвижда, че се наказва с глоба 20 лв. водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно.
От субективна страна, жалбоподателя е осъществил състава на това административно нарушение виновно. Като правоспособен водач на лек автомобил е съзнавал, че с действията си нарушава императивно установени и вменени и със закон задължения, а именно: като участник в движението, е длъжен да съобразява своето поведение с пътните знаци, предвиждала е общественоопасните последици от тези си действия и е искал тяхното настъпване.
Възражението на жалбоподателя, че след забранителния пътен знак е последвало кръстовище и на основание чл.50,ал.1 от ЗДвП забраната е отпаднала е неоснователно. Същото се потвърди като от разпитаните свидетели , че след знака няма кръстовище, така и от представения от ОбА Г. Д. извадка от „Генерален план за организация на движението“ в гр. Г. Д..На посоченото от жалбоподателя и сведетелите място действа забранителен знак за паркиране и няма кръстовище след него.
Ето защо, съдът намира, че издаденото НП следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 19-0266-000412 от 28.06.2019 г на В. Х. Ф.-началник на група към ОДМВР Б., с което е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00 лв (двадесет лева).
Решението подлежи на обжалване 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд - Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ: