Решение № 3879

към дело: 20191220200251
Дата: 11/07/2019 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по повод постъпила жалба от К. К. Ч. с ЕГН: *, от с.Д., общ.Г. против наказателно постановление №17-0266-001582 от 08.02.2018 г. издадено от Началник група към РУП на МВР Г. Д..
Иска се отмяната на обжалваното НП, като се излагат съображения за допуснати процесуални нарушения при издаването на същото и за недоказаност на нарушенията.
Наказващият орган оспорва жалбата с писмо.
Р. П. гр. Г. Д. не взема отношение по жалбата.
Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установени следните факти:

С обжалваното НП на жалбоподателя на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДвП, съответно за нарушения по чл.177 ал. 1 т.1 от ЗДвП и чл.140 ал. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 150лв. – за първото нарушение и глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца – за второто.
Наказанията са наложени за това, че: “на 18.12.2017 г. около 19:30 часа в община ГЪРМЕН на път ТРЕТИ КЛАС № 19707 като Водач лишен от СУМПС - МЕРЦЕДЕС Ц250ТД при обстоятелства: за това. че на 18.12.2017г. около 19.30 часа на път 19707 при километър 2+800 от разклон с.Дъбница посока с.Гърмен управлява лек автомобил мерцедес "Ц205ТД" с № на рама тъмно син на цвят с поставени рег. табели с № неотговарящи на БДС /пластмаса с изрисувани цифри и букви по нея/.При проверката се установи, че водача управлява МПС-тo след като е лишен от това право”
Свидетелите Р. и У. са служители на наказващия орган. На 18.12.2017 г., около 19.30 часа при разклона за с. Дебрен същите спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес Ц 250" с рег. № , който бил управляван от жалбоподателя Ч.. При извършената проверка било установено, че същият е лишен от правото да управлява лек автомобил. Това било констатирано въз основа на направена служебна справка с дежурния. Същият казал на свидетелите само, че Ч. е лишен от това право, без да навлиза в подробности относно това по какъв ред е лишаването. Освен това при проверката се установило, че регистрационните табели на автомобила не отговарят на БДС, пластмасови са, с изрисувани цифри и букви. За констатираните нарушения веднага бил съставен приложения по делото акт за установяване на административни нарушения. Актосъставител е свид. Р.. Присъствали при съставянето жалбоподателя и свид. У.. След това актът бил предявен на нарушителя, който го подписал без възражения. Получил и препис от него.
По делото е представена ЗППАМ №2289/15-4332-000863/23.03.2015г. по чл. 171, т.1,б.„Д„ от ЗДвП за временно отнемане на СУМПС на жалбоподателя до заплащане на дължимата глоба. Заповедта е влязла в сила на 6.04.2015г. От представеното по делото писмо (лист 9) е видно, че
автомобил „Мерцедес Ц 250“ с per. № към датата на проверката е с прекратена регистрация на основание чл.143 ал.11 от ЗДвП т.е. със ЗППАМ 17-1116-00362/14.09.2017г. издадена от Сектор „ПП“ при О. - Благоевград. Видно от назначената по делото съдебно-графическа експертиза подписът в графата за получаване на заповедта е положен от жалбоподателя.
Тази фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на разпитаните по делото свидетели и събраните писмени доказателства. Доказателствата са ясни, последователни и непротиворечиви, поради което не се налага обстоен анализ и съпоставка на същите.
При така установеното съдът, за да се произнесе съобрази следното:
Жалбата е подадена в срок от наказаното по административен ред лице поради което следва да бъде разгледана като допустима.
Разгледана по същество съдът я намира частично основателна по следните съображения.

При издаване на обжалваното НП по отношение на първото нарушение са допуснати съществени процесуални нарушения налагащи отмяната на същото. Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено на отговарят на императивните изисквания на закона установени в чл. 42,т.4 и чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН. И на двете места е посочено, че водачът към момента на проверката е бил лишен от правото да управлява МПС, като не е уточнено по какъв ред е станало това и за какъв период от време. Не е посочен и акта с който е наложено наказанието, както и дали същият е влязъл в законна сила и кога е станало това. Още повече, че видно от събраните по делото доказателства в случая се касае за отнемане на СУМПС по реда на чл.171, ал.1,т.1 от ЗДвП, а посочената като нарушена законова норма - чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП се отнася за хипотеза различна от тази при отнемане на СУМПС по горния ред. Наказанието за такова нарушение следва да бъде наложено по чл.177, ал.1,т.2. С това е допусната неяснота относно елемент от състава на нарушението за което е наказан жалбоподателя. По този начин освен, че се затруднява настоящата съдебна проверка, се засяга и правото и на защита лицето срещу което се води административнонаказателното производство.
Освен това в АУАН и НП относно това нарушение не е посочена нарушената законова норма. Сочи се само санкционната разпоредба - чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП, но не и нормата установяваща правилото за поведение, което е било нарушено – в случая чл. 150а, ал.1, пр.3 от ЗДвП. Това нарушение е съществено, доколкото задължението за посочване на нарушената законова норма в АУАН и НП е въведено с императивна норма на закона – чл. 42,т.5 и чл.57, ал.1,т.6 от ЗАНН. Неяснотата по този въпрос отново засяга съществено право на защита на жалбоподателя. С оглед на горното съдът приема, че горните нарушения са съществени и всяко едно от тях представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП в тази му част.

Второто нарушение е по чл.140 ал. 1 от ЗДвП. Тази разпоредба определя, че по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В настоящият случая се установява по несъмнен начин, че автомобилът описан в АУАН и НП не е бил регистриран по надлежния ред към момента на проверката. Жалбоподателят твърди, че е купил автомобила, но собствеността върху същия не е била прехвърлена, нито е била извършена съответната промяна на регистрацията в КТ. С оглед на това съдът намира, че съставът на нарушението е осъществен както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна е налице управление на автомобил от страна на жалбоподателя, който не е бил регистриран по надлежния ред. От субективна страна, нарушението е извършено при пряк умисъл. Жалбоподателят е бил наясно, че следва като водач на МПС да провери дали същия е регистриран. Още повече, че с оглед нестандартните регистрационни табели поставени на автомобила, в случая очевидно е бил налице проблем с регистрацията на същия.

Наказанието за това нарушение определено в чл.175, ал.3,пр.1 от ЗДвП. За същото се предвиждат наказания лишаване от правоуправление на моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. В случая наложените наказания са в минималните предвидени от закона размери с оглед на което не могат да бъдат коригирани от съда. В същото време по отношение на това нарушение е неприложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Случаят не може да бъде определен като маловажен, тъй като разкрива една обичайна степен на обществена опасност за този вид нарушения.

С оглед на това обжалваното НП в тази му част следва да бъде потвърдено.
С оглед на това, че НП се отменя в частта относно първото нарушение, а назначената по делото експертиза е свързана с оспорването само по същото, направените за последната разноски следва да останат за сметка на бюджета на съда предвиден за тази цел.
По тези съображения и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0266-001582 от 08.02.2018 г. издадено от Началник група към РУП на МВР Г. Д., с което на жалбоподателя на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДвП, съответно за нарушения по чл.177 ал. 1 т.1 от ЗДвП и чл.140 ал. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 150лв. – за първото нарушение и глоба в размер на 200лв. лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца – за второто, в ЧАСТТА му в която на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП за нарушение по същия текст от закона е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв.

ПОТВЪРЖДАВА обжалваното НП в останалата му част.

Решението на съда може да се обжалва с касационна жалба пред АС - Благоевград в 1.дневен срок от деня на получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: