Протоколно определение № 1118

към дело: 20201220200096
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 14:30 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Вълчева.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Тюхков, редовно упълномощен.
Прокурор Вълчева: Да се даде ход на делото.
Адвокат Тюхков: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
Б. К. М. - роден 1998 г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград, с постоянен и настоящ адрес в с. Г., обл. Благоевград, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН: *.
Прокурор Вълчева: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адв. Тюхков: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го
одобрите.
Обвиняемият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемият Б. К. М. - роден 1998 г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград, с постоянен и настоящ адрес в с. Г., обл. Благоевград, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН: * СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
На 22.02.2020г. в гр. Г. Д., обл. Благоевград, е държал, без надлежно разрешително, издадено съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорисково наркотично вещество, определено като такова съгласно същия закон - Приложение № 1 към чл.3, ал.2, т.1 ЗКНВП - Списък 1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" и съгласно Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - Приложение I към чл.3, т.1 - НРКРВН - Списък 1 -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: коноп (марихуана) с нетна маса 0,61 грама със съдържание на активно вещество - тетрахидроканабинол 7,8%, на стойност 2,44 лева и коноп (марихуана) с нетна маса 23,17 грама със съдържание на активно вещество - тетрахидроканабинол 9%, на стойност 92,68 лева, с общо нето тегло от 23,78 грама (двадесет и три грама и седемдесет и осем сантиграма), на обща стойност 95,12 лева (деветдесет и пет лева и дванадесет стотинки), определена съгласно ПМС № 23/09.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството -- престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, хип.1 във вр. с т.1, пр.1 НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл.
По делото няма причинени имуществени вреди.
Събраните по делото веществените доказателства - 0,61 грама коноп (марихуана)
със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,8% и 23,17 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9%, общо нето тегло 23,78 грама, изпратени на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР - НОП“ на основание чл.354а, ал.6 НК във вр. с чл.53, ал.2, б.“а“ НК да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат по реда на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях.
Направените по делото разноски в размер на 103.29 лева са за сметка на обвиняемия.
На обвиняемият Б. К. М., с ЕГН: *, съгласно разпоредбата на чл.354а, ал.3, пр.2, хип.1 във вр. с т.1, пр.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от три месеца.
На основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.
На основание чл.55, ал.3 НК не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.
На обвиняемият Б. К. М. не се възлага полагане на възпитателни грижи по чл.67 от НК.

Прокурор:............................ Защитник: ...............................
/Нели Вълчева/ /адв. Иван Тюхков/

Обвиняем:...............................
/Б. К. М./

Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК

О п р е д е л и:

ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия Б. К. М., с постоянен и настоящ адрес в с. Господинци, обл. Благоевград, ЕГН: *.
На основание чл.354а, ал.6 НК във вр. с чл.53, ал.2, б.“а“ НК отнема в полза на държавата събраните по делото веществените доказателства - 0,61 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,8% и 23,17 грама коноп (марихуана) със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9%, общо нето тегло 23,78 грама, изпратени на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР - НОП“ и да се унищожат по реда на Наредбата за условията и реда за
съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях.
Осъжда Б. К. М., с постоянен и настоящ адрес в с. Г., обл. Благоевград, ЕГН: * да заплати в полза на ОДМВР- Благоевград сумата в размер на 103.29 лв., представляваща разноски по делото на ДП, както и да заплати на РС Г. Д. държавна такса в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Благоевград в 7- дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия Б. К. М., с постоянен и настоящ адрес в с. Г., обл. Благоевград, ЕГН: *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 14:50 часа.

Председател:
Секретар: