Решение № 1078

към дело: 20191220200387
Дата: 03/04/2020 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

Производството по делото е по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от „М. М.-ММ“ с ЕИК със седалище и адрес на управление гр. Г. Д., ул. „Б.“ № , община Г. Д., област Благоевград, представляван от М. Костадинова М. против Наказателно постановление № 7155 от 31.07.2019 г., издадено от Р. А. Д. - заместник-министър на К.. Иска се отмяната на обжалваното НП като се излагат съображения за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, за недоказаност на нарушението и за наличието на основание за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.
Наказващия орган чрез процесуалния си представител защитава становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на НП.
РП гр. Г. Д. не взема отношение по същата.
Съдът основавайки се насъбраните по делото доказателства приема за установени следните относими факти:
С описаното по-горе НП на търговеца-жалбоподател на основание чл. 98в, ал. 1 от ЗАПСП, във връзка с чл. 97, ал. 1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за извършено административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2,500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Свидетелите П., Д. и А. са служителите на наказващия орган. На 13.12.2018г. първият от тях извършил няколко планови проверки в гр. Г. Д.. Проверени били няколко обекта, между които кафе „М.“, находящо се на ул. М. А.№ , стопанисвано от “М. М.- ММ“. Проверката била извършена около 12 часа на обяд, като при извършването й участвал и свид. Ц., служител в РУП гр. Г. Д.. В този момент кафето било отворено, работело, имало консумация от клиенти, свидетелите също направили поръчка. Свид. П. обяснил на бармана, че извършва проверка и в какво се състои същата. Поискал да му бъде представено удостоверение за категоризация на заведението и лична карта на лице, което да впише в констативния протокол. Барманът казал, че ще се обади на упълномощено лице. Скоро след това дошъл свид. Г. П.. Същият се представил като пълномощник на едноличния търговец и с него били обсъдени констатациите направени при проверката. След това същите били отразени в съставения констативен протокол.
При проверката било констатирано, че в кафето звучала музика от наличните тонколони. При бармана имало компютър, от който се пускала последната. На същия свидетелят П. видял списък на произведенията, които се изпълнявали в момента. Две от въпросните произведения били записани в констативния протокол. Тези две произведения били чути от свидетелите да звучат, докато същите били в заведението. Произведенията били разпознати и от софтуер и устройства, с които свид. П. разполагал. Тъй като в момента не били представени договори относно правата върху тези произведения в протокола била посочена дата, на която да бъдат представени такива. Последните трябвало да бъдат представени на 28.01.2019г. Това на било сторено, поради което било направено запитване до Музикаутор СНЦ относно това кои са авторите на тези произведения, къде членуват, в какви сдружения и дали Музикаутор ги представлява за територията на България, както и дали на търговецът-жалбоподател са отстъпвани някакви права относно същите. В представения по преписката писмен отговор била посочена исканата информация, както и че жалбоподателя няма уредени права за произведението посочено в НП - „Calvin Harris & Disciples – How deep is your love“. След това до търговеца била изпратена покана за явяване на 13.02.2019г. в Министерството на К., за да бъдат представени договори за уредени авторски и сродни права. Явил се свид. П., който представил пълномощно. Същият представил договори, които били сключени доста след проверката. Това е видно и събраните по въпроса доказателства – отговорите на исканата от съда информация от „Музикаутор“.
Прието било, че е извършено административно нарушение и на същата дата в присъствието на пълномощника П., бил съставен приложения по делото акт за установяване на административно нарушение. Актосъставител е свид. П., присъствали и свид. А. и Д.. След съставянето му актът бил предявен на сви. П., който го подписал без възражение, получил препис от него. След това същият уведомил едноличния търговец за акта и двамата се свързали с адвоката на последния и му предоставили същия. П. е категоричен, че едноличният търговец е бил запознат с АУАН.
Тази фактическа обстановка се установява от всички събрани по делото доказателства. Същите са ясни и взаимно кореспондиращи си, поради което не се налага обстойният им анализ и съпоставка.
При така установеното съдът, за да се произнесе, съобрази следното.

Жалбата е подадена в определения от закона срок от наказаното по административен ред лице, поради което следва да бъде разгледана като допустима.
Разгледана по същество съдът намира същата за основателна по следните съображения:
Нарушението за което е наказан жалбоподателя е по чл. 97 ал.1,т.5,пр.1 от ЗАПСП, който предвижда за всеки който в нарушение разпоредбите на този закон използва чрез публично изпълнение на запис произведения, записани изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения, радиопрограми или телевизионни програми наказание глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. В случая безспорно се установява от показанията на свидетелите и събраните писмени доказателства, че на посочената в АУАН и в НП дата и място е било използвано чрез публично изпълнение на запис произведението „How deep is your love„ в изпълнение на Calvin Harris & Disciples в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие на авторите на произведението или представляваща организация за колективно управление на авторски права, предвидено в чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 във вр. с чл. 35 и чл. 58 от ЗАПСП. Към момента на изпълнението не е бил сключен договор за отстъпване на права за публично изпълнение на това произведение и е липсвало съгласието на автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторски права за това, поради което следва да се приеме, че същото е станало в нарушение на чл. 18, ал.1, чл. 18, ал.2, т.3, чл. 18, ал.3, чл. 35 и чл. 58 ЗАПСП. С това съставът на нарушението по чл. 97, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАПСП е осъществен от обективна и субективна страна.

При извършена служебна цялостна проверка на обжалваното НП съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, които да имат за последица неговата отмяна. Жалбоподателят е бил представляван от свид. П. при съставянето на АУАН. Въпреки твърденията на последния, че не е бил упълномощен за това, след съставянето на акта, същият е запознал търговеца с последния и двамата са потърсили съдействие от адвокат. С оглед на това правата на жалбоподателя не са били засегнати и същият е имал възможност на упражни същите в производството пред наказващия орган. Направените в тази насока възражения от страна на процесуалния представител на жалбоподателя съдът намира за неоснователни, тъй като същите се базират на разбирането, че АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя. Съдът приема, че това не е така, считайки че актът е бил съставен пред пълномощник на дружеството – свид. П., който се явил пред наказващия орган по отправената преди това покана за съставяне на такъв.
Не е допуснато и посоченото нарушение относно нарушената законова норма. Посочената като такава от наказващия орган - чл. 97. ал.1, т. 5 предл. 1 от ЗАПСП освен санкцията, съдържа и правилото за поведение което следва да бъде съблюдавано и което се защитава от тази разпоредба.
Следва обаче да се споделят изложените съображения относно приложението на чл.28 от ЗАНН. Това е въпрос който без съмнение подлежи на съдебна проверка, независимо от това дали наказващия орган е изложил мотиви в тази насока. Тази разпоредба предвижда, че за „маловажни случаи” на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. При преценката относно маловажността на конкретния случай съдът по силата на чл. 11 от ЗАНН следва да има предвид критериите по чл.93, т.9 от НК. Последната разпоредба определя, че маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед па други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление /в случая административно нарушение/ от съответния вид.
В случая нарушението следва да бъде определено като „маловажен случай”, тъй като се касае за изпълнението само на едно музикално произведение, за което макар и след съставянето на констативния протокол е бил сключен договор за правата за изпълнение на същото, като плащане е било направено и за периода от 13.12. 2018 г. до 31.12. 2018 г., т.е. и за деня в който е извършено нарушението. С оглед на това и при липсата на данни за други такива нарушения от търговеца от този вид, следва да се приеме, че се касае за случай с по-ниска степен на засягане на охраняваните обществени отношения от нарушената законова норма и съответно - с по-ниска обществена опасност от обикновените такава нарушения.
По тези съображения съдът намери в случая следва да бъдеп приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и обжалваното НП следва да бъде отменено.
С оглед настъпилата законова промяна – влизането в сила на разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗАНН, направеното искане за разноски от страна на процесуалния представител на жалбоподателя и представените доказателства за платен адвокатски хонорар, същото следва да бъде уважено.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7155 от 31.07.2019 г., издадено от Р. А.Д. - заместник-министър на К., с което на жалбоподателя на основание чл. 98в, ал. 1 от ЗАПСП, във връзка с чл. 97, ал. 1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за извършено административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2,500 /две хиляди и петстотин/ лева.

ОСЪЖДА Министерството на К. на РБ да заплати на жалбоподателя сумата от 300лв. - направени от последния разноски по делото за адвокатски хонорар.
Настоящото решение на съда подлежи на касационно обжалване пред Благоевградския административен съд в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ