Протоколно определение № 3765

към дело: 20191220200499
Дата: 11/01/2019 г.
Съдия:
Съдържание

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:
За РП Г. Д. се явява прокурор Шапкова.
Обвиняемият лично се явява и с адвокат Шарланджиев, редовно упълномощен.
Прокурор Шапкова: Да се даде ход на делото.
Адвокат Шарланджиев: Да се даде ход на делото.
Съдът
О п р е д е л и:
Дава ход на делото.
Снема се самоличността на обвиняемия:
И. Ю. А. - роден 1997г. в гр.Г. Д., обл.Б., с постоянен адрес в с.В., обл.Б., ългарин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – *.
Прокурор Шапкова: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред, а да приключи със споразумение, което постигнахме със защитника на обвиняемия и което сме представили писмено. Поддържам споразумението, което постигнахме, така както е изложено, моля да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, тъй като то отговаря на изискванията по чл.381 от НПК.
Адвокат Шарланджиев: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го одобрите.
Обвиняемият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен със тях, доброволно подписах споразумението.
Съдът, след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:
Обвиняемият И. Ю. А. - роден 1997г. в гр.Г. Д., обл.Б., с постоянен адрес в с.В., обл.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – * СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН ЗА ТОВА,ЧЕ:
На 16.12.2018год. в гр.Г. Д., обл.Б., без надлежно разрешително е държал марихуана /коноп/-високорисково наркотично вещество, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Приложение I към чл.3,ал.2 в Списъка на “Растения и вещества с висока степен на риска за общественото здраве”,със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол и нето тегло, както следва:
- Обект № 1 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 23,7% и нето тегло преди анализа - 0,60 грама, на стойност
2,40лв.;
- Обект № 2 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 21,8% и нето тегло преди анализа- 0,71 грама, на стойност
2,84лв.;
- Обект № 3 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 22,7% и нето тегло преди анализа-0,62 грама, на стойност
2,48лв.;
- Обект № 4 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 22,8% и нето тегло преди анализа-0,65 грама,на стойност
2,60лв.
- Обект № 5 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 21,2% и нето тегло преди анализа- 0,75грама, на стойност
3,00лв.
- Обект № 6 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 21,5% и нето тегло преди анализа- 0,73грама, на стойност
2,92лв.;
- Обект № 7 - със съдържание на активен ,наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 24,0% и нето тегло преди анализа-0,65грама, на стойност
2,60лв;.
- Обект № 8 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 26,9% и нето тегло преди анализа-0,75грама, на стойност
3,00лв.;
- Обект № 9 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 28,4% и нето тегло преди анализа-0,71 грама, на стойност
2,84лв.;
- Обект № 10 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20,4% и нето тегло преди анализа-0,71 грама, на стойност
2,84лв;
с общо нетно тегло 6,88гр., на обща стойност 27,52лв./ двадесет и седем лева и 52ст./ според Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на
наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.
- Престъпление по чл.354а,ал.3, пр.2, алт. 1, т. 1 ,пр. 1 от НК.
Престъплението е извършено с пряк умисъл като форма на вина.
От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди.
Веществените доказателства по делото са, както следва :
-обект №1 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 23,7% и нето тегло преди анализа - 0,60 грама:
- обект №2 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,8% и нето тегло преди анализа - 0,71грама;
-обект № 3 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 22,7% и нето тегло преди анализа - 0,62 грама:
- обект №4 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 22,8% и нето тегло преди анализа - 0,65 грама;
- обект №5 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,2% и нето тегло преди анализа - 0,75грама;
- обект №6 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,5% и нето тегло преди анализа - 0,73грама;
-обект №7 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 24,0% и нето тегло преди анализа - 0,65грама;
-обект №8 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 26,9% и нето тегло преди анализа - 0,75грама.;
-обект № 9 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 28,4% и нето тегло преди анализа - 0,71 грама;
-обект №10 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 20,4% и нето тегло преди анализа - 0,71 грама, предадени на съхранение в ЦМУ отдел „МРР - НОП“ гр.София, на основание чл.354а,ал.6 от НК да се отнемат в полза на държавата.
Направените по делото разноски в размер на 300.64лв. са за сметка на обвиняемия.
На обвиняемия И. Ю. А. за извършеното престъпление по чл.354а,ал.3, пр.2, алт.1, т.1,пр.1 от НК, на основание чл.55, ал.1,т.1 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години от влизане в сила на споразумението.
На основание чл.55,ал.З от НК на обвиняемия И. Ю. А. не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба“, наред с наказанието „Лишаване от свобода“.
На основание чл.23,ал.1 от НК, на обвиняемия И. Ю. А. се налага едно общо най - тежко наказание измежду наказанието, наложено му с настоящото споразумение и наказанието, наложено му със споразумение № 4239/21.12.2018г. по н.о.х.д. № 663/2018г. по описа на РС Г. Д., а именно общо най - тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3/три/ години от влизане в сила на споразумението, “Глоба“ в размер на 250.00лв. и „Лишаване от право да управлява МПС „ за срок от 4 /четири/ месеца, което е изтърпяно.

Прокурор:_____________ Защитник:__________________
/Мария Шапкова/ /адв. Румен Шарланджиев/

Обвиняем:___________________
/ И. Ю. А. /


Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на
основание чл.382, ал.7 от НПК
О п р е д е л и:
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р. П. град Г. Д. и защитника на обвиняемия И. Ю. А. - роден 1997г. в гр.Г. Д., обл.Б., с постоянен адрес в с.В., обл.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – *.
На основание чл.354а,ал.6 от НК веществените доказателства по делото, а именно:
-обект №1 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 23,7% и нето тегло преди анализа - 0,60 грама:
- обект №2 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,8% и нето тегло преди анализа - 0,71грама;
-обект № 3 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 22,7% и нето тегло преди анализа - 0,62 грама:
- обект №4 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 22,8% и нето тегло преди анализа - 0,65 грама;
- обект №5 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,2% и нето тегло преди анализа - 0,75грама;
- обект №6 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 21,5% и нето тегло преди анализа - 0,73грама;
-обект №7 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 24,0% и нето тегло преди анализа - 0,65грама;
-обект №8 - със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 26,9% и нето тегло преди анализа - 0,75грама.;
-обект № 9 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 28,4% и нето тегло преди анализа - 0,71 грама;
-обект №10 със съдържание на активен, наркотично действащ компонент
тетрахидроканабинол 20,4% и нето тегло преди анализа - 0,71 грама, предадени на съхранение в ЦМУ отдел „МРР - НОП“ гр.София, се отнемат в полза на държавата.
Отнетите веществени доказателства да се унищожат от ЦМУ отдел „МРР - НОП“ гр.София
Осъжда обвиняемият И. Ю. А. - роден 1997г. в гр.Г. Д., обл.Б., с постоянен адрес в с.В., обл.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – * да заплати в полза на ОД на МВР Б. сумата в размер на 300.64лв. представляваща разноски по делото на досъдебното производство, както и да заплати на РС Г. Д. д.т. в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.
Определението на съда в тази му част може да се обжалва или протестира пред ОС- Б. в 7- дневен срок от днес.
Прекратява наказателното производство против обвиняемия И. Ю. А. - роден 1997г. в гр.Г. Д., обл.Б., с постоянен адрес в с.В., обл.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – *.
Определението на съда за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Протоколът се написа в съдебно заседание.
Заседанието завърши в 09:50 часа.

Председател:
Секретар: