Решение № 3880

към дело: 20191220200261
Дата: 11/07/2019 г.
Съдия:Стефан Шарланджиев
Съдържание

Делото е образувано по повод жалба подадена от Н. П. Д., с ЕГН : *, адрес град Г. Д.,ул.“К. Н. А.“ № община Г. Д. област Б. против наказателно постановление №- * от 08.01.2019год, издадено от Директора на „Р. Д. по Г. ” гр. Б. към Министерство на земеделието и храните. Излагат се съображения за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на обжалваното НП и се иска се отмяната му или намаляване на наложеното наказание глоба.
Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.
Наказващият орган и Р. П. гр. Г. Д. не вземат отношение по жалбата.
Съдът въз основа на събраните по делото доказателства приема за установени следните факти:

С обжалваното НП на жалбоподателя на основание чл. 275, ал.1, т.2, чл. 266, ал.1 от Закона за Г. и чл.53 ал.1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания за нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от Закона за Г. е наложено административно наказание глоба в размер 80.00 лв. На основание чл. 273, ал. 1 от Закона за Г. е постановено отнемане на вещите предмет на нарушението - 0,5пр.м.куб дърва за огрев от бук, както и на вещите послужили за извършване на нарушението - лек автомобил Фолксваген, син на цвят с рег.№ без акумулатор и моторна резачка марка Rapter Art №.

В съдебно заседание жалбоподателят заявява, че признава фактите по АУАН и НП и поддържа жалбата си само относно частта от НП, в която е постановено отнемането на описания лек автомобил.
С оглед на горното съдът намира, че дължи произнасяне само относно законосъобразността на обжалваното НП в тази му част, а в останалата, същото следва да бъде прекратено.
Във връзка с произнасянето относно законосъобразността на отнемането на описания в НП автомобил са събрани доказателства относно неговата стойност и стойността на предмета на нарушението. Видно от писмото изпратено от наказващия орган (лист 35), стойността на дървата предмет на нарушението е 20,50лв., а стойността на отнетия автомобил според удостоверението на лист 43 е 500лв.
С оглед направеното признание от страна на жалбоподателя на фактите по НП и въз основа на събраните доказателства съдът намери жалбата за основателна в поддържаната и част по следните съображения:
Описания автомобил е отнет на основание чл. 273, ал.І от ЗГ като вещ послужила за извършване на нарушението. Автомобилът без съмнение в случая е послужил за извършване на нарушението. При отнемането му обаче не е взета предвид разпоредбата на чл. 20, ал.ІV от ЗАНН, която не допуска отнемането, когато стойността на вещите явно не съответствува на характера и тежестта на административното нарушение. В случая разликата между стойността на вещта предмет на нарушението (20,50лв.) и отнетата вещ (500лв.), която е средство за извършване на същото е около двадесет и пет пъти в полза на втората. Административното нарушение не е от такъв характер и липсват други обстоятелства които увеличават тежестта на същото до степен, която да налага отнемането на автомобила.
Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 273, ал.І от ЗГ, макар и специална по отношение на чл. 20 от ЗАНН не изключва приложението на последната, доколкото първата норма не третира въпросите свързани със съотношението между стойността на вещите послужили за извършване на нарушението и характера и тежестта на последното. С оглед на това тази съпоставка следва да бъде направена дори в случаите на отнемане на такива вещи на основание чл.273 от ЗГ. На това разбиране сочи и обстоятелството, че в чл.20 от ЗГ е посочено, че ал.ІІІ не се прилага в случай че в специалния закон е предвидено друго. А друго в настоящия случай не е предвидено.
С оглед на това обжалваното НП в тази му част следва да бъде отменено.

Водим от горното, доказателствата по делото и на осн.чл.63 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №- * от 08.01.2019год, издадено от Директора на „Р. Д. по Г. ” гр. Б. към Министерство на земеделието и храните, с което на жалбоподателя на основание чл. 275, ал.1, т.2, чл. 266, ал.1 от Закона за Г. и чл.53 ал.1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания за нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от Закона за Г. е наложено административно наказание глоба в размер 80.00 лв., на основание чл. 273, ал. 1 от Закона за Г. е постановено отнемане на вещите предмет на нарушението - 0,5пр.м.куб дърва за огрев от бук, както и на вещите послужили за извършване на нарушението - лек автомобил Фолксваген, син на цвят с рег.№ Е 7684 МН без акумулатор и моторна резачка марка Rapter Art №, в ЧАСТТА му в която е постановено отнемането на описания автомобил.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на обжалването на НП в останалата му част.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Благоевградския административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му и от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: